Profil absolventa - Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání

Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání je tříletý bakalářský studijní program v prezenční formě.

Po jeho absolvování je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, případně Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy nebo Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ.

Absolventi bakalářského typu studia se uplatňují jako asistenti učitele výtvarné výchovy na střední nebo základní umělecké škole, v galerii nebo muzeu ve funkci asistentů galerijních nebo muzejních pedagogů. Asistovat mohou také lektorům v zájmových mimoškolních útvarech a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Studijně mohou pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v navazujících magisterských učitelských i jiných studijních programech zaměřených na výtvarnou výchovu.

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje znalost:

 • základních výrazových prostředků plošné (kresba, grafika, malba, fotografie), prostorové (sochařství) a časoprostorové (intermédia) tvorby a je schopen odborně zdůvodnit jejich účel a významovost;
 • základních výtvarných forem (a jejich významovosti) v pravěkém umění, antické, středověké, renesanční, novověké a moderní výtvarné kultuře; je schopen vymezit dobová estetická, filosofická i materiální východiska výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy dané výtvarné kultury (např. barokní nebo avantgardní) a dobovou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací západní civilizace;
 • základních principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;
 • základních problémů spojených s výtvarnými dispozicemi každého příjemce a tvůrce výtvarné výpovědi;
 • základních postupů ke kultivaci vizuálního vnímání, výtvarné paměti a výtvarného myšlení.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • své vizuální myšlení tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, grafika, malba, socha, fotografie, intermédia);
 • posoudit, jak a čím konkrétní umělecká díla v jednotlivých kulturních a dějinných obdobích obohatila vizuální slovník a gramatiku evropského umění;
 • používat přiměřené analytické nástroje k samostatné interpretaci výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí;
 • umělecká díla a proměny vizuální kultury posoudit co do vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a společenskému významu;
 • připravit presentaci vlastních autorských děl i tvorby jiných umělců; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit dokumentací;
 • základy svých (psycho)didaktických znalostí a zkušenosti uplatnit ve vztahu k druhým lidem, především dětem;
 • obhájit cíle a obsahy vzdělávacích prostředků uplatňovaných ve výtvarně vzdělávacích situacích, při nichž asistuje.

Odborné způsobilosti

Absolvent umí:

 • výsledky výtvarné činnosti veřejně presentovat a interpretovat;
 • samostatně a odpovědně řešit komunikační problém;
 • samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí dovednosti;
 • své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce.

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2021