Profil absolventa - Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ

Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy – aprobace výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ je dvouleté studium, které přímo navazuje na  bakalářský studijní obor program Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání.

Absolventi se uplatňují jako učitelé výtvarné výchovy na středních a základních uměleckých školách. Pracovat mohou také ve funkci odborných lektorů v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnit se rovněž mohou ve vědeckovýzkumných organizacích. Ve studiu lze dále pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v doktorských studijních programech s výtvarným zaměřením.

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje pokročilou znalost:

 • výrazových prostředků výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie, intermédia, digitální média), je schopen samostatně odborně zdůvodnit jejich účel a významovost;
 • výtvarných forem (a jejich významovosti) moderní a současné výtvarné kultury; je schopen samostatně odborně vymezit estetická, filosofická i materiální východiska moderní a současné výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy soudobé výtvarné kultury a současnou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací západní civilizace;
 • principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;
 • znalost principů zprostředkovaného učení, které v případě výtvarné výchovy zahrnují praktické tvůrčí a teoretické znalosti a vyžadují autentické kulturně historické rozumění;
 • vztahů mezi psychickými procesy, které se podílejí na tvůrčím poznávání žáků ve výtvarné výchově;
 • kulturně estetických, etických a mravních rozměrů tvůrčího poznávání žáků ve výtvarné výchově.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • své vizuální myšlení samostatně tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, grafika, malba, socha, fotografie, intermédia, digitální média); umí samostatně připravit veřejnou presentaci autorských děl i tvorby jiných umělců, doprovodit ji dokumentací a její koncepci veřejně představit a obhájit;
 • používat pokročilé analytické nástroje k samostatné interpretaci moderních a současných výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí;
 • samostatně posoudit, jak a čím konkrétní moderní a soudobá umělecká díla obohatila vizuální slovník a gramatiku evropského umění;
 • nová umělecká díla a proměny současné vizuální kultury samostatně posoudit co do vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a společenskému významu;
 • umí rozpoznat poznávací a tvůrčí potřeby a možnosti žáků a všestranně je rozvíjet, umí zvolit a vhodně uplatnit kulturně vzdělávací obsah určený studentům a žákům středních škol a základních uměleckých škol;
 • plánovat, realizovat, monitorovat a hodnotit výuku s ohledem na individualitu svých žáků a na vzdělávací, kulturní a sociální kontext;*
 • zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně sebehodnocení;*
 • uplatnit principy utváření příznivého psychosociálního prostředí pro učení;*
 • obsahy učení a vyučování presentovat a obhájit, především v komunikaci se zákonnými zástupci žáka, jejich výsledky umí analyzovat a na počáteční úrovni zkoumat;
 • žáky odborně vést ke koncipování a tvorbě autorských děl; umí připravit presentaci žáků a studentů; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit dokumentací;
 • pracovat s dětmi v galerii či muzeu; umí vytvořit animační program pro galerii či muzeum.

Obecné způsobilosti

Absolvent umí:

 • výsledky výtvarné činnosti samostatně veřejně presentovat, interpretovat a obhájit;
 • samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře;
 • samostatně a odpovědně řešit komunikační problém, včetně problémů ve vizuální komunikaci;
 • samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí dovednosti;
 • své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce.

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2021