Požadavky k přijetí – program Kinantropologie

studijní program:Kinantropologie
specializaceBehaviorální zdraví
Sportovní vědy
forma studia: prezenční

Jedná se o jednooborové studium. Uchazeč si volí jen jednu specializaci - v elektronické přihlášce ke studiu jsou obě specializace samostatně.


Specifické předpoklady:

  • Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tělesné výchovy.
    Uchazeči přijatí ke studiu odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii bakalářského diplomu. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Přijímací zkouška probíhá formou Praktické zkoušky z tělesné výchovy a Testu znalostí z oboru. Test znalostí z oboru nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči o studium. Praktická zkouška z tělesné výchovy lze uznat uchazečům, kteří úspěšně absolvovali praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy do bakalářského studia nebo absolvovali bakalářské studium ve vzdělávací oblasti 28 - Tělesná výchova a sport; Kinantropologie.

Žádost o uznání praktické zkoušky ikona pdf 0,11 MB (ZRUŠENO)


Praktická zkouška z tělesné výchovy pro navazující magisterský program Kinantropologie (ZRUŠENO)

Položka co diagnostikuje* disciplína (test) max. bodů
Vytrvalostní běhBěžecká vytrvalostní schopnostBěh na 1500 m10
Vybraná plavecká disciplínaPlaváníPlavání 100 m20
Akrobatická cvičeníGymnastikaPovinná akrobatická sestava20
Uchazeč si volí jednu z následujících dvou možností:
Sportovní hraBasketbalZkouška zřetězených dovedností15
Sportovní hraVolejbalZkouška zřetězených dovedností15

* okruh, či dimenze motoriky, kterou položka primárně reprezentuje


Kvantifikace praktické přijímací zkoušky (ZRUŠENO)

Součet bodů Hodnocení Diagnostický závěr
v položce plavání   
hodnocení 0 bodůnevyhovělvyřazen
0 - 15
16 - 65vyhovělmůže být přijat

V případě, kdy uchazeč neobdrží za disciplínu plavání žádný bodový zisk, bude jeho celkový výsledek praktické zkoušky z tělesné výchovy hodnocen jako nevyhověl.


Popis položek testové baterie praktické přijímací zkoušky (ZRUŠENO)

Položka č. 1 Běh na 1500m

Diagnostikuje běžeckou vytrvalostní schopnost, která je pilířem fyzické kondice. Reprezentuje základní lokomoční činnost člověka podkládající úspěšnost v mnoha sportovních činnostech i každodenním životě.

Skóre: dosažený čas v sekundách a desetinách sekundy

Položka č. 2 Plavání 100 metrů

Plavání v bazénu (25 m nebo 50 m) na vzdálenost 100 m podle plaveckých pravidel. Nabídka obsahuje plavání způsobem kraul, prsa, či delfín. Uchazeč si sám zvolí plavecký způsob. Předepsán je startovní skok. Plavecké způsoby není dovoleno střídat.

Skóre: Měří se čas, skóre je vyjádřeno v sekundách a desetinách sekundy. Nerozlišuje se plavání v krátkém či dlouhém bazénu, ani plavecký způsob.

Položka č. 3 Akrobatická cvičení.

Ukázka gymnastické sestavy

Indikátor reprezentuje gymnastický okruh pohybových činností, diagnostikuje dovednosti spojené s ovládáním vlastního těla v prostoru, podmíněné vysokou mírou koordinačních schopností.)

Povinná sestava. Popis sestavy:
z rozběhu kotoul letmo do vzporu dřepmo-vzpřim do stoje, vzpažit 2 body
kotoul vzad do stoje na rukou-výskok s obratem o 180° , čelné kruhy2 body
stoj na rukou-kotoul do dřepu, předpažit-vzpřim do stoje, vzpažit2 body
váha předklonmo, upažit-výkrokem a přinožením obrat o 180°2 body
z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou do stoje rozkročného, upažit 2 body

Skóre: Hodnocení podle pravidel sportovní gymnastiky nejméně dvěma rozhodčími, které bude převedeno do desetibodové škály přijímací zkoušky dle tabulky.

Položka č. 4 Basketbal

Praktická zkouška zřetězených dovedností ikona pdf 0,66 MB

Ukázka praktické zkoušky

Položka č. 4 Volejbal

Praktická zkouška zřetězených dovedností ikona pdf 0,32 MB

Ukázka praktické zkoušky

Bodovací tabulky

Bodovací tabulky ikona xls 0,02 MB


Test znalostí z oboru

Písemný test z kinantropologicky orientovaných otázek

  • fyziologie sportovní výkonnosti,
  • sportovní trénink,
  • biomechanika sportu,
  • psychologie pohybu,
  • anatomie

v rozsahu 50 otázek z předmětů profilujícího základu bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport realizovaného na Pedagogické fakultě OU.


O celkovém pořadí uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje počet bodů z písemného Testu znalostí z oboru. Praktická zkouška musí být splněna, ale získané body z ní se nezapočítávají do celkového hodnocení.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2021