Požadavky k přijetí – program Učitelství pro střední školy – Tělesná výchova

studijní program:Učitelství pro střední školy
aprobace:Tělesná výchova
forma studia:prezenční

U navazujících magisterských sdružených studií si uchazeč volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Tělesná výchova – Hudební výchova). Studijní aprobace Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty programu Učitelství pro střední školy lze vzájemně kombinovat. Nabízené kombinace aprobací nalezne uchazeč v e-přihlášce.

Specifické předpoklady:

  • Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tělesné výchovy.
    Uchazeči přijatí ke studiu odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii bakalářského diplomu. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Test odborných znalostí:

Teoretickou část představuje písemný test prověřující základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů, které tvoří východisko pro studium učitelství tělesné výchovy. Test se skládá z 50 otázek náhodného stratifikovaného výběru ze souboru zveřejněných otázek.

Hodnocení testu:

  • Uchazeč může v testu získat 0 až 100 bodů

Otázky k přijímací zkoušce

Otázky k přijímací zkoušce – tělesná výchova ikona pdf 0,90 MB


Součástí přijímacího řízení ke studiu v programu Učitelství pro střední školy je rovněž přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie. Obsahem přijímací zkoušky jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia oborů se zaměřením na vzdělávání realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Zkoušku lze uznat uchazečům, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti uchazeč musí do 30. dubna 2021. Formulář pro uznání

Okruhy přijímacího testu
Ukázka vzorového testu ikona pdf 0,19 MB

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské vzdělání programu se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy, nebo jiné programově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2020