Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Taťána Göbelová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 113, budova SA
funkce:pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2677
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Göbelová, T. a Seberová, A. Efektivní učení studentů - východiska pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání. In: J. Malach, D. Vicherková. Otázky evaluace výuky na vysokých školách. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2018. s. 33-48. ISBN 978-80-7599-024-2.
Göbelová, T. Filosofické a didaktické aspekty filosofie výchovy ve výuce studentů učitelství. In: R. Kuthan, N. Pelcová, Z. Zicha. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. s. 111-132. ISBN 978-80-7290-983-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Jak hodnotit vysokoškolské studenty v kontextu podpory efektivního učení?. In: Multidimezionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání - workshop k projektu. Slezská univerzita v Opavě. 2018.
Seberová, A. a Göbelová, T. Koncepty efektivního učení jako východisko pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. Ostravice, Sepetná. 2018.
Göbelová, T. Učitel a žák v postmoderně - cíle, hodnoty a strategie [Konference]. Ostrava, PdF OU, null. 2018.
Seberová, A., Göbelová, T. a Sikorová, Z. Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravica. 2016.
Göbelová, T. Možnosti využití fenomenologického přístupu jako metodologie evidence reality - možnosti interpretace zkušeností učitelů a žáků se SCF (scaffoldingem) metodou IPA. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: PdF OU. 2016.
Káňová, Ž. a Göbelová, T. Velké příběhy pro malé myslitele. In: Konference ČPdS 2016 - Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Göbelová, T. Humboldt-Universität zu Berlin. 2015.
Göbelová, T. Principy efektivního vyučování - na co se zaměřit při plánování výuky. Moderní řízení. 2015, roč. 2015, ISSN 0026-8720.
Göbelová, T. Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele. 1. vyd. OU Ostrava: PdF OU, 2015. 120 s. ISBN 978-80-7464-808-3.
Kaleja, M., Göbelová, T., Höflerová, E., Krpec, R., Zezulková, E., Rochovská, I., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7464-674-4.
Göbelová, T. Kritéria efektivního a inkluzivního vzdělávání - společné klíčové faktory. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších souvislostech. Ostravská univerzita. 2014.
Göbelová, T. The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools. In: Pedagogika Wczesnoszkolna. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. s. 190-201. ISBN 978-83-7780-552-7.
Göbelová, T. Obecná pedagogika. Základní pedagogické kategorie.. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Göbelová, T. Ke konstruktu kvality školního života žáků - kvalitativní výsledky 1. etapy fáze výzkumu. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 464-476. ISBN 978-80-7464-167-1.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesiografické otázky učitelství. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7464-197-8.
Göbelová, T. The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools. In: I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. 2012.
Göbelová, T. Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního šetření. In: Místo vzdělávánív současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace. UK Praha: Pedagogická fakulta UK Praha. 2011.
Göbelová, T. Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního výzkumu. In: Místo vzdělávání v současné společnosti. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 20-30. ISBN 978-80-263-0064-9.
Göbelová, T. Authority in the teacher`s work. 2011.
Göbelová, T. "Hodina zvláštního povolání" fiosofky a teoložky Boženy Komárkové. In: Česká vzdělanost v Evropě I. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 2011. s. 145-165. ISBN 978-80-7290-515-7.
Göbelová, T. Research on Professional Values of Primary Student Teachers - Results of Mixed Model Research. New Educational Review. 2011, roč. 2011, s. 109-118. ISSN 1732-6729.
Göbelová, T. Svět hodnot - svět člověka. Specifika výchovy k hodnotám v pedagogické praxi.. In: Nauczyciel-Wartości-świat. 2011. vyd. Krakov: IMPULS Kraków, 2011. s. 171-190. Dialog bez Granic. ISBN 978-83-7308-350-9.
Seberová, A. a Göbelová, T. Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 247-284. ISBN 978-80-557-0162-2.
