Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, garantka praxí
553 46 2601
Sekretariát katedry
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
553 46 2602
553 46 2527
 
Členové katedry
Docenti
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, garantka praxí
činnost: oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
553 46 2601
Odborní asistenti
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D.
PR koordinátorka, pedagogická poradkyně
činnost: sociologie
553 46 2603
Peterková Eva, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka pro internacionalizaci
činnost: etika, estetika, dějiny filozofie
553 46 2604
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: politologie, mezinárodní vztahy, demokracie a občanská společnost
553 46 2605
Szymeczek Józef, ThDr., Dr.
činnost: československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
553 46 2604
Externisté
553 46 2603