Charakteristika katedry výchovy k občanství

Katedra výchovy k občanství garantuje bakalářský tříletý studijní obor Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský dvouletý studijní obor Učitelství občanské výchovy pro II. stupeň ZŠ. Tyto obory nabízí v prezenční i kombinované formě studia.

Katedra dále zajišťuje výuku společenskovědních disciplín pro ostatní katedry PdF OU a FF OU. Garantuje rovněž mezioborový vzdělávací modul Mediální výchova ve školní praxi.

Badatelsky má pracoviště interdisciplinární zaměření a atmosféru integrace společného vědění společenských, humanitních a pedagogických věd.

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Bakalářský studijní obor připravuje absolventy pro uplatnění ve vzdělávací sféře. Většina předmětů (přednášek a seminářů) je orientována teoreticky a zahrnuje základní poznatky z jednotlivých společenskovědních disciplín, které tvoří základ odbornosti v profesích zaměřených na občanské vzdělávání. Jedná se o filozofii, religionistiku, politologii, sociologii, historii, ekonomii, právo, etiku a interkulturní vzdělávání. Povinně volitelné disciplíny umožňují profilaci dle zájmu studentů, především v oblasti environmentální a globální výchovy, dějin umění a péče o kulturní dědictví, genderově citlivé výchovy, politické a kulturní geografie, estetiky a problematiky národnostních menšin. Studenti absolvují průběžnou a (dvoutýdenní) souvislou pedagogickou praxi v rámci společného pedagogicko-psychologického základu na základních školách dle studované aprobace. Po obhájení závěrečné práce je studium zakončeno státní bakalářskou zkouškou a absolventi získávají titul bakalář.

Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (NavMgr.)

Magisterský studijní obor připravuje absolventy pro výuku občanské výchovy na základních školách. Většina předmětů (přednášek a seminářů) je orientována teoreticky s aplikací na sekundární vzdělávání. Rozvíjí základní poznatky z jednotlivých společenskovědních disciplín získané v průběhu studia bakalářského studijního programu a rozšiřuje odborný tezaurus v rámci povinných přednášek a seminářů o dějiny sociální a kulturní antropologie, integrální antropologii a evropské integrační procesy. Tři semestry probíhá výuka oborové didaktiky s teoreticko-praktickým zaměřením. Povinně volitelné disciplíny umožňují profilaci dle zájmu studentů v oblasti mediální výchovy, aplikované politologie, učitelské etiky a vybraných témat z dějin 20. století. Studenti absolvují průběžnou a (pětitýdenní) souvislou pedagogickou praxi na základních školách, v jejímž rámci absolvují 25 hodin přímé výuky. Po obhájení diplomové práce je studium zakončeno státní zkouškou a absolventi získávají titul magistr.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017