Göbelová, T. Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky smíšeného modelu výzkumu. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Sborník příspěvků z 19. výroční konference ČAPV.. Brno: Brno, 2011. Brno, 2011. s. 292-297. ISBN 978-80-210-5774-6.
Göbelová, T. Funkce individuálních a sociálních hodnot v osobnostně-sociální výchově. Možnosti výchovného působení učitele.. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PedF OU v Ostravě: PeDF OU v Ostravě, 2010. PeDF OU v Ostravě, 2010. s. 756-766. ISBN 978-80-7368-771-7.
Göbelová, T. Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.. In: Edukacja elementarna - wyzwania, konteksty, dylematy. Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowe: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego, 2010. Wydawnictwo im. S. Podobinskiego, 2010. s. 39-47. ISBN 978-83-7455-136-6.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 62-70. ISBN 978-80-7368-912-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele. In: Evaluace. Beskydy - Sepetná: PedF OU , konference. 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Göbelová, T. Professional Values and Primary teacher¨s competent practice. In: Teachers in Theory Practice Research. 1. vyd. Banská Bystrica, Slovensko: PedF UMB Banská Bystrica, 2010. s. 141-149. ISBN 978-80-557-0036-6.
Seberová, A., Göbelová, T. a Durčáková, H. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. 2010.
Seberová, A., Göbelová, T. a A Kol., .. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe. 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. s. 275-288. ISBN 978-80-8083-902-4.
Göbelová, T. Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.. In: Edukacja elementarna - wzywania, konetxty, dylematy. Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowe: Akademi im. J. Dlugosza w Czestochowea. 2009.
Seberová, A. a Göbelová, T. Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Göbelová, T. Profese učitele primárního vzdělávání v České republice - historický kontext a současnost.. In: Učitel v preprimárnej a primárnej edukácii. Teória, Výskum, Vývoj. 1. vyd. PedF UMB Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2009. s. 62-84. ISBN 978-80-8083-814-0.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe. In: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. Votobia Olomouc, 2009. s. 142-148. ISBN 978-80-7220-315-4.
Göbelová, T. Profesní hodnoty v učitelství. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii vo výskumoch a v teórii. UMB Banská Bystrica: UMB PdF Banská Bystrica. 2009.
Göbelová, T. Profesní hodnoty v učitelství.. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: PdF, Univerzita Mateja Bela, 2009. PdF, Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 143-148. ISBN 978-80-8083-902-4.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Göbelová, T. Příběhy nelhostejnosti ve Starém a Novém zákoně. Paidea. 2009, roč. 4, s. 65-68. ISSN 1214-8725.
Göbelová, T. The Values Dimension in Professional Teacher Preparations in the Czech Republic.. In: Mezinárodní konference TEPE Quality in Teacher Education. University Umea: University, Umea. 2009.
Göbelová, T. Učitelská profese a profesní hodnoty. In: Profesia učitela v preprimárneja primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2009. UMB Banská Bystrica, 2009. s. 143-148. ISBN 978-80-8083-902-4.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2009.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2009.
Göbelová, T. Výchova k hodnotám. In: Odkaz kultúrneho dedictva v primárnej edukácii. UMB Banská Bystrica: DALI-BB, 2009. DALI-BB, 2009. s. 62-68. ISBN 978-80-8083-703-7.
Göbelová, T. Aplikovaná fenomenologie - poznání smyslu a účelu existence. In: Pedagogický výzkum jako podpora porměny současné školy. Hradec Králové: PdF UHK, 2008. PdF UHK, 2008. s. 25-25. ISBN 978-80-7041-958-8.
Göbelová, T. Filosofický fundament v oboru učitesltví 1. stupně a učitelství por MŠ. In: Profesionalizace učiteslkého vzdělávání. Ostrava: OU Ostrava, 2008. OU Ostrava, 2008. s. 36-40. ISBN 978-80-7368-486-0.
Göbelová, T. Hodnocení jako lidský vztah. In: Pedagogická evaluace 08. Ostrava: OU Ostrava, 2008. OU Ostrava, 2008.
Göbelová, T. Hodnotová výchova v pedagogické praxi. 2008.
Göbelová, T. J.A. Komensky and his reform of human affairs. In: Razem ku przyszlosci.. Krakow: Krakow. 2008.
Göbelová, T. J.A. Komensky and his reform of human affairs. In: Razem ku przyszlosti.
Göbelová, T. Profese učitele v ČR - historický kontext a současnost. In: Pracovní seminář - mezinárodní projekt A. UMB Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica. 2008.
Göbelová, T. Profesionalizace učitelského vzdělávání [Workshop]. Ostrava, UO, PdF, KPA, Česká republika. 2008.
Göbelová, T. Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém. In: Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila Metoda: FF Univerzita sv. Cyrila Metoda,Trnava. 2008.
Göbelová, T. Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém. In: Výchova v pedagickom výzkume a praxi. FF Univerzita sv, Cyrila Metoda, Trnava: FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, 2008. FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-8105-007-7.
Göbelová, T. Učitelská profese a potřeba porozumění světu významů a hodnot. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: OU Ostrava, 2008. OU Ostrava, 2008. s. 146-152. ISBN 978-80-7368-615-4.
Göbelová, T. UK Bratislava. 2008.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2008.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2008.
Göbelová, T. Filosofický fundament v přípravě budoucích učitelů. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. ISBN 978-80-7368-486-0..
Göbelová, T. Filozofia i pedagogika. 2007.
Göbelová, T. Hodnotová výchova v pedagogické praxi. 2007.
Göbelová, T. The Christianity and multicultural Europe. 2007.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2007.
Göbelová, T. Uniwersytet Slaski Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn. 2007.
Göbelová, T. Zamyšlení nad vztahem křesťanství a multikulturní Evropy. Křesťanství a multikulturní Evropa. 2007,
Göbelová, T. ATEE RDC 19 ITQ Identifying Teacher Quality. 2006.
Göbelová, T. Axiologická dimenhze ve výchově a vzdělávání. první. vyd. PdF OU Ostrava: Ostarvská univerzita, 2006. PdF OU. 74 s. ISBN 80-7368-240-0.
Göbelová, T. Axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání. 2006.
Göbelová, T. Dětství a rodinná výchova v kontextu evropských hodnot. In: Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny?. 1. vyd. Krakov: Impuls, 2006. s. 63-69. Impuls. ISBN 83-7308-665-X.
Göbelová, T. Výchova a vzdělání v rozměru diskursu o lidských záležitostech. Texty k filosofii výchovy. . 2006.
Göbelová, T. Hodnoty - konstitutivní v životě člověka.. In: Člověk, dějiny, hodnoty II. jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén.. Ostrava: VŠB TU, 2005. VŠB TU, 2005. ISBN 80-7368-021-1..
Göbelová, T. Proč je potřebná filosofie výchovy ve vysokoškolské přípravě učitelů primárního vzdělávání?. In: Príprava učitelov elementaristov a euröpsky multikultúrny proestor. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2005. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2005. s. 153-158. ISBN 80-8068-372-7.
Göbelová, T. Reflection of values in the pre-service elementary scholl teacher education. The New Educational Review. 2005, roč. 2, s. 139-143. ISSN 1732-6729.
Göbelová, T. Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni. 2005.
Göbelová, T. Pluralita hodnot ve vysokoškolské přípravě učitelů. Reflexe hodnot v disciplíně filosofie výchovy. In: Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 115-126. ISBN 80-7042-376-5.
Göbelová, T. Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni ZŠ. 2004.
Göbelová, T. Vědomí hodnot a výchova. In: Aktuálne trendy v teórii výchovy: Aktuálne trendy v teórii výchovy 2003-10-02 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita, 2004. Prešovská univerzita, 2004. s. 19-26. ISBN 80-8068-256-9.
Göbelová, T. Výchova a vědomí hodnot. In: Aktuálně trendy v obsahu teorie výchovy. Prešov, Fakulta humanitních a prírodných vied PU. 2003.
