Výjimečná monografie o autorské poezii pro děti a mládež nového milénia

Badatelský tým katedry českého jazyka a literatury s didaktikou (Radomil Novák, Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová, Andrea Balharová) publikoval v renomovaném nakladatelství Books&Pipes monografii věnovanou autorské poezii pro děti a mládež nového milénia. Výjimečnost tohoto publikačního počinu spočívá v tom, že je svým zaměřením i obsahem v kontextu bádání o literatuře pro děti a mládež ojedinělý. V současné době totiž neexistuje v České republice v dané oblasti systematický a soustředěný výzkum. Proto má Kabinet literární a jazykové komunikace s dětmi při katedře českého jazyka a literatury s didaktikou mimořádné zásluhy: vydává jediný časopis v České republice, který se v současnosti věnuje odborné reflexi tvorby pro děti a mládež s názvem Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, pořádá mezinárodní diskusní fóra Kulatý stůl, na kterých jsou řešena aktuální témata z uvedené oblasti.

Z úvodního slova editora Radomila Nováka:

„Pro tuto knihu jsme vybrali téma poezie pro děti a mládež uplynulého dvacetiletí nového milénia. Zdá se, že právě tato oblast tvorby pro děti nese podstatné vývojové tendence, otevírá nové cesty a prostor, zažívá nečekaný rozvoj, který je mnohdy označován jako „nová zlatá éra“ dětské poezie (Provazník, 2012). Vybrali jsme poezii navzdory tomu, že se zejména v tvorbě pro dospělé dostala po roce 1989 na periferii zájmu čtenářů, je považována za exkluzivní záležitost pohledem nakladatelů, tvůrců i recipientů. Možná i proto je nutné akcentovat úlohu poezie v životě dětí a mladých, v mezigenerační komunikaci, v rámci školního dialogu mezi učitelem a žákem.

Knihu jsme koncipovali tak, aby měla co nejširší čtenářský dosah a plnila různé cíle, intenzivně však cílíme na učitelskou populaci jak ve fázi jejich přípravy na povolání, tak v různé fázi jejich praxe. Chceme samozřejmě přispět i k odbornému diskurzu, protože ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je u nás odborné reflexi tvorby pro děti a mládež věnována nesrovnatelně menší pozornost, než je tomu v případě literatury pro dospělé.

První dvě kapitoly přinášejí interpretačně komentovaný přehled autorské poezie pro děti a mládež perspektivou autorského zastoupení, básnické formy a výrazu, věkového určení, umělecké hodnoty, nakladatelského zájmu o žánr (O. Kubeczková). Druhá z nich pak specifikuje tento přehled zaměřením na říkadlovou tvorbu (A. Balharová). Obě hojně využívají příkladů, aby ukázaly pestrost v přístupu k žánru, pohled k potřebám věku adresátů, a především nejdůležitější pohyby uvnitř této tvůrčí oblasti. Ve třetí kapitole je prostřednictvím interpretace dvou vybraných sbírek Petra Nikla ukazován jeden z podstatných rysů současné poezie pro děti – intermediální průnik různých narativních modů (slovo, obraz, hudba) a možnosti percepce takového typu tvorby (R. Novák). Poslední kapitola pak rozšiřuje záběr monografie o pohled didaktický, neméně důležitý. Ptá se na to, jak je poezie zastoupena v aktuálně využívaných čítankách a jak se s ní pracuje ve výuce. Součástí kapitoly je také několik návrhů pro realizaci výuky, jejíž stěžejní aktivity tvoří interpretace básnických textů (I. Gejgušová).

Naše kniha chce být i příspěvkem k diskusi o potřebě poezie v lidském životě. Vedle obvykle formulovaných funkcí, jejichž ozvuky najdete v textech jednotlivých kapitol, se dnes poezie jeví způsobem svého sdělování a specifickým zacházením s jazykem také jako obrana proti současnému diktátu povrchnosti a konzumu, jako lakmusový papír platnosti myšlenky L. Wittgensteina, že: „Hranice mého jazyka jsou limity mého světa“. Poezie nás nejvíce ze všech literárních projevů motivuje a vybízí k neustálému překračování těchto limitů, k objevování nových dimenzí smyslového světa i nás samých.“

Z recenzních ohlasů:

„Na této kolektivní monografii oceňuji, že je nejen informačně bohatá a panoramaticky přehledová, ale také analyticko-interpretační, navíc založená na dlouholetých pedagogických zkušenostech.“
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

„Postupnosť od všeobecného ku konkrétnemu – od náčrtu situácie a trendov ku konkretizácii toho, čo predstavuje v súčasnosti dominantný a z hľadiska stimulácie nových kvalít a korešpondencie s dobou najpodnetnejší trend, a napokon vyústenie do didaktického procesu prináša úžitok tak poznaniu literárneho procesu, metodológii literárnovedného výskumu, ako aj didaktike literárnej výchovy.“
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.


Více informací na stránkách vydavatelství


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2024