Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:učitel – učitelka základní školy – prvního stupně
Doba trvání / hodinová dotace:6 semestrů kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:21.000 Kč za každý semestr v první fázi studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách Ostravské univerzity; 6 hod přímé výuky po 13 týdnů v každém semestru; kontaktní výuka podle individuálních potřeb studujícího, konzultace, semináře

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních, které respektují jak požadavky profese v oblasti rolí, činností a způsobilostí učitele, tak vývojová specifika a vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku. Obsah má interdisciplinární charakter. Teoretická, oborově didaktická i praktická složka mají v obsahové struktuře oboru plnohodnotné postavení. Respektována jsou jak teoretická východiska pedagogiky, psychologie a souvisejících humanitních, společenských a přírodních věd, tak požadavky pedagogické praxe v oblasti primárního vzdělávání. Těžiště oborových didaktik je zaměřeno na předměty, které se vyučují na 1. stupni základní školy.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:Úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů ke studiu, a to formou testu obecných studijních předpokladů.
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Bc. Šárka Ramíková
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:Výuka 6 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ M7503T047

Požadavky na ukončení kurzů u oborů realizovaných v celoživotním vzdělávání CŽV v oborech Učitelství 1. stupně základní školy a Učitelství MŠ

Podmínkou ukončení kurzů CŽV v obou studijních kurzech je splnění všech studijních povinností daného studijního kurzu, které jsou dány Smlouvami o studiu v programu celoživotního vzdělávání realizovaného v rámci akreditovaného studijního programu, které byly uzavřeny mezi Pedagogickou fakultou OU v Ostravě a účastníkem kurzu.