Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií evropské identity

Denisa Labischová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 503, budova SA
funkce:vedoucí katedry, pedagogický poradce
obor činnosti:oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2601
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Labischová, D. Prezentacja okresu Karola IV we współczesnych czeskich podręcznikach wiedzy okraju ojczystym i wiedzy o społeczeństwie - analýza treści materiałów dydaktycznych. In: Przełomowe wydarzenia historyczne we współczeanych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Poznań: Instytut historii UAM, 2018. s. 237-258. ISBN 978-83-65663-55-9.
Labischová, D. The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon. International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC). 2018, roč. 39, 1(1), s. 71-92. ISSN 1608-8751.
Gracová, B. a Labischová, D. Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments. International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC). 2017, roč. 38, s. 13-32. ISSN 1608-8751.
Labischová, D. Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2015, roč. 6, s. 196-211. ISSN 1803-7550.
Gejgušová, I., Labischová, D. a Metelková Svobodová, R. Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů. O dieťati, jazyku, literatúre. 2015, roč. 3, s. 28-45. ISSN 1339-3200.
Labischová, D. Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. 2015, roč. 25, s. 271-299. ISSN 1211-4669.
Labischová, D. a Gracová, B. Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 2015, roč. 34, s. 63-85. ISSN 1643-8191.

Všechny publikace

Labischová, D. Aktuální trendy ve výzkumu a rozvoji oborových didaktik dějepisu a společenských věd.. In: Mezinárodní sympozium. Dolní Dunajovice. 2018.
Labischová, D. Prezentacja okresu Karola IV we współczesnych czeskich podręcznikach wiedzy okraju ojczystym i wiedzy o społeczeństwie - analýza treści materiałów dydaktycznych. In: Przełomowe wydarzenia historyczne we współczeanych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Poznań: Instytut historii UAM, 2018. s. 237-258. ISBN 978-83-65663-55-9.
Labischová, D. Téma Migrace v německých a českých učebnicích společenských věd. Komparativní analýza: Migration als Thema des Unterrichts in Deutschland, Tschechien und Polen. EDU.MERES. Eckert. Dossiers. Georg Eckert Institute for International Textbook Research. 2018, 20, s. 2255-271. ISSN 191-0790.
Labischová, D. The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon. International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC). 2018, roč. 39, 1(1), s. 71-92. ISSN 1608-8751.
Labischová, D. Analýza a interpretace historických pramenů v učebnicích dějepisu a v praxi. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy. 2017, roč. 141, s. 12-17. ISSN 0323-0449.
Labischová, D. Filozofická fakulta UPJŠ v Košicích. 2017.
Labischová, D. P 27 II Historické prameny ve výuce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků: Spolugarantka kongresového volného panelu [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2017.
Labischová, D. Úloha výzkumu v procesu rekonstituce oborových didaktik dějepisu a společenských věd. III. ročník vědeckého sympozia. Olomouc, Česká republika. 2017.
Gracová, B. a Labischová, D. Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments. International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC). 2017, roč. 38, s. 13-32. ISSN 1608-8751.
Labischová, D. a Gracová, B. Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu. In: XI. Sjezd českých historiků; hlavní sekce H01 I Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu. Olomouc. 2017.
Labischová, D. Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků: Spolugarantka hlavní sekce [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2017.
Labischová, D. Využití metody eyetrackingu ve výzkumu percepčních strategií žáků při analýze ikonografických pramenů. In: XI. Sjezd českých historiků; panel P 27 II Historické prameny ve výuce dějepisu. Olomouc. 2017.
Labischová, D. Das Thema Migration in deutschen und tschechischen Lehrplänen und Schulbüchern für Sozialkunde. Eine komparative Betrachtung. In: Migration als Unterrichtsthema in Deutschland und Tschechien. XIV. deutsch-tschechische Schulbuchkonferenz. České Budějovice: Georg-Eckert-Institut Braunschweig, Univerzita Karlova v Praze. 2016.
