Požadavky k přijetí – program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Tělesná výchova

studijní program:Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
aprobace:Tělesná výchova
forma studia:prezenční

U navazujících magisterských studií si uchazeč volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Tělesná výchova – Matematika). Nabízené kombinace aprobací Pedagogické fakulty nalezne uchazeč v e-přihlášce.

Specifická podmínka přijetí

  • Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tělesné výchovy.
    Uchazeči přijatí ke studiu odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii bakalářského diplomu. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Test odborných znalostí:

Teoretickou část představuje písemný test prověřující základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů, které tvoří východisko pro studium učitelství tělesné výchovy. Test se skládá z 50 otázek náhodného stratifikovaného výběru ze souboru zveřejněných otázek.

Hodnocení testu:

  • Uchazeč může v testu získat 0 až 100 bodů

Otázky k přijímací zkoušce

Otázky k přijímací zkoušce – tělesná výchova ikona pdf 0,90 MB

Součástí přijímacího řízení ke studiu v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ je rovněž přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie. Obsahem přijímací zkoušky jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia programů se zaměřením na vzdělávání realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Informace k přijímací zkoušce z pedagogiky a psychologie

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské vzdělání programu se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy nebo jiné programově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2019