Katedra informačních a komunikačních technologií ve spolupráci s partnery připravila specializovaný webový portál a elektronický kurz pro učitele. Obojí má za cíl rozvíjet jejich digitální kompetence

logolink

Portál i elektronický kurz vznikly jako výsledek projektu zaměřeného na rozvoj digitálních kompetencí učitelů středních škol. Katedra informačních a komunikačních technologií řešila tento projekt řešila ve spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnavě a polskou neziskovou organizací Pro Societa Publica v rámci grantu podpořeného z International Visegrad Fund.

Projekt byl řešen v období 1. listopadu 2020 – 30. dubna 2021. Mezi hlavní priority patřilo posílení profilu učitelské profese a rozvoj digitálních kompetencí učitelů. Společným jmenovatelem těchto priorit bylo zkvalitnění vzdělávání.

Součástí projektu byl i výzkum zaměřený na zjištění spokojenosti s výukou, a to jak na straně učitelů, tak i studentů středních škol. Výzkum probíhal v České republice, na Slovensku a v Polsku. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 743 učitelů (482 z České republiky, 163 ze Slovenska a 98 z Polska) a 4 193 studentů (2 463 z České republiky, 522 ze Slovenska a 1 208 z Polska).

Dotazníkové šetření bylo doplněno o individuální rozhovory a focus groups. Na základě získaných výsledků byly navrhnuty konkrétní řešení zvyšování digitálních dovedností učitelů, které by umožnily učitelům lépe implementovat digitální technologie do vzdělávacího procesu na střední škole.

Jedním z výstupů projektu je webový portál (www.teacher.digital), který přináší základní informace o projektu, výsledky výzkumu a video návody, jak pracovat s vybranými digitálními nástroji.

Tato platforma současně umožňuje vyvářet nové sítě a příležitosti na sdílení nejlepších praktických a teoretických poznatků. Součástí portálu je elektronický kurz pro učitele. Cílem tohoto kurzu je prohloubení stávajících digitálních dovedností a získání nových.

Projekt byl financovaný vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím grantu V4. Číslo projektu 22020344.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 06. 2022