Požadavky k přijetí - program Tělesná výchova a sport

studijní program:Tělesná výchova a sport
specializace:Pohybová aktivita, rekreace a zdraví
Trenérství a sportovní výkonnost
forma studia:prezenční, kombinovaná

Jedná se o jednooborové studium.

Přijímací zkouška probíhá formou Praktické zkoušky z tělesné výchovy a Testu předpokladů ke studiu. Zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Důležité upozornění (ZRUŠENO)

V den přijímacího řízení, bude stanoven čas (bezprostředně po skončení poslední disciplíny), ve kterém si uchazeči zkontrolují dosažené výsledky a stvrdí jejich správnost svým podpisem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Uchazeči jsou povinni podepsat protokol o přijímací zkoušce. Na uchazeče, který protokol nepodepsal, je nahlíženo, jako by se zkoušky nezúčastnil.

Specifická podmínka přijetí

  • Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tělesné výchovy.
    Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Praktická přijímací zkouška (ZRUŠENO)

Hodnotí úroveň pohybových předpokladů pro úspěšné zvládnutí studia.

1.1. Obsah zkoušky

Položkaco diagnostikuje**disciplína (test)max. bodů
Vytrvalostní běhBěžecká vytrvalostní schopnostBěh na 1500 m10
Cvičení na hrazděDynamická silová schopnostShyby na hrazdě doskočné (muži)
Výdrž ve shybu na hrazdě dosažné (ženy)
10
SprintAtletikaBěh na 100 m10
Akrobatická cvičeníGymnastikaPovinná akrobatická sestava20
Vybraná p. disciplínaPlaváníPlavání 100 m20
Sportovní hraBasketbalZkouška zřetězených dovedností15
Sportovní hraVolejbalZkouška zřetězených dovedností15

** okruh, či dimenze motoriky, kterou položka primárně reprezentuje

1.2. Kvantifikace praktické přijímací zkoušky

Součet bodůHodnoceníDiagnostický závěr
v položce plavání
hodnocení 0 bodů
nevyhovělvyřazen
0 - 20
21 - 47dobřemůže být přijat
48 - 75velmi dobře
76 - 100výborně

Poměr zastoupení výsledků jednotlivých částí přijímacího řízení

  • Praktická přijímací zkouška: 40 % celkového výsledku
  • Test obecných studijních předpokladů: 60 % celkového výsledku

Popis položek testové baterie praktické přijímací zkoušky

Položka č. 1 Běh na 1500m

Diagnostikuje běžeckou vytrvalostní schopnost, která je pilířem fyzické kondice. Reprezentuje základní lokomoční činnost člověka podkládající úspěšnost v mnoha sportovních činnostech i každodenním životě.

Skóre: dosažený čas v sekundách a desetinách sekundy

Položka č. 2 Shyby na hrazdě (výdrž ve shybu)

Diagnostikuje schopnost překonávat hmotnost vlastního těla, zahrnuje cvičení zatěžující převážně svalstvo paží a pletence ramenního.

Muži: Na hrazdě doskočné opakované shyby, držení nadhmatem.
Skóre: počet shybů.

Ženy: Na hrazdě dosažné výdrž ve shybu nadhmatem.
Skóre: doba výdrže (sekundy).

Položka č. 3 Běh 100m

Reprezentuje dovednost rychlého běhu se startem, diagnostikuje běžeckou rychlostně-silovou schopnost. Běh na vzdálenost 100m atletickým způsobem z nízkého startu. Jeden pokus, současně běží 2 až 8 uchazečů.

Skóre: dosažený čas v sekundách a desetinách sekundy. Ruční měření času.

Položka č. 4 Akrobatická cvičení.

Indikátor reprezentuje gymnastický okruh pohybových činností, diagnostikuje dovednosti spojené s ovládáním vlastního těla v prostoru, podmíněné vysokou mírou koordinačních schopností.)

Povinná sestava. Popis sestavy:

  • Z rozběhu kotoul letmo do vzporu dřepmo-vzpřim do stoje, vzpažit ... 2 body
  • kotoul vzad do stoje na rukou-výskok s obratem o 180°, čelné kruhy ... 2 body
  • stoj na rukou-kotoul do dřepu, předpažit-vzpřim do stoje, vzpažit ... 2 body
  • váha předklonmo, upažit-výkrokem a přinožením obrat o 180° ... 2 body
  • z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou do stoje rozkročného, upažit ... 2 body

Skóre: Hodnocení podle pravidel sportovní gymnastiky nejméně dvěma rozhodčími, které bude převedeno do desetibodové škály přijímací zkoušky dle tabulky.

Položka č. 5 Plavání 100 metrů

Plavání v bazénu (25 m nebo 50 m) na vzdálenost 100 m podle plaveckých pravidel. Nabídka obsahuje plavání způsobem kraul, prsa, či delfín. Uchazeč si sám zvolí plavecký způsob. Předepsán je startovní skok. Plavecké způsoby není dovoleno střídat.

Skóre: Měří se čas, skóre je vyjádřeno v sekundách a desetinách sekundy. Nerozlišuje se plavání v krátkém či dlouhém bazénu, ani plavecký způsob.

Položka č. 6 Basketbal

Praktická zkouška zřetězených dovedností ikona pdf 0,66 MB
Ukázka praktické zkoušky

Položka č. 7 Volejbal

Praktická zkouška zřetězených dovedností ikona pdf 0,32 MB
Ukázka praktické zkoušky

Bodovací tabulky

Bodovací tabulky ikona xls 0,02 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2021