Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Studijní program
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
5 let
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

„Jediným učitelem hodným toho jména je ten, kdo rozvíjí ducha svobodného myšlení a cit osobní odpovědnosti.“ J. A. Komenský

„Moje hlava je jako hustý les, je plná myšlenek.“ Názor žáka.

Jak se žáci učí a jak jim pomoci „naučit se učit a myslet“? Co dělat pro to, aby se v jejich hlavách rodily myšlenky a morální vědomí a škola pro ně byla místem, kde se mohou co nejlépe rozvíjet jako osobnosti? K tomu všemu potřebují žáci učitele – průvodce, kteří vytvářejí podmínky, prostředí a smysluplné podněty k učení.

Magisterské studium Učitelství 1. stupně ZŠ vám poskytne potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k tomu, abyste v praxi mohli dobrými, inspirujícími a plně kvalifikovanými učiteli na 1. stupni základní školy.

V průběhu studia můžete absolvovat studijní pobyty v programu Erasmus na mnoha zahraničních univerzitách, kde se seznámíte se vzdělávacími systémy, pedagogickou praxí a podobami profesní přípravy učitelů 1. stupně.

Studijní obor umožňuje i další pedagogickou praxi nad rámec studia - nabízí rozvoj konkrétních osobnostních a pedagogických dovedností v rámci tzv. recipročních praxí, kdy můžete během svého studia spolupracovat s různými školami (např. jako asistenti pedagogů, vést kroužky apod.) a k tomu ještě dostanete stipendium.

Po ukončení studia obdržíte tzv. Diploma Suplement v češtině a v angličtině. Je dokladem o vašem nabytém vzdělání a můžete se jím prokazovat ve státech EU, kde se můžete ucházet o místo učitele/lky základní školy.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Cílem studijního oboru je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je vhodný pro ty, kteří vidí smysl v práci s dětmi - žáky, chtějí se podílet na jejich rozvoji a jsou sami ochotni se dále vzdělávat.

V teoretické rovině od vás očekáváme znalosti v rozsahu středoškolského učiva.

Co se naučíte?

Základem studia jsou „povinné předměty“, v nichž se teoreticky i prakticky (náslechy, praxe) seznámíte se základy vědeckých, uměleckých, filosofických disciplín a „povinně volitelné předměty“, v nichž se můžete dále rozvíjet i podle individuálního zájmu.

Během studia si osvojíte potřebné dovednosti, abyste byli schopni naplánovat a s žáky realizovat jednotlivé vyučovací hodiny, ale také se naučíte propojovat ve výuce jednotlivé mezipředmětové vztahy, vytvářet projektovou výuku, diagnostikovat svůj vyučovací styl i vyučovací styl žáků, hodnotit žáky nejenom známkami.

Naučíte se také to nejpotřebnější pro kvalitní a efektivní výuku: učit tak, abyste byli schopni pracovat ve výuce individuálně s každým žákem podle toho, k čemu mají nadání, jaké jsou jejich individuální potřeby. Budete schopni také rozpoznat projevy např. poruch učení a nabídnout těmto žákům odbornou podporu v jejich učení.

Získáte plnou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

V rámci jednotlivých praxí zvládnete i potřebné administrativní dovednosti požadované v profesi učitele (práce se školními dokumenty, zápisy do třídních knih apod).

Být dobrým učitelem znamená pracovat také sám na sobě. Během studia si rozšíříte své komunikační dovednosti (např. co znamená respektující komunikace) a také rozvinete svůj potenciál v rámci vyučovaných jednotlivých výchov. Naučíte se také základům reflexe a sebereflexe vlastní výuky. Např. u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky obhajujete realizovanou projektovou výuku v rozsahu cca 15 hodin, kterou jste sami odučili ve vybrané třídě pod vedením kvalifikovaného pedagoga z praxe.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se především jako plně kvalifikovaní učitelé na 1. stupni základních škol.

Po splnění dalších předepsaných náležitostí jako je délka praxe, funkční školení, se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa ředitelů/ředitele základních škol.

Po požadované době praxe učitele/lky, ředitele/lky v základní škole se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa pracovníka České školní inspekce.

Vaším zaměstnavatelem může být soukromá či právnická osoba.

Přijímací řízení

60
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy bez omezení - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,05 MB

Uchazeči přijatí ke studiu programu odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Součástí předpokladů ke studiu oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ je vybrané spektrum schopností a dovedností uchazeče, které není předmětem testování u přijímací zkoušky. U studentů je kladen důraz a zřetelnou výslovnost bez řečových poruch jako součást komunikativních dovedností. Žádoucí jsou dispozice k výtvarným a hudebně pohybovým činnostem, které jsou v oboru vyučovány. Pro absolvování předmětů hudební výchovy jsou předpokladem schopnosti pěvecké a instrumentální (klavírní doprovod) interpretace hudebního díla v podobě lidových a umělých písní. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ na PdF OU nevyučuje. Pokud uchazeč ovládá hru na jiný hudební nástroj, tento nemůže nahradit hru na klavír. Ve výuce výtvarné výchovy je podporován tvořivý a autentický přístup k výtvarným činnostem.

Studium tělesné výchovy není podmíněno výkonnostními limity. Předpokladem je však schopnost absolvovat výuku předmětů tělesné výchovy bez zdravotních omezení.

Součástí studijního programu jsou rovněž předměty Anglického jazyka a literatury a Didaktiky anglického jazyka. Předpokládaná úroveň znalosti anglického jazyka uchazečů odpovídá stupni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Potvrzení lékaře o tom, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.