Labischová, D. Karel IV. v učebnicích vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na primárním stupni vzdělávání: Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. In: I Kongres Czechoznawstwa Polskiego we Wrocławiu. Wrocław: Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski. 2016.
Gracová, B. a Labischová, D. Nauczanie historii w republice Czeskiej. Wiadomości historyczne. 2016, s. 37-42. ISSN 0511-9162.
Labischová, D. a Gracová, B. October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours. In: Memory of heritage - heritage of memory. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2016. s. 256-277. ISBN 978-83-63047-89-4.
Labischová, D. a Gracová, B. October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours. Historia@Teoria. 2016, s. 31-54. ISSN 2450-8047.
Labischová, D. Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu. In: Gracová, B., Tomášek, M. (eds). Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 112-132. ISBN 978-80-7464-854-0.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Labischová, D. Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů. In: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. České Budějovice: PdF, Jihočeská univerzita. 2016.
Labischová, D. Analiza genderowa brytyjskich i niemieckich podręczników historii. In: Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń - dwa światy. RODZINA DAWNA. Studia historyczno-antropologiczne. 1. vyd. Varšava: Wydawnictwo DiG, 2015. s. 641-650. ISBN 978-83-7181-917-9.
Labischová, D. Dějiny ženské emancipace v rakouských učebnicích dějepisu. CIVILIA: Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2015, roč. 6, s. 4-20. ISSN 1805-3963.
Labischová, D. Didactics of Media Education. 2015.
Labischová, D. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2015.
Labischová, D. Genderová dimenze zahraničních učebnic dějepisu: obsahová analýza edukačního média. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2015, roč. 29, s. 95-110. ISSN 1211-6068.
Labischová, D. Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2015, roč. 6, s. 196-211. ISSN 1803-7550.
Labischová, D. a Jirák, J. Integrace mediální výchovy do vzdělávacího oboru dějepis.. In: K integraci mediální výchovy. 1,. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 77-94. ISBN 978-80-244-4624-0.
Labischová, D. IV. ročník Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd.: členka vědeckého výboru konference [Workshop]. PdF UP v Olomouci, Česká republika. 2015.
Gejgušová, I., Labischová, D. a Metelková Svobodová, R. Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů. O dieťati, jazyku, literatúre. 2015, roč. 3, s. 28-45. ISSN 1339-3200.
Labischová, D. Model didaktické analýzy školních učebnic (diskuse o koncepci, stanovení kritérií a nástrojů analýzy). In: Pogranicze polsko-czeskie - 70 lat doświadczeń (1945-2015). Polanica - Zdrój. 2015.
Labischová, D. Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. 2015, roč. 25, s. 271-299. ISSN 1211-4669.
Labischová, D. a Gracová, B. Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 2015, roč. 34, s. 63-85. ISSN 1643-8191.
Labischová, D. Recenze. Kopeček, P., Krákora, P., Cingelová, G. Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky: Pedagogická fakulta univerzity Palackého v Olomouci. 2015.
Labischová, D. Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu.. In: Obraz období socialismu v současných českých a polských školních učebnicích. Praha. 2015.
Labischová, D. Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou. In: Nové horizonty historické edukace. Historická edukace, historické vědomí a historická kultura mezi masmédii, učebnicemi a edukačními materiály /Neue Horizonten der Gechichtsunterricht. Geschichtsunterricht, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur zwi. 1. vyd. Praha: Casablanca, 2015. s. 147-156. ISBN 978-80-87292-05-1.
Labischová, D. Szkolnictwo czeskie. In: Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe v Cieszynie, 2015. s. 373-392. Dzieje Śląska Cieszyńskiego TOM VI. ISBN 978-83-935147-5-5.
Labischová, D. Zpráva z XIII. česko-německé konference o školním dějepisu konané 20.-22. listopadu 2014: Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti 25(2), s. 302-305. 2015.
Labischová, D. Badatelsky orientovaná výuka - základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2014, roč. 28, s. 110-127. ISSN 1211-6068.
