Charakteristika časopisu

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je odborný elektronický časopis, který na svých stránkách dává prostor zejména nejnovějším poznatkům z oblasti literatury pro děti a mládež, komunikačně pojaté didaktiky českého jazyka a literární výchovy. Orientuje se ponejvíce na práci s dětmi a mládeží počínaje preprimárním vzděláváním, těžištěm je pak mládež školního věku.

Vydavatelem časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, konkrétně tým katedry českého jazyka a literatury s didaktikou a Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace.

V podobě elektronického časopisu vzniká sice Slovo a obraz v komunikaci s dětmi v roce 2011, nicméně navazuje na uplynulá desetiletí odborných seminářů a pozdějších mezinárodních konferencí, pořádaných ve stejnojmenném cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Tradiční „kulaté stoly“ (první z nich proběhl v roce 1997) představovaly podnětná setkání lingvistů, literárních vědců a didaktiků zaměřená na komunikaci s dětmi a mládeží prostřednictvím textu a obrazu. Za třináct let pořádání si získaly vysokou prestiž nejen mezi odborníky v České republice, ale byly zárodkem mnohé spolupráce s kolegy ze zahraničí, nejčastěji ze Slovenska. V tomto smyslu se stává časopis Slovo a obraz v komunikaci s dětmi pokračováním sborníků, které obsáhly příspěvky proslovené na těchto odborných fórech, a svou náplní na ně jednoznačně navazuje. Proto převzal i tradiční název.

Také jako elektronický časopis si Slovo a obraz v komunikaci s dětmi klade za cíl stát se platformou odborné diskuse na aktuální témata, která se týkají historie, teorie a kritiky dětské literatury, vyučování jazyku a literatuře, čtenářské recepce aj., i na pestrá další související témata, která se dotýkají výchovy a vedení dětí a mládeže a komunikace s mladou generací.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi se snaží danou problematiku postihnout v několika rubrikách: především v recenzovaných přehledových statích z vědeckého výzkumu, v článcích, úvahách k současnosti dané jazykové a literární oblasti, jejich zkoumání a vyučování, v překladech zajímavých zahraničních článků, v recenzích odborných publikací, v recenzích literatury pro děti a mládež, ve zprávách a zajímavostech z komplexně pojaté didaktiky mateřského jazyka a spřízněných oborů.

Víc než polovinu časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi představují původní odborné práce a práce výzkumného charakteru, které prošly recenzním řízením. Na každý příspěvek tohoto druhu budou vytvořeny dva nezávislé posudky, které jej musejí shodně k uveřejnění schválit, nebo se vyjádřit k možnosti jeho přepracování. Veškerá dokumentace k recenznímu řízení je evidována v redakci časopisu.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi má zejména tři cílové skupiny čtenářů: 1. vědeckou obec jmenovaných oborů, 2. pedagogy na všech úrovních vzdělávání, zejména však v oblasti preprimárního, primárního a sekundárního školství, 3. studenty bohemistických a pedagogických oborů. V neposlední řadě může oslovit i laickou veřejnost, která má zájem o nové poznatky týkající se jazykové, literární a široce komunikační problematiky související s dětmi a mládeží.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi vychází jednou ročně, má elektronickou podobu a je přístupný na webových stránkách Ostravské univerzity v Ostravě. Časopis je od roku 2022 rovněž přístupný v databázi CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Redakce časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi přijímá příspěvky tematicky odpovídající jeho zaměření. Termín nabídky pro daný ročník běžně bývá 1. červen, pokud nebude výjimečně stanoveno jinak. Studie musejí splňovat požadavky na formální a obsahovou úroveň specifikovanou v Pokynech pro autory a v Šabloně příspěvků.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2022