Charakteristika katedry informačních a komunikačních technologií

Katedra zajišťuje výuku předmětů zaměřených na informační a komunikační technologie (ICT) pro všechny studenty Pedagogické fakulty, a také pro studenty ostatních fakult Ostravské univerzity, kteří si některý z nabízených předmětů vyberou.

Katedra garantuje studijní bakalářský studijní obor ICT se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský obor Učitelství ICT pro 2. st. ZŠ jako dvouoborové studium pro různé kombinace s dalšími předměty nabízenými na Pedagogické fakultě (např. IT + ČJ, IT + OV atd.) a doktorské studium Informační technologie ve vzdělávání.

Vybraní studenti se se svými závěrečnými pracemi účastní pravidelně soutěží SVOČ v didaktice informatiky s vynikajícími výsledky.

Ve výzkumné práci se katedra zaměřuje na problematiku integrace ICT do vzdělávání, věnuje se problematice personalizované výuky, eLearningu, multimédiím, mobilním zařízením a sociálním sítím. To vše také v kontextu a návaznosti na využití ICT ve výuce. Vědecké výsledky členů katedry jsou publikovány na konferencích a v časopisech mezinárodní úrovně s indexací v databázích Web of Science a Scopus.

V oblasti projektů byli v poslední době členové katedry hlavním řešitelem projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, který byl zaměřen na zavádění mobilních zařízení do základních a středních škol. Členové katedry se účastní také řady dalších projektů zaměřených na integraci ICT do výuky, podporu rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti. Studenti doktorského studia se účastní řešení SGS projektů, v rámci kterých vyjíždí na mezinárodní konference.

Katedra každé dva roky pořádá konferenci ICTE věnovanou problematice Informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Katedra vydává mezinárodní časopis ICTE Journal, který je zařazen na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a je indexován ve více než 20 databázích. Členové katedry organizují pravidelná setkání s žáky základních škol a zúčastňují se akce Noc vědců s cílem popularizace oboru ICT ve vzdělávání.

Katedra zabezpečuje provoz počítačových učeben na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, které slouží primárně pro výuku předmětů zajišťovaných katedrou.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 05. 2018