Labischová, D. Gender v zahraničních učebnicích dějepisu. In: II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia, rytmy codzienności: Kobieta i mężczyzna. Dwa światy - jedna przestrzeń. Krakov: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. 2014.
Bonková, S. a Labischová, D. Genderová dimenze učebnic občanské výchovy pro základní školy. CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2014, roč. 5, s. 15-44. ISSN 1805-3963.
Labischová, D. Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN. 2014.
Labischová, D. Je Němec stále náš dědičný nepřítel? Empirický výzkum národního stereotypu v postojích žáků, studentů a učitelů dějepisu. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2014, roč. 5, s. 4-22. ISSN 1805-3963.
Labischová, D. Recenze. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích.. 2014.
Labischová, D. Systém školství v ČR. In: Pogranicze polsko-czeskie po wstąpieniu do UE (na przykładzie Ziemi Kłodzkiej). Trzebieszowice: Česko-polská komise pro učebnice dějepisu. 2014.
Gracová, B. a Labischová, D. Úvodem. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. ISBN 978-80-7464-502-0.
Labischová, D. Výzkum interetnických postojů ve vztahu k Polsku a Polákům v kontextu školního vzdělávání (přehledová studie).. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 85-98. ISBN 978-80-7464-502-0.
Gracová, B., Labischová, D. a Szymeczek, J. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.. 2014.
Labischová, D. Zpráva o činnosti česko-německé komise pro učebnice dějepisu v roce 2014. In: XIII. česko-německá konference pro učebnice dějepisu. Breitenbrunn: Česko-německá komise pro učebnice dějepisu. 2014.
Gracová, B. a Labischová, D. Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu. In: I mlčení je lež. VI. ročník konference o výuce moderních dějin. Ostrava. 2013.
Labischová, D. Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z výzkumu historického vědomí. In: Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z výzkumu historického vědomí.
Labischová, D. Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 284 s. ISBN 978-80-7464-406-1.
Labischová, D. Češi, Slováci a jejich sousedství: identita - stereotyp - historické vědomí. CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2013, roč. 4, s. 46-54. ISSN 1214-1348.
Labischová, D. Didaktika mediální výchovy. 2013.
Labischová, D. Empirický výzkum v zahraniční didaktice dějepisu - zkušenosti z německého prostředí. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2013, roč. 4, s. 12-30. ISSN 1214-1348.
Labischová, D. a Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 2013.
Labischová, D. Historical Consciousness in School Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-7464-314-9.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Changes in European Consciousness within the Context of Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 193 s. ISBN 978-80-7464-312-5.
Labischová, D. Intercultural dimension of history teaching in today´s Czech secondary education curricula.: Cultural and Religious Diversity and Its Implications for History Education.. Yearbook (International Society for History Didactics). 2013, roč. 34, s. 27-44. ISSN 1608-8751.
Labischová, D. Interdisciplinární přístup k výzkumu historického vědomí. In: Společenskovědní aspekty fenoménu "vyrovnávání s minulostí" v kontextu výchovy k občanství. Praha: Epocha, 2013. s. 166-184. ISBN 978-80-7425-203-7.
Labischová, D. Interkulturní postoje a stereotypy žáků, studentů a učitelů ve vztahu k vybraným evropským národům a národnostem. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd. 2013, roč. 27, s. 158-175. ISSN 1211-6068.
Labischová, D. Interkulturní vzdělávání - e-learningový kurz. 2013.
Gracová, B. a Labischová, D. Kompetence historického myšlení a jejich testování. In: X. sjezd českých historiků. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 183-194. X. sjezd českých historiků III. ISBN 978-80-7464-351-4.
Labischová, D. Kvalitativní a smíšený výzkum v oborové didaktice dějepisu: metoda focus groups a její využití pro výzkum historického vědomí. In: X. sjezd českých historiků. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 31-49. 3.. ISBN 978-80-7464-351-4.
