Charakteristika katedry preprimární a primární pedagogiky

Katedra garantuje bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy v prezenční a kombinované formě a ve spolupráci s KCD také magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základních škol v prezenční i kombinované formě. Tyto dva studijní programy byly nově akreditovány v roce 2018 s platností na 10 let (v rámci institucionální akreditace, kterou získala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity). Dále pak katedra garantuje navazující magisterský studijní program Pedagogika předškolního věku v kombinované formě. Ve všech těchto studijních programech zajišťuje výuku předmětů pedagogiky, předmětů pedagogické praxe, předmětů přírodovědné a společenskovědní složky, dramatické výchovy a některé další specifické předměty související s danými obory (např. právní problematika, etická výchova). Vzhledem k velkému zájmu o studium především bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy katedra nabízí také placené studium ve formě celoživotního vzdělávání (totéž platí pro studium Učitelství pro 1. stupeň základních škol). Dále katedra v rámci celoživotního vzdělávání nabízí kurzy k rozšíření kvalifikace jak pro učitele mateřských škol, tak učitele na 1. stupni ZŠ (tzv. rozšiřující studium). Vzhledem k multidisciplinaritě jednotlivých studijních programů úzce spolupracujeme také s dalšími (8) oborovými katedrami, jakož i s Katedrou pedagogické a školní psychologie nebo Katedrou speciální pedagogiky.

Výzkumná činnost katedry se zabývá zejména problematikou přípravy učitelů 1. stupně základní školy a mateřských škol na profesi (profesionalizace učitele), výzkumem oborových didaktik (hlavně didaktiky přírodovědného a společenskovědního základu nebo dramatické výchovy), a s tím spojeným výzkumem výuky. Rovněž se výzkum zabývá dítětem, žákem a jeho rolí ve výchovně-vzdělávacím procesu na příslušném stupni vzdělávání. Výzkumná spolupráce funguje i s Centrem pedagogického výzkumu, a to zejména v oblasti výzkumu edukačních médií a scaffoldingu.

Katedra se také podílí na celouniverzitní spolupráci v pracovní skupině OU Hodnocením kvality k jejímu zvyšování v oblasti studentské evaluace výuky a někteří její členové jsou rovněž členy Centra pedagogického výzkumu na PdF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 01. 2021