Neaktivní granty katedry hudební výchovy

 • Název projektu: Přínos spolupráce doktorandů oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF OU s doc. Karlem Boženkem při využívání hudebně-historických fondů Slezského zemského muzea
  Řešitel a členové projektového týmu:
  prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. - navrhovatel a řešitel projektu
  doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. člen projektového týmu - akademický pracovník
  Mgr. Kamila Sobotková členka projektového týmu - doktorandka
  MgA. Tomáš Thon člen projektového týmu - doktorand

  Projekt je zaměřen na tvůrčí badatelskou činnost dvou doktorandů oboru Hudební teorie a pedagogika tematicky spojenou s jejich disertačními pracemi. Školitelem těchto doktorandů je externí spolupracovník Pedagogické fakulty OU doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D., který je jedním z nejvýznamnějších odborníků na problematiku hudební kultury tzv. českého Slezska. V opavském Slezském zemském muzeu vybudoval muzikologické pracoviště (1967-1987) a pak působil v Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1993-2010). Cílem projektu je využít co nejvíce jeho bohatých zkušeností, které bude předávat doktorandům při jejich tvůrčích aktivitách (u MgA. T. Thona to bude hlavně v oblasti sbírkových fondů SZM a dalších institucí /čeští i němečtí autoři 18. a zač. 19. století/, u Mgr. K. Sobotkové pak bádání v pozůstalostech opavských skladatelů M. Čeledy, V. Kálika, A. Rychlého a J. Schreibera).

 • Název projektu: Barokní konstanty – sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka
  Řešitelka projektu: Mgr. Kateřina Jakšová (interní doktorandka KHv PdF OU doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika)
  Spoluřešitelka projektu: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

  Projekt je zaměřen na inovaci výuky dějin hudby na KHv PdF OU v tematické problematice hudebního baroka. Vysoce nad rámec sylabů předmětů Dějiny hudby 1 a 2 akcentuje vazbu barokních uměleckých, resp. především hudebních odkazů směrem k současným příjemcům. Inovace spočívají ve třech krocích: čtyři pohostinské přednášky oborových specialistů, zpracování a trvalé zpřístupnění studentům KHv PdF OU čtyř odborných studijních materiálů k prezentované problematice a obohacení katedrální knihovny o nové moderní reprezentativní studijní prameny audio a video povahy. Řešitelka navíc v návaznosti na projekt vystoupí s vlastním aktivním příspěvkem na zahraniční mezinárodní konferenci a na dvou konferencích domácích (IICE-2014 v irském Dublinu, Janáčkiana 2014 OU Ostrava, Musica viva in schola 2014 MU Brno).

 • Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem
  Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 • Projekt: 1391/2012 TO G2 Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
  Název projektu: Umělecká hudba v Ostravě - hudební osobnosti a instituce
  Řešitelka projektu: Mgr. Pavla Olšarová
  Spoluřešitelé projektu: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., Mgr. Silvie Schmuckerová, DiS.

  Projekt je zaměřen na vytvoření a výukovou realizaci nového výběrového předmětu Umělecká hudba v Ostravě - hudební osobnosti a instituce, jenž by měl rozšířit stávající nabídku tzv. předmětů typu "C" garantovaných a vyučovaných katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty OU. V rámci výuky bude mít student zcela nově možnost seznámit se především se soudobou artificiální hudbou ostravského regionu s důrazem na významné osobnosti současnosti a na hudební instituce nacházející se na Ostravsku. Záměrem projektu je především zvýšení zájmu studentů o hudební dění a hudební produkci artificiální hudby v Ostravě, a to i v rámci řešení témat jejich bakalářských a diplomových prací. Cílem projektu je rovněž rozšíření mediotéky Univerzitní knihovny OU o CD a DVD s nahrávkami skladeb ostravských skladatelů a zároveň doplnění archivu Centra hudebněregionálních studií při katedře hudební výchovy o nahrávky z Českého rozhlasu Ostrava (eventuálně Českého rozhlasu Olomouc). Výstupem předmětu budou seminární práce studentů, přednášky pozvaných hudebních osobností a návštěva vybraného koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava.

 • Projekt: 433/2012 TO G5 Tvůrčí práce studentů zaměřená na společenskovědní a ekonomické obory
  Název projektu: Film jako prostředek popularizace hudby
  Řešitel projektu: Mgr. Jindřich Schwarz, DiS.
  Spoluředitelé projektu: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D., Mgr. Milan Bátor, DiS.

  Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky výběrových předmětů (tzv. předmětů typu „C“) realizovaných KHV PdF OU o předmět Film jako prostředek popularizace hudby. Cílem tohoto zcela nově vytvořeného předmětu je seznámit studenty s nabídkou filmových titulů reflektujících oblast jak artificiální, tak nonartificiální hudby, a s možnostmi jejich využití při výuce hudební výchovy na základních a středních školách. Výstupem daného předmětu mj. budou seminární práce studentů, které budou prezentovány na specializovaných webových stránkách, zřízených k tomuto účelu. Účelem těchto webových stránek bude jednak propagace dané problematiky a její rozvoj prostřednictvím veřejné internetové diskuze. Výsledky projektů budou rovněž prezentovány na domácích hudebně-pedagogických konferencích, v odborném tisku a použity v rámci doktorské disertační práce hlavního řešitele. Cílem projektu je rovněž rozšíření bibliotéky a mediotéky Univerzitní knihovny OU o literaturu, DVD a CD s relevantními knižními, filmovými a hudebními tituly. Projekt je svázán s tématem doktorské práce hlavního řešitele.