Labischová, D. Obraz Polska a Poláků ve světle empirického výzkumu. In: Vzájemný obraz souseda v polský ch a českých školních učebnicích. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2013.
Labischová, D. Recenze. Média ve vzdělávání. 2013.
Labischová, D. a Gracová, B. Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce. In: Historie hranicí nekončí. Koference. Český Těšín. 2013.
Labischová, D. Rodinná paměť v historickém vědomí (perspektivou oborově didaktického výzkumu). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2013, roč. 27, s. 173-185. ISSN 1211-6068.
Gracová, B. a Labischová, D. Slovo úvodem. Ostravská univerzita, 2013. s. 7-10. ISBN 978-80-7464-351-4.
Labischová, D. Současné pojetí interkulturního vzdělávání. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí. 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 187-192. ISBN 987-80-7464-354-5.
Labischová, D. Současné pojetí interkulturního vzdělávání. E-learningový kurz. 2013.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 202 s. ISBN 978-80-7464-405-4.
Gracová, B. a Labischová, D. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Labischová, D. a Gracová, B. Vztah ostravských žáků a učitelů k historii. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 2013, roč. 27, s. 37-66. ISSN 0232-0967.
Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.. 2013.
Labischová, D. Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu. Recenze. 2012.
Labischová, D. Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z empirického výzkumu historického vědomí. In: I mlčení je lež. Paměť a paměti - zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise. Úsí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2012.
Labischová, D. Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického vědomí. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2012, roč. 26, s. 334-342. ISSN 1211-6068.
Labischová, D. Czech History in Historical Consciousness of Students and History Teachers - Empirical Research.. Yearbook (International Society for History Didactics). 2012, roč. 33, č. VI., s. 165-190. ISSN 1608-8751.
Labischová, D. Didaktické aspekty historické paměti holocaustu. Odborný posudek. 2012.
Labischová, D. Factors Shaping the Historical Consciousness of Pupils, Students and Teachers in Czech Schools. New Educational Review. 2012, roč. 2012, č. 29, s. 148-161. ISSN 1732-6729.
Labischová, D. Kapitoly z českých dějin do roku 1918. Recenze. 2012.
Labischová, D. Koncepce multikulturní výchovy pro revizi rámcových vzdělávacích programů: Analýza a koncepce průřezového tématu RVP pro MŠMT. 2012.
Labischová, D. Mediální výchova.. 2012.
Labischová, D. Minulost, současnost a perspektivy empirického výzkumu v didaktice společenských věd. In: Mezinárodní vědecké kolokvium k didaktice společenských věd. Dolní Dunajovice: Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci. 2012.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže. 2012.
Labischová, D. Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol (empirický výzkum historického vědomí). In: Jazyk - škola - prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska. 1. vyd. Czeski Cieszyn: Kongres Polaków v Republice Czeskiej, 2012. s. 236-246. ISBN 978-80-87381-10-6.
Labischová, D. Perspektivy oborově didaktického výzkumu historického vědomí. Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.). 2012, roč. 52, s. 301-311. ISSN 0323-0562.
Labischová, D. Recenze. CIVILIA - revue pro oborovou didaktiku společenských věd.. 2012.
Labischová, D. Recenze: Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 2012.
Gracová, B. a Labischová, D. Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, s. 516-543. ISSN 1211-4669.
Labischová, D. Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou. In: XII. česko-německá konference o školním dějepisu. Výuka dějepisu mezi masovými médii, učebnicemi a výukovými materiály. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2012.
Labischová, D. Vybrané aspekty interkulturality z pohledu empirického oborově didaktického výzkumu. In: Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. 1. vyd. Praha: Epocha, 2012. s. 99-114. ISBN 978-80-7425-167-2.
Labischová, D. X. sjezd českých historiků. Sekce E: Historická kultura a dějepisné vyučování v současné společnosti.. -. 2012, roč. 3, s. 118-119. ISSN 1803-7550.
Labischová, D. Z výzkumu historického vědomí (obraz Polska a Poláků u žáků a učitelů českých škol). In: Historie hranicí nekončí - Historia ponad Granicami. Český Těšín. 2012.
Labischová, D. Conclusion. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 169-181. ISBN 978-80-7464-105-3.
Labischová, D. České školství na Těšínsku ve dvacátých letech 20. století. CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011, roč. 2, s. 68-86. ISSN 1214-1348.
Labischová, D. Didaktika mediální výchovy. 2011.
Jarmara, T. a Labischová, D. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.. 2011.
Labischová, D. Empirical Research on Historical Consciousness in History Didactics, Its Possibilities and Perspectives.. New Educational Review. 2011, roč. 25, s. 262-271. ISSN 1732-6729.
Labischová, D. Etická dimenze historického vědomí - podněty pro oborovou didaktiku. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011, roč. 2, s. 27-28. ISSN 1214-1348.
Labischová, D. Evropská dimenze dějepisu a občanského vzdělávání: Současný stav oborově didaktického výzkumu. In: Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce historie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Epocha, 2011. s. 30-45. ISBN 978-80-7425-130-6.
Labischová, D. Evropská dimenze výchovy k občanství. Recenze. 2011.
Labischová, D. a Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 2011.
Labischová, D. Klíčové momenty a kontroverzní události poválečné historie v historickém vědomí žáků, studentů a učitelů českých škol (výsledky empirického výzkumu). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd. 2011, roč. 25, s. 9-25. ISSN 1211-6068.
Labischová, D. Koncept gender jako součást interkulturního vzdělávání v sociálně humanitních předmětech (s akcentem na výchovu k občanství a dějepis). CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011, roč. 2, s. 87-101. ISSN 1214-1348.
Labischová, D. Kulturní aspekty náboženství v prostředí školy. Recenze. 2011.
Labischová, D. Média - obsahy, publika, účinky. Recenze. 2011.
Labischová, D. Media Literacy - Key Competence of a Democratic Citizen. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 45-80. ISBN 978-80-7464-105-3.
Labischová, D. a Staněk, A. Multikulturní výchova (gymnázium). In: Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011. ISBN 978-80-87000-77-9.
Labischová, D. a Staněk, A. Multikulturní výchova (základní škola). In: Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. s. 43-53. ISBN 978-80-87000-76-2.
Labischová, D. Oborově didaktický výzkum historického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Labischová, D. Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol. Oborově didaktický výzkum. In: Język-Szkoła-Przestrzeń. Český Těšín. 2011.
Labischová, D. Stereotypy a předsudky v dynamickém pojetí interkulturního vzdělávání.. In: Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. 1. vyd. Praha: Epocha, 2011. s. 63-77. ISBN 978-80-7425-079-8.
Labischová, D. Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 2011.
Labischová, D. Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě, Katedra filozofie a dějin filozofie. 2010.
Labischová, D. Formování postojů a hodnot na příkladu historie a současnosti Těšínska.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia. 2010, č. VI, s. 33-44. ISSN 1214-1348.
Labischová, D. Genderová tematika v učebnicích dějepisu - zahraniční inspirace. In: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování. 1. vyd. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2010. s. 39-57. Studia Historica Didactica 3. ISBN 978-80-7414-367-0.
Labischová, D. Genderová tematika v zahraničních učebnicích dějepisu - metodické inspirace. In: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování.. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2010.
Labischová, D. Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie.. 2010.
Labischová, D. Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie. Recenze. 2010.
Labischová, D. a Labisch, M. Metodika výuky občanské výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Labischová, D. Postoje českých středoškoláků k událostem nejnovějších československých dějin.. In: Diversities of Common History and the Presence of Our Past. The Life During the Communism, the Life During the Cold War as Part of the European Discussion on History Teaching.. Kalisz: Adam Mickiewicz University in Poznań. 2010.
Labischová, D. Těšínsko ve vědomí české a polské mládeže. Těšínsko. Vlastivědný časopis.. 2010, roč. 53, s. 7-12. ISSN 0139-7605.
Labischová, D. Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3: (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 2010.
Labischová, D. Das Teschener Gebiet im historischen Bewusstsein der tschechischen und polnischen Jugendlichen.: Ergebnisse der didaktischen empirischen Untersuchung.. In: Teschen - eine geteilte Stadt im 20. Jahrhundert. Dresden: Thelem, 2009. s. 127-145. ISBN 978-3-939888-71-0.
Labischová, D. a Hudecová, D. Nebojme se výuky moderních dějin: Nejnovější a soudobé dějiny v současném dějepisném vyučování. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7361-070-8.
Labischová, D. Nejnovější dějiny v postojích české mládeže. In: Mezipředmětové přesahy a metodické inspirace ve výuce dějepisu a občanské výchovy. Telč: MŠMT. 2009.
Labischová, D. Vybraná didaktická média a jejich místo ve výuce dějepisu.. In: Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2009. s. 45-52. ISBN 978-80-211-0570-6.
Labischová, D. Didaktická média ve výuce dějepisu.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 98 s. ISBN 978-80-7368-550-8.
Labischová, D. a Gracová, B. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 278 s. ISBN 978-80-7368-584-3.
Malčík, M., Kubincová, L. a Labischová, D. Test moderních českých (československých) dějin. 2008.
Labischová, D. Využití didaktických médií ve výuce dějepisu.. In: Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 141-155. ISBN 978-80-7368-517-1.
Šajarová, B. a Labischová, D. Dějepis českých zemí. Učební text pro distanční formu vzdělávání.. 2007.
Brož, P. a Labischová, D. Dějepis světa. Učební text pro distanční formu vzdělávání.. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu I.. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu II.. 2007.
Labischová, D. Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.. In: Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. 1. vyd. Hannover: Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung, 2006. s. 157-169. ISBN 978-3-88304-313-5.
Labischová, D. Možná úskalí integrativního pojetí výuky dějepisu a základů společenských věd.. Společenskovědní předměty. 2006, č. VI., s. 6-9. ISSN 1214-6811.
Labischová, D. Čech závistivec - Rakušan byrokrat?: Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2005. Spisy Ostravské univerzity 155/2005. 213 s. ISBN 80-7042-678-0.
Labischová, D. Současné trendy v dějepisném vyučování: učení o Evropě, z Evropy a pro Evropu.. In: Historica 12. Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám.. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 321-331. ISBN 80-7368-044-0.
Labischová, D. Národní stereotypy jako předmět historického bádání.. In: Acta historica Neosoliensia. Ročenka katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB v Banské Bystrici. Banská Bystrica: Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, 2004. Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, 2004. s. 159-166. ISBN 80-8083-035-5.
Labischová, D. Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže.. 2004.
Labischová, D. Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.. In: Die Tschechen und ihre nachbarn. Bad Wiessee: Historische Komision fuer die boehmischen Laender. 2003.
Labischová, D. Obraz Poláka ve vědomí studentů českých škol.. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní konference.. Brno: Masarykova univerzita, 2003. Masarykova univerzita, 2003. s. 48-56. ISBN 80-210-3076-3.
Labischová, D. Stereotyp Poláka ve vědomí české studující mládeže.. In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti.. Praha: Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. s. 25-39. ISBN 80-7308-039-7.
Labischová, D. Universität Wien. 2003.
Labischová, D. Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti na stránkách amerických a britských učebnic dějepisu.. In: Historica 9, Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 204/2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 151-169. ISBN 80-7042-618-7.
Labischová, D. Stereotypní evropanství v postojích české mládeže.. In: Acta Historica Neosoliensia, Ročenka katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB v Banské Bystrici, Tomus 5. Katedra hístórie, Fakulta humanitných vied UMB, 2002. s. 210-218. ISBN 80-8055-703-9.
Gracová, B. a Labischová, D. Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.. -. 2001, s. 410-448. ISSN 0232-0967.
Labischová, D. Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických stereotypů.. 2001.
Labischová, D. Georg- Eckert- Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN. 2001.
Labischová, D. Etnické stereotypy a studující mládež.. In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů . Sborník Ostravské univerzity 187/99, II.. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 5-49. ISBN 80-7042-558-X.
Labischová, D. Universität Dortmund. 1998.


ZkratkaNázev předmětu
5TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
5VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
6EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
6HVHKHist. vědomí, hist. kultura a šk. děj.
9EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
9HVHKHistorické vědomí a historická kultura
9MGMVMediální gramotnost a mediální výchova
9VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
DIDMVDidaktika mediální výchovy
DIMEVDidaktika mediální výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
GKDMVDidaktika mediální výchovy
GPDMVDidaktika mediální výchovy
GVOCSGender ve vzděl. oblasti Člověk a spol.
NOMEDNová média
SZTVSSouč. zpravod. v televizi veřejné služby
UKMO5Ukončení modulu
2DMVYDidaktika mediální výchovy
2EDOVMediální výchova ve výuce OV
2IDA1Didaktika OV 1
2IDA2Didaktika OV 2
2IDA3Didaktika OV 3
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
22DA1Didaktika OV 1
22DA2Didaktika OV 2
22DA3Didaktika OV 3
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
3EDOVMediální výchova ve výuce OV
3EGVYEnviromentální a globální výchova
3EMULTeorie multikulturalismu
3ENOVGender v občanské výchově
3ICEDIntercultural Education
3IKVZInterkulturní vzdělávání
3KGVYEnvironmentální a globální výchova
33GVYEnvironmentální a globální výchova
33MULTeorie multikulturalismu
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
7DID1Didaktika OV 1
7DID2Didaktika OV 2
7IKVZInterkulturní vzdělávání
7MEDVMediální výchova
7PDMVDidaktika mediální výchovy
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DMVDidaktika mediální výchovy
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EDVMediální výchova
77ID1Didaktika OV 1
77ID2Didaktika OV 2
77KVZInterkulturní vzdělávání
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
9HSMVHistor. stereotypy v interkul.vzdělávání
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Hejda MichalIntegrace tématu Obrana státu do vzdělávacího oboru Výchova k občanstvídiplomová 2019 
Medková MichaelaKomparativní analýza učebnic občanské výchovy pro základní školy vydaných po roce 1989 z hlediska pojetí vzdělávacího obsahudiplomová 2019 
Hrušková KateřinaPostoje vysokoškolských studentů učitelských studijních oborů k občanské výchovědiplomová 2018 
Jarošová MonikaObčanská angažovanost studentů učitelství občanské výchovy a základů společenských věd na Ostravské univerzitědiplomová 2018 
Niklová MonikaObrazové komponenty v současných učebnicích občanské výchovy pro základní školydiplomová 2018 
Pavelcová LenkaMotivace ke studiu oboru občanské výchovy se zaměřením na vzdělávání u studentů PdF OUdiplomová 2018 
Pojezdala PavelVybrané aspekty mediální gramotnosti žáků ostravských základních škol a víceletých gymnáziídiplomová 2018 
Barvíková ŠárkaRodina a partnerství v současném kurikuludiplomová 2017 
Hesová MarkétaZnalosti a postoje z oblasti environmentální výchovy u žáků druhého stupně základních škol.diplomová 2017 
Krňová ZuzanaVýzkum profesní identity učitele občanské výchovydiplomová 2017 
Lubojacká VendulaTypy učebních úloh v současných učebnicích občanské výchovydiplomová 2017 
Orawská TerezaOstrava jako vlastivědné téma ve výchově k občanstvídiplomová 2017 
Sikorová MarkétaZnalosti z oblasti finanční gramotnosti u ostravských žáků základních škol a víceletých gymnáziídiplomová 2017 
