Třetí, čtvrtý a pátý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na sbormistrovskou práci s dětskými a mládežnickými sborovými tělesy

V rámci řešení projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778 (doba realizace 2018–2020) byly v letním semestru akademického roku 2018/2019 zrealizovány další tři ze série celkem deseti plánovaných praktických workshopů.

Soboty 23. února, 16. března a 6. dubna 2019 se více jak šedesátka oborových studentů katedry hudební výchovy (bakalářského a navazujícího magisterského studia) zúčastnila celodenního hudebně činnostního workshopu, jehož součástí byly opět detailní didaktické analýzy reálných pedagogických situací vážících se tentokrát na specifickou práci sbormistra, který pracuje s dětskými a mládežnickými kolektivy. O své praktické zkušenosti se s námi podělila (s laskavostí a energií sobě vlastní) paní Mgr. Daniela Střílková, Ph.D., naše někdejší úspěšná studentka a doktorandka.

Každý z workshopů byl zaměřen na konkrétní problémovou oblast korespondující s profilem našich oborových studentů a jejich momentálními schopnostmi a potřebami (budoucí učitelé hudební výchovy ale i profesionální sbormistři). Při prvním setkání jsme se zabývali elementárními sborovými formami – quodlibetem a kánonem, druhý workshop byl pak zaměřen na klasické vícehlasé úpravy lidových písní, třetí víkend navíc na náročnější sborové skladby soudobých českých i zahraničních autorů (šlo zejména o tzv. povinné soutěžní skladby z vybraných excelentních domácích a zahraničních sborových soutěží současnosti). Každé ze setkání bylo uvozeno podrobným rozezpíváním, které bylo didakticky analyzováno a komentováno z pozice konkrétního sbormistrovského užití v rozličných cílových sborových skupinách (od dětí ranně školního věku až ke středoškolským sboristům). Naši studenti – vysokoškoláci byli do skupin rozděleni podle již dosaženého stupně sbormistrovského vzdělání, tedy studenti 1. a 2. ročníku bakalářských typů studia, studenti 3. ročníku bakalářských typů studia a studenti 1. a 2. ročníku navazujících magisterských studií a samozřejmě zcela samostatně naši nejrozvinutější studenti – posluchači oborů sbormistrovských.

Opět jsme všichni velmi intenzivně muzicírovali – zpívali, intonovali a rytmizovali. Především se však věnovali sbormistrovskému gestu a výrazu. Závěr činnostního bloku pak vždy patřil podrobnému didaktickému rozboru specifického pedagogického a sbormistrovského styly hostující dr. Daniely Střílkové. Katedrový didaktik doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., a doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D., opakovaně vyzdvihli její mimořádné znalosti a dovednosti a prezentovali její výkon jako doklad pedagogického – sbormistrovského mistrovství. Reakce studentů byly bezvýhradně zaujaté, nadšené a obdivné, workshop pro ně byl nejen jedinečnou příležitostí k sebereflexi a seberozvoji, ale především pak účinnou motivací směrem k budoucí práci s dětským pěveckým kolektivem.

Dalších pět workshopů bude připraveno pro akademický rok 2019/2020.

Fotografie z akcí pořídili studenti účastnící se tří úspěšných jarních workshopů.

Třetí, čtvrtý a pátý víkendový workshop studentek a studentů KHV PdF OU zaměřené na sbormistrovskou práci s dětskými a mládežnickými sborovými tělesy
Třetí, čtvrtý a pátý víkendový workshop studentek a studentů KHV PdF OU zaměřené na sbormistrovskou práci s dětskými a mládežnickými sborovými tělesy
Třetí, čtvrtý a pátý víkendový workshop studentek a studentů KHV PdF OU zaměřené na sbormistrovskou práci s dětskými a mládežnickými sborovými tělesy

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2019