Göbelová, T. Reflexe hodnot v kontextu mravní výchovy. In: II konferencja naukowa z cyklu: Premiany edukacyjne w: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee,koncepcje,rzeczywistosc edukacyjna 2.10.2003 Polsko, Polský Těšín. Krakov: Impuls, 2002. Impuls, 2002. s. 261-268. ISBN 83-7308-190-9.
Cisovská, H. a Göbelová, T. Komplementarita čtyř základních pilířů ve vzdělávání ve vysokoškolské přípravě. In: sborník k projektu Výzkumného záměru organizace CEZ:J09/98: 174500001. Empirická část výzkumných výsledků za rok 2001: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání Ostrava. Ostrava: PdFOU, 2001. PdFOU, 2001. s. 123-125. ISBN 80-7042-189-4.
Göbelová, T. Rozvoj hodnotových kompetencí ve vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ. In: IX. Konference ČAPV: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-28 PdF OU Ostrava. PdF Ostrava: Repronis, VZO, 2001. Repronis, VZO, 2001. s. 113-119. ISBN 80-7042-189-4.
Göbelová, T. Výchova k hodnotovým postojům. In: ČAPV IX. konference: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-27 PdF OU Ostrava. PdF Ostrava: Repronis z VZO, 2001. Repronis z VZO, 2001. s. 202-205. ISBN 80-7042-181-9.


ZkratkaNázev předmětu
ATVTeorie výchovy
BFV1Filosofie výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MSFV1Filosofie výchovy
MSFV2Filosofie výchovy 2
NTVTeorie výchovy
OBHJNObhajoba diplomové práce
5EPDEtika pro pedagogy
5ILV1Filosofie výchovy 1
5ILV2Filosofie výchovy 2
5OPObecná pedagogika
5P1Primární pedagogika 1
5P2Primární pedagogika 2
5RAVZPrávní základy učitelské profese
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS2Hospitačně-asistentská praxe
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5TVXTeorie výchovy s praxí
55AVZPrávní základy učitelské profese
55EPDEtika pro pedagogy
55LV1Filosofie výchovy 1
55LV2Filosofie výchovy 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55OPObecná pedagogika
55PP2Primární pedagogika 2
55TVXTeorie výchovy s praxí
55ZS2Hospitačně-asistentská praxe
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BFIVFilozofie výchovy
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
66FIVFilozofie výchovy
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ATRVTeorie výchovy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77TRVTeorie výchovy
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FILVFilosofie výchovy
8PROEÚvod do profesní etiky učitele
8ROJ1Projektový seminář oborový 1
8RZS3Souvislá projektová praxe
8ZSPEZáklady školní pedagogiky
88ILVFilosofie výchovy
88OJ1Projektový seminář oborový 1
88OJ2Projektový seminář oborový 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88ROEÚvod do profesní etiky učitele
88SPEZáklady školní pedagogiky
88ZS3Souvislá projektová praxe
9DUPTUčitelská profese v teorii a výzkumu
9DVVYVýzkum výuky
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
PP1Primární pedagogika 1
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy
1PP1Primární pedagogika 1 - Osobnostně soc.


