Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ bez pedagogické způsobilosti
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 300 hodin
Cena:55 300,- Kč za celé studium (školné bude rozděleno na 2 části - po ročnících). Platba za 1. ročník studia ve výši 23 500,- Kč, platba za 2. ročník studia ve výši 31 800,- Kč.
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Anotace:Rozsah studia je 300 vyučovacích hodin. Z toho 150 hodin výuka a 150 hodin řízená a reflektovaná praxe. Z celkového rozsahu 150 h praxí musí 70 h probíhat v přímé výuce žáků (z toho min. 40 h vedením samostatné výuky nebo realizací dílčí části hodiny formou párové výuky, 30 h pak pozorováním výuky nebo asistenčními činnostmi v jejím průběhu). Zbylých 80 h je věnováno plánování a reflexi výuky. Pokud je účastník programu zaměstnán ve škole, musí ze 70 h praxe konat 20 h mimo školu, ve které je zaměstnán.
Obsah studia je v souladu se Standardem studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. st. ZŠ a SŠ (2023). Studující získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a psychologických věd (obecná pedagogika, profese učitele, obecná a vývojová psychologie, pedagogická a sociální psychologie, psychopatologie). Aktivně budou řešena témata práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (speciální pedagogika) i s žáky z prostředí sociálních nerovností, děti s rizikovým chováním a nekázní (sociální pedagogika). Na pedagogicko-psychologickou oblast navazují obecně didaktické předměty (práce s digitálními zdroji, komunikativní dovednosti při vedení třídy, obecná didaktika s následnou hospitační praxí a předmět kurikulum). Těžištěm celého studia jsou především oborově orientované didaktické předměty a na ně navazující řízené a reflektované praxe.
Oborové didaktiky jsou nabízeny v následujících vzdělávacích oblastech (dále jen VO) a odborných specifikacích:
  • jazykové zaměření (VO Jazyk a jazyková komunikace se zaměřením na český jazyk a literaturu, z cizích jazyků pouze anglický a německý jazyk)
  • přírodovědné zaměření (VO Člověk a příroda)
  • společenskovědné zaměření (VO Člověk a společnost)
  • ekonomické zaměření (VO Člověk a svět práce, VO Ekonomické vzdělávání - SOŠ)
  • technické zaměření (VO Člověk a svět práce – ZŠ, VO Odborné vzdělávání – technicky zaměřené předměty SOŠ)
Podrobné informace k programu si prostudujte v Informacích o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné písemné práce, závěrečná komisionální ústní zkouška
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončený nebo ukončovaný navazující magisterský (inženýrský) studijní program
Přihlášky:elektronická přihláška
Přihlášky jsou aktivní od 1. března 2024.
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + kopie dodatku k diplomu – tzv. Diploma supplement (přehled absolvovaných předmětů vysokoškolského studia). Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV.
Uzávěrka přihlášek:Zájemci o studium budou zařazováni do programu až do naplnění jeho kapacity. Platí, že přihlášky budou vyřizovány podle času přijetí.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB