Charakteristika katedry výchovy k občanství

Katedra výchovy k občanství garantuje tříletý bakalářský studijní program Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání a specializaci Občanská výchova v rámci dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Tyto programy nabízí v prezenční i kombinované formě studia. Badatelsky má pracoviště interdisciplinární zaměření a atmosféru integrace společného vědění společenských, humanitních a pedagogických věd. Katedra zajišťuje výuku rovněž pro Filozofickou fakultu, v oblasti výzkumu je úzce propojena s Centrem výzkumu kultury a identity regionu.

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Bakalářský studijní program připravuje absolventy pro uplatnění ve vzdělávací sféře. Většina předmětů (přednášek a seminářů) je orientována teoreticky a zahrnuje základní poznatky z jednotlivých společenskovědních disciplín, které tvoří základ odbornosti v profesích zaměřených na občanské vzdělávání. Jedná se o filozofii, religionistiku, politologii, sociologii, historii, ekonomii, právo a etiku. Povinně volitelné disciplíny umožňují profilaci dle zájmu studentů především v oblasti dějin umění a péče o kulturní dědictví, politického systému České republiky, estetiky, problematiky národnostních menšin, totalitních režimů a aktuálních globálních problémů. Studenti absolvují průběžnou a (dvoutýdenní) souvislou pedagogickou praxi v rámci společného pedagogicko-psychologického základu na základních školách dle studované aprobace. Po obhájení závěrečné práce je studium zakončeno státní bakalářskou zkouškou a absolventi získávají titul bakalář.

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – specializace Občanská výchova (NavMgr.)

Magisterský studijní program připravuje absolventy pro výuku občanské výchovy na základních školách. Většina předmětů (přednášek a seminářů) je orientována teoreticky s aplikací do edukační sféry. Rozvíjí základní poznatky z jednotlivých společenskovědních disciplín získané v průběhu studia bakalářského studijního programu a rozšiřuje odborný tezaurus v rámci povinných přednášek a seminářů o teorii demokracie a vývoj občanské společnosti, mezinárodní vztahy a mediální výchovu. Významné místo zaujímá výuka oborové didaktiky s teoreticko-praktickým zaměřením. Povinně volitelné disciplíny umožňují profilaci dle zájmu studentů v oblasti aplikované politologie, evropských dějin po roce 1945, vybraných sociologických témat vyučovaných na ZŠ a českého politického myšlení. Studenti absolvují průběžnou a (pětitýdenní) souvislou reflektovanou pedagogickou praxi na základních školách, v jejímž rámci absolvují 25 hodin přímé výuky. Po obhájení diplomové práce je studium zakončeno státní zkouškou a absolventi získávají titul magistr.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2023