Odborný seminář - Profesionalizace učitelského vzdělávání

U příležitosti oslav 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství, z něhož na Ostravské univerzitě vznikla před 10 lety Katedra primárního a alternativního vzdělávání, se konal 23. a 24. ledna celostátní odborný seminář k problematice učitelského vzdělávání. Jeho cílem bylo nejen oslavovat, ale také diskutovat a řešit problém vzniku Asociace učitelského vzdělávání. Již na 23. ledna byly v plénu avizovány zajímavé příspěvky k tomuto tématu. Týkaly se vystoupení doc. PhDr. Vladimíry Spilkové, CSc. – členky pracovní skupiny pedagogiky psychologie a kinatropologie Akreditační komise vlády ČR: Role státu v profesionalizaci učitelství a učitelského vzdělávání – podpora nebo destrukce?, dále prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.- jež měl zastupovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Příprava akademická a profesní. Totéž nebo ne? Za ČAPV hovořil doc. PhDr. Petr Urbánek, CSc. - člen předsednictva České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum: opora v profesionalizaci učitelského vzdělávání? a za  ČPdS doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.- předseda České pedagogické společnosti: Jaké je místo České pedagogické společnosti v profesionalizaci učitelského vzdělávání? Setkání přišel pozdravit i děkan PdF OU doc. PhDr. Josef Malach, Csc., doc. Spilková a prof. Rýdl omluvili svoji neúčast, proto s hlavním tématem konference seznámila přítomné vedoucí KPA prof. Dr. Hana Lukášová. Po přínosném referátu doc. Dr. Urbánka se rozproudila diskuse. Představily se v ní zajímavé osobnosti, reflektovalo se, vzpomínalo, nechyběly ani emoce. Závěr vyzněl tak, že všichni diskutující se vyslovili pro založení této asociace. Dokonce Ing. Jančáry vyslovil zajímavý názor, že chybí komora učitelů s profesní silou. Hlavní body diskuse můžeme shrnout takto:

  1. Jaký bude název? Komora učitelů nebo Asociace vzdělavatelů učitelů nebo Asociace učitelského vzdělávání v České republice.
  2. Musí to být funkční skupina schopna ovlivňovat decizní sféru a nezkresleně prezentovat odborná stanoviska veřejnosti, která by měla širší charakter a skládala se ze všech složek pedagogů (příprava učitelů, praxe, výzkum).
  3. Důležité je, aby všichni členové této skupiny mezi sebou komunikovali a  shodli se na podpoře standardu, kterým by mělo být zajištěno vzdělávání učitelů.
  4. Skupina by měla být dostatečně silná, nejen jednou z mnoha asociací – schopná činit významné kroky i v legislativní oblasti.
  5. Nutné je, co nejdříve vytyčit smysl a cíle budoucí profesní organizace.

Večer měli možnost všichni účastníci shlédnou divadelní představení studentů primární pedagogiky, které připravily Dr. Hana Cisovská a Mgr. Hana Galetková. Studenti předvedli jednak dramatizaci textu Hany Doskočilové z knihy Přísloví: Kůň ke  koňům, k oslům osel patří, kterým prezentovali výsledky z výuky ve studijním předmětu Cesta k dramatickému tvaru. Následovala dramatizace pohádky Jana Wericha z knihy Fimfárum: Tři sestry, tři bratři a jeden prsten v podáni studentského divadelního souboru. Závěr divadelního představení tvořily etudy - ukázky práce s loutkou PIDI, jež vznikly na semináři hra s materiálem a loutkou. Již sám potlesk po každé z uvedených inscenací byl oceněním vydařené práce studentů i jejich vyučujících. Šlo o kvalitně vystavěné tvary, v nichž se podařilo diváky nejenom zaujmout, ale i pobavit, protože akce měly potřebný temporytmus i vypointování. Konec dne jsme završili večeří v restauraci Pelikána neformální rozpravou o otázkách budoucnosti učitelského vzdělávání.

Druhý den konference jsme se věnovali práci ve třech sekcích.

  1. Pedagogika v učitelské přípravě pro primární vzdělávání.
  2. Dramatická výchova v přípravě učitelů.
  3. Příprava učitelů pro preprimární vzdělávání.

Než jsme se sešli u kulatého stolu, abychom odborný seminář uzavřeli, vyslovovali jsme se i v sekcích k hlavnímu bodu programu. Na  závěr celé akce jsme pro první fázi řešení této široké a prozatím ne zcela vyjasněné problematiky doporučili: Ustanovit pracovní skupinu z řad dobrovolníků, kteří by pracovali na návrhu stanov, názvu organizace, formulaci cílů podle zákona o sdružování. Navrhujeme, aby cílem pracovní skupiny bylo založení Asociace učitelského vzdělávání / Asociace vzdělávání učitelů. Ustavila se skupina, která připraví vznik asociace: Ing. Jančáry, prof. Lukášová, prof. Mareš, prof. Spilková, Bc. Pospíšilová, doc. Urbánek, Mgr. Tomášek, ta se sešla ihned po skočení konference 24. ledna 2008, v 13.35 hod.

Za KPA Helena Šimíčková a Jan Karaffa


Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Kůň ke koňům, k oslům osel patří
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Tři sestry, tři bratři a jeden prsten
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI
Ukázky práce s loutkou PIDI

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022