Profil absolventa - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání je bakalářský typ studia pro 2. stupeň základní školy nebo střední školy v prezenční formě.

Po jeho absolvování je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ nebo Učitelství pro střední školy a základní umělecké školy.

Absolventi bakalářského typu studia se uplatňují jako asistenti učitele výtvarné výchovy na druhém stupni základní nebo střední školy, v galerii nebo muzeu ve funkci asistentů galerijních nebo muzejních pedagogů. Asistovat mohou také lektorům v zájmových mimoškolních útvarech a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Studijně mohou pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v navazujících magisterských učitelských i jiných studijních programech zaměřených na výtvarnou výchovu.

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje znalost:

  • základních výrazových prostředků plošné (kresba, grafika, malba), prostorové (sochařství) a časoprostorové (intermédia) tvorby a je schopen odborně zdůvodnit jejich účel a významovost;
  • základních výtvarných forem v pravěkém umění, antické, středověké, renesanční, novověké a moderní výtvarné kultuře; je schopen vymezit dobová estetická, filosofická i materiální východiska výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy dané výtvarné kultury (např. barokní nebo avantgardní) a dobovou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací západní civilizace;
  • základních principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;
  • základních problémů spojených s výtvarnými dispozicemi každého příjemce a tvůrce výtvarné výpovědi;
  • základních postupů ke kultivaci vizuálního vnímání, výtvarné paměti a výtvarného myšlení.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • své vizuální myšlení tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, grafika, malba, socha, intermédia);
  • posoudit, jak a čím konkrétní umělecká díla v jednotlivých kulturních a dějinných obdobích obohatila vizuální slovník a gramatiku evropského umění;
  • používat přiměřené analytické nástroje k samostatné interpretaci výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí;
  • umělecká díla a proměny vizuální kultury posoudit co do vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a společenskému významu;
  • připravit presentaci vlastních autorských děl i tvorby jiných umělců; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit dokumentací;
  • základy svých (psycho)didaktických znalostí a zkušenosti uplatnit ve vztahu k druhým lidem, především dětem;
  • obhájit cíle a obsahy vzdělávacích prostředků uplatňovaných ve výtvarně vzdělávacích situacích, při nichž asistuje.

Obecné způsobilosti

Absolvent umí:

  • výsledky výtvarné činnosti veřejně presentovat a interpretovat;
  • samostatně a odpovědně řešit komunikační problém;
  • samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí dovednosti;
  • své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce.

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2021