AutorNázev práceTypRok
Halfarová AnnaPříprava a realizace projektové/integrované tematické výuky u studentů učitelství 1. stupně ZŠdiplomová 2019 
Kolaříková KateřinaEtický kodex učitele 1. stupně ZŠ - profesní hodnoty a principydiplomová 2019 
Pytlíková KateřinaVyužití metod kritického myšlení na prvním stupni ZŠdiplomová 2019 
Šigutová KristýnaKvalita školního života minoritních žáků na 1.stupni ZŠdiplomová 2019 
Janků LucieMotivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠdiplomová 2018 
Kodrlová JanaVyužití aktivizujících metod na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Navrátilová ZuzanaHodnocení klimatu školy rodiči na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Špetíková SilviePodpora učení u žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2018 
Šustrová AnetaProfesní portfolio učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Traplová IvetaPrevence problémového chování na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Zemančíková VeronikaHodnocení klimatu školy učiteli 1. stupně ZŠdiplomová 2018 
Zemanová VeronikaMožnosti párové výuky u začínajících učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2018 
Havlíčková AlžbětaEfektivní komunikace s rodiči na 1. stupni ZŠdiplomová 2017 
Hlavičková HanaKvalita školního života žáků na 1. stupni ZŠ - dimenze úspěchudiplomová 2017 
Stoklasová KláraKvalita školního života žáků na malotřídní školediplomová 2017 
Zedníčková IvanaPreferované odměny u žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Gansová JanaNáročnost profesních činností u učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Knoppová MichaelaVýchovné problémy na malotřídní školediplomová 2016 
Kroupová HanaKvalita školního života žáků na 1. stupni ZŠ - dimenze spokojenosti vztahu s učitelemdiplomová 2016 
Nevřelová NatálieNáročnost profesních činností u začínajících učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Drobčinská HanaDimenze kvality školního života žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Helisová KateřinaKvalita školního života na ZŠdiplomová 2015 
Jadrná KristinaProfesní hodnoty studentů učitelství 1. stupně ZŠdiplomová 2015 
Jurášková MichaelaSociální oblast kvality školního života žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Kleinová JanaSlovní hodnocení na 1. stupni ZŠ a jeho informativní a komunikační funkcediplomová 2015 
Slaná MarkétaEtická dilemata v práci učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Weissová TerezaAktuální problémy začínajících učitelů na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Bačgoňová IvetaSystém hodnocení a kurikulární reforma na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Rychlíková LenkaPřínos canisterapie do vyučování na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Rýznarová IvanaRozdíly v kvalitě školního života u dívek a chlapců na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Zwyrtková LucieOvlivňování kvality školního života ve třídě na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Kozlová VeronikaVýchovné problémy na 1. stupni ZŠ a práce výchovného poradcediplomová 2013 
Kuciánová SimonaKřesťanské hodnoty ve výchovědiplomová 2013 
Mydlářová TerezaMotivy volby učitelské profesediplomová 2013 
Tomiczková VeronikaAutorita učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2013 
Čecháčková EmiliePojetí profesních hodnot u učitelů v historickém kontextu po současnostdiplomová 2012 
Dobešová IrenaUčitel 1. stupně základní školy - pojetí profese a profesních hodnotdiplomová 2012 
Filipčíková BarbaraProblémy začínajícího učitele na 1. stupni základní školydiplomová 2012 
Kalinská PetraAutorita učitele v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Knýblová RadkaPojetí profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně základní školydiplomová 2012 
Krátká RůženaHodnotová dimenze školydiplomová 2011 
Fojtášková TerezaProfesní činnosti učitelůdiplomová 2010 
Jašková BeátaVýchovné problémy na prvním stupni ZŠdiplomová 2010 
Návratová ŠárkaHodnoty ve výchově - historie a současnostdiplomová 2010 
Pejšová GabrielaProblematika vzdělávání Romůdiplomová 2010 
Rašíková RenátaProjektové vyučování na 1. stupni základní školy - problémy začínajícího učitelediplomová 2009 
Stuchlíková LenkaProblémy integrace žáků na 1. stupni základní školydiplomová 2009 
Víchová ZuzanaAlternativní a inovativní formy a možnosti vzdělávánídiplomová 2009 
Chovančáková ŠárkaInspirace personalistickými teoriemi vzdělávánídiplomová 2008 
Matějčková ŠtěpánkaInovativní prvky v primární školediplomová 2008 
Molnárová IvanaProblematika hodnotové výchovy na 1.stupni ZŠdiplomová 2008 
Sikorová JarmilaRole učitele ve školediplomová 2008 
Babišová LucieMožnosti využití portfolia v programu Začít spoludiplomová 2007 
Macháčková AnnaProblematika hodnot ve výchově na prvním stupni základní školydiplomová 2007 
Matúšů BronislavaSkautské hnutí a možnosti rozvoje vědomí hodnotdiplomová 2007 
Rafajová PavlaInovativní prvky v současné škole - Švédské školství Multiage class. Český projekt zdravá školadiplomová 2007 
Žídková MonikaMožnosti projektové výuky v rámci Rámcového vzdělávacího programu na I. st. ZŠdiplomová 2007 
Jalůvková HanaHodnoty, výchova a současná pedagogická praxediplomová 2006 
Jaworská AlenaSpolupráce rodiny a školydiplomová 2006 
Slabiňáková EsterProfese učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2006 
Škrlíková MagdalénaRámcově vzdělávací program - hodnotová orientace ve výchově a vzdělání jako faktor determinující rozvoj osobnostidiplomová 2006 
Boudová HanaMravní výchova a výchova k hodnotám u dětí mladšího školního věkudiplomová 2005 
Piecková AlenaMetody rozvoje morálního úsudku dětí mladšího školního věkudiplomová 2005 
Szotkowská MartinaProfese učitele a jeho hodnotová orientacediplomová 2005 
Trunkátová ŠárkaProjektové vyučování na 1. stupni ZŠ ve vzdělávacím programu Step by step (Začít spolu)diplomová 2005 
Gavlasová JanaNadané dítě v mateřské školebakalářská 2018 
Grebeňová VeronikaCharakteristiky dobrých učitelek/učitelů MŠbakalářská 2017 
Grondolská DenisaProfesní hodnoty učitelů/učitelek MŠ ve vztahu k profesním kompetencímbakalářská 2016 
Mutinová MagdalénaProfesní hodnoty učitelek v MŠbakalářská 2016 
Kolenková GabrielaRozvoj kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí v preprimárním vzděláváníbakalářská 2015 
Pustková IvaŘešení výchovných problémů v MŠ - příklady dobré praxebakalářská 2015 
Vašková JanaPreferované hodnoty ve výchově v preprimárním vzděláváníbakalářská 2015 
Chaloupková MichaelaZvládání konfliktních situací v pedagogické praxi u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Hurtová LenkaŘešení výchovných problémů v mateřské školebakalářská 2014 
Klumplerová MarieKurikulum zaměřené na dítě v preprimárním vzděláváníbakalářská 2014 
Mahdalová JuliePodpora spolupráce rodiny a mateřské školybakalářská 2014 
Šulová MartinaProfesní hodnoty v práci učitele/učitelky MŠbakalářská 2014 
Jermářová JanaNejčastější výchovné problémy v mateřské školebakalářská 2013 
Múdriková LenkaProblémy ve spolupráci s rodiči v mateřské školebakalářská 2013 
Gavlasová DanaEfektivní spolupráce a komunikace mezi rodinou a MŠbakalářská 2012 
Žáková AlenaHodnocení probíhající školské reformy učiteli preprimárního vzděláváníbakalářská 2012 
Sedmidubská GabrielaProč jsem asistentem pedagoga, aneb můj život s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2011 
Atanasovová MichaelaUčení hroubakalářská 2010 
Brázdová MarkétaHodnotový systém a jeho utváření v mateřské škole (případová studie)bakalářská 2010 
Huserová EvaVýchovné problémy a předškolní výchovabakalářská 2010 
Tmějová JanaUčení hrou a výukové prostředíbakalářská 2010 
Horáková IvetaVýchova k hodnotám u dětí v MŠbakalářská 2009 
Jelínková PetraProfese učitelky v mateřské školebakalářská 2009 
Miencilová ŠárkaVýchova k hodnotám v preprimárním vzděláváníbakalářská 2009 


Výzkum kvality školního života žáků na 1. a 2. stupni ZŠ
Hlavní řešitelMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ a u učitelů 1. stupně ZŠ
Hlavní řešitelMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub