Pravidla k zajištění mobilit studentů v rámci programu Socrates - Erasmus na katedře preprimární a primární pedagogiky PdF OU

Garant bilaterálních dohod:

 • vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky PdF OU (dle Směrnice děkana č. 5/06) Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Kompetence garanta bilaterální dohody viz Příloha č. 1 Směrnice rektora OU č. 76 – 2005 – Rozdělovník kompetencí a Směrnice děkana č. 5/06.

Katedrový koordinátor (KK) pro výuku předmětů zajišťovaných v rámci katedry:

 • Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. – Učitelství pro 1. stupeň základní školy + Učitelství pro mateřské školy
 1. Pravidla pro katedrové koordinátory jsou dána Směrnicí děkana č. 5/06.
 2. KK zprostředkovává odborné zajištění obsahu smlouvy.
 3. U studentských mobilit (vyjíždějících a přijíždějících studentů) se KK podílí na vytvoření dohody o studiu (Learning Agreement), rozvrhu studenta, na přípravě nezbytných materiálů pro vystavení dokladů o délce studia (Confirmation of Socrates-Erasmus study period) a výpisu o absolvovaných předmětech (ECTS – Transcript of Records).
 4. KK komunikuje se zahraničními partnery.
 5. KK koncem každého semestru oznamují výsledky plnění bilaterálních dohod v rámci výuky předmětů zajišťovaných katedrou fakultnímu koordinátorovi – referentce oddělení pro ZV PdF OU.
 6. Všichni učitelé na katedře, vyučující především ve 2. a 3. ročníku, na počátku každého semestru nabídnou studentům možnost výjezdu v rámci programu Socrates - Erasmus a sdělí informaci o pravidlech k zajištění mobilit studentů v rámci programu Socrates - Erasmus na Katedře preprimární a primární pedagogiky PdF OU a jejich umístění na Portále.

Pravidla pro vyjíždějící studenty:

 1. Konkurz pro studenty, kteří plánují výjezd v rámci programu Erasmus, pro předměty zajišťované v rámci katedry, je vypisován dvakrát ročně, a to v lednovém a červnovém termínu. Konkrétní aktuální datum bude vždy zveřejněno na webových stránkách katedry preprimární a primární pedagogiky, případně se obraťte na KK.
 2. Student, jež zamýšlí výměnný pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus, se ke konkurzu dostaví s vyplněnými materiály, jež zahrnují požadavky k nabídce vybraného studijního pobytu – student má možnost se materiály seznámit na Portále OU – Nabídka zahraničních pobytů.
 3. Protokol o výsledku konkurzu je podstoupen referátu ZV PdF OU.

Studenti jsou po návratu povinni odevzdat katedrovému koordinátorovi jednotlivé sylaby absolvovaných předmětů (kurzů) na zahraniční vysoké škole a potvrzení o absolvování těchto předmětů (kurzů).


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2017