Požadavky k přijímací zkoušce – program Kinantropologie

studijní program:Kinantropologie
forma studia:prezenční

Jedná se o jednooborové studium. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s uchazečem. V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Návrh disertačního záměru zašle uchazeč na e-mail garanta studijního programu – spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí anglického jazyka.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně ukončené studium v magisterském programu, nejlépe se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, kinantropologii, učitelství tělesné výchovy, nebo také graduovaným uchazečům z oblasti lékařských, technických, či biologických vědních oborů se zájmem o specializaci do oblasti výzkumu pohybu člověka.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 11. 2020