 • Projekt: SGS8/PDF/2011
  Název projektu: Hudební teorie a pedagogika - věda, výzkum a současnost
  Řešitelka projektu: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

  Realizovaný projekt je zaměřen jednak na podporu samostatné tvůrčí činnosti šesti vybraných studentů - doktorandů Ostravské univerzity a jednak na posílení týmové spolupráce v oblasti výzkumu, který navazuje na vědeckovýzkumné aktivity realizované v rámci akreditovaného doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Řešení projektu si klade za cíl provést komplexní sumarizaci, kritické zhodnocení a širokoplošnou prezentaci i propagaci více než dvou desítek vědeckovýzkumných doktorských prací, které dosud byly v rámci tohoto typu studia na KHV PdF OU úspěšně uzavřeny (v letech 1999 až 2011). Neméně významnou rovinou řešení projektu je zcela konkrétní podpora vědeckovýzkumné činnosti šesti mladých badatelů, a to  prostřednictvím jejich začlenění do týmového projektu pracoviště a dále také umožněním jejich autoprezentací v rámci celorepublikového fóra hudebně vědného a hudebně pedagogického výzkumu. Smyslem řešení projektu je umožnit mladým vědcům co nejintenzivnější konfrontace s aktuálními výzkumy v oblasti hudební teorie a pedagogiky, které byly a jsou prováděni na Ostravské univerzitě, následně pak jejich aktivní vstup do problematiky dlouhodobě řešené pracovištěm a umožnění jejich odborné akcelerace v oblasti současné české hudebně pedagogické vědy a výzkumu.

 • Projekt FRVŠ 2009
  G5 "Rocková a metalová hudba - vznik a rozvoj žánrové disciplíny nonartificiální hudby"
  hlavní řešitelka: Mgr. Veronika Radimcová
  spoluřešitelky: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D., Mgr. Veronika Marhevská.
  Projekt podporuje zkvalitnění obsahu aktuálně vyučovaného předmětu Rocková a metalová hudba (ROCKM). Hlubší ponor do problematiky nonartificiální hudby směřuje k obohacení budoucí hudebněpedagogické praxe studentů o  aktuální trendy ve sledované oblasti.

 • Grant FRVŠ 2008
  Slovenské progrese - krátkodobé pobyty vybraných slovenských oborových specialistů
  řešitel: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
  Primárním cílem předkládaného projektu je obohacení standardní výukové dotace a zejména obsahu vybraných disciplín vyučovaných na katedře hudební výchovy PdF OU (Dějiny hudby - moderna, Dějiny hudby - postmoderna) a specifické přípravy v rámci doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika o čtyři vybraná aktuální problémová hudebněpedagogická a muzikologická témata zasazená do kontextu nejnovějších oborových poznatků světového rámce, která budou na pracovišti prezentována vybranými slovenskými oborovými specialisty, špičkovými odborníky ve svých oborech: v hudební osychologii, v problematice nonartificiální hudby a sní související hudební sociologii, v hudebním managementu a ve stylové interpretaci.

 • FRVŠ 2008, G5
  Projekt "Populární hudba a její trendové proměny - rozvoj a zkvalitnění výuky výběrových předmětů na Ostravské univerzitě"
  (řešitelka: Mgr. Věra Marhevská, spoluřešitelka: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.)
  Projekt se ve svém pojetí zaměřuje na rozšíření nabídky společenskovědních výběrových předmětů v podobě nově koncipovaného předmětu Populární hudba a její trendové proměny (POHTP). Součástí rozvojových cílů je rozšíření mediotéky o aktuální trendové nahrávky, uspořádání Mezinárodní studentské vědecké konference věnované této problematice a zřízení tematicky laděných webových stránek.

 • FRVŠ 2007, F5
  Projekt "Hudebně-romistická mediotéka - klíčový předpoklad inovace profilujících doplňkových disciplín"
  (řešitelka: PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.)
  Primárním cílem projektu je ustavení hudebně-romistické mediotéky jako klíčového předpokladu inovace profilujících doplňkových disciplín Romská hudba a kultura jako východiska výchovy ke svobodě (HKROM/HKRON) a Metodika práce s romskými dětmi (MPROM/MPRON) na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

 • GAČR 2007-2010
  Projekt "Hudební kultura v Ostravě od roku 1918 do současnosti"
  (řešitel: prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc., spoluřešitelé: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D.)
  Výsledkem řešení bude asi 300 stránková stejnojmenná monografie postihující vývoj hudební kultury v Ostravě v uvedeném období.

 • GAČR 2007-2008
  Postdoktorský projekt "Interkulturní ovlivňování a hudba na příkladu tzv. romské hudby a kultury"
  (řešitelka: PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.)
  Podstatou projektu je detailní multioborový muzikologicko-hudebněpedagogický výzkum věnující se fenoménu tzv. romské hudby a kultury jako příkladu interkulturních ovlivňování. Výsledky šetření, využívající kombinovaných metod hudebněpedagogického a muzikologického výzkumu budou prezentovány v nově vydané tematické minografii.

 • OP RLZ 2006-2008, Rozvoj celoživotního učení, Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
  Projekt "Tvorba a realizace vzdělávacích modulů pro studenty učitelství Ostravské univerzity a pro učitele základních škol, pro oblast tvorby a spolupráce při tvorbě školních vzdělávacích programů a pro tvorbu vzdělávacích materiálů"
  (řešitelka PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.)


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2020