Strumínská IrenaVztah žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií k občanskému vzdělávání ve školediplomová 2017 
Bárta JanOchrana soukromí na sociálních sítích u vysokoškolských studentůdiplomová 2016 
Zothová NelaPedagogické hodnocení na základní škole z genderového hlediskadiplomová 2016 
Chvějová KateřinaPostoje vůči menšinám u žáků základních školdiplomová 2015 
Kramář MichalVýchova k občanství podle Antoina de Saint-Exupéryhodiplomová 2015 
Laštovicová SabinaSubkultury na současných základních školách a víceletých gymnáziídiplomová 2015 
Štafová TerezaMožnosti využití filmu ve výuce občanské výchovy.diplomová 2015 
Twardziková KláraVýzkum televizního diváctví žáků druhého stupně základních škol a gymnáziídiplomová 2015 
Bačíková MiroslavaObčanské postoje žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií ostravského regionu v komparacidiplomová 2014 
Blaudeová AlenaGenderové stereotypy v reklamědiplomová 2014 
Bonková SandraKomparativní analýza současných učebnic občanské výchovy pro základní školy z genderového hlediskadiplomová 2014 
Dlouhá VeronikaMediální gramotnost ve vztahu k užívání sociálních sítídiplomová 2014 
Krénarová AlenaObsahová analýza časopisů pro dívkydiplomová 2014 
Vyškovská ZuzanaHodnocení didaktické vybavenosti učebnic občanské výchovydiplomová 2013 
Bobková KamilaVyužití didaktických médií ve výuce občanské výchovy na základních školáchdiplomová 2012 
Mlynáriková MonikaImplementace průřezového tématu RVP environmentální výchovadiplomová 2012 
Tomášková IvetaVýukové projekty zaměřené na mediální výchovudiplomová 2012 
Krusberská NikolaProblematika globální výchovy v hodinách občanské výchovadiplomová 2011 
Mamulová KateřinaProjektové vyučování integrující vzdělávací obsah výchovy k občanství s jinými vyučovacími předmětydiplomová 2011 
Mikundová LenkaGender ve výuce občanské výchovydiplomová 2011 
Běhounková LucieMediální výchova v hodinách občanské výchovydiplomová 2010 
Boudová BarboraPrůřezové téma RVP ZV - environmentální výchova ve výuce občanské výchovydiplomová 2010 
Frydová LenkaKomparativní analýza současných učebnic OV z hlediska implementace průřezového tématu multikulturní výchovadiplomová 2010 
Maršálová MartinaVyužití základního edukačního média ve výuce občanské výchovy na základních školáchdiplomová 2010 
Režňáková DagmarEvropská dimenze ve výuce občanské výchovy na ostravských ZŠ a víceletých gymnáziíchdiplomová 2010 
Lekešová MilenaHistorie lázní Luhačovice jako vlastivědně-historické téma v hodině občanské výchovydiplomová 2009 
Bartošková TerezaProjektové vyučování zaměřené na environmentální výchovu v mateřské školebakalářská 2019 
Mahdalová MarkétaFormování postojů s využitím četby v mateřské školebakalářská 2016 
Pojezdala PavelLesní pedagogika v České republicebakalářská 2016 
Hrnečková MartinaZdravá výživa na českých školáchbakalářská 2013 
Vavřačová AdélaGlobální rozvojové vzdělávání a jeho současné pojetíbakalářská 2013 
Blaudeová AlenaŽenská tematika ve výuce společenskovědních předmětůbakalářská 2012 
Bonková SandraSrovnání učebnic občanské výchovy z hlediska genderové korektnostibakalářská 2012 
Dlouhá VeronikaMediální gramotnost žáků českých školbakalářská 2012 
Kotasová VeronikaEnvironmentální postoje žáků základních školbakalářská 2012 
Krénarová AlenaOhrožené druhy živočichů - ekologické povědomí žáků českých školbakalářská 2012 
Bartošková TerezaEnvironmentální výchova na ZŠbakalářská 2011 
Macháčiková MartinaVýukové projekty s enviromentální tematikou na ZŠbakalářská 2011 
Passendorferová EvaMediální výchova ve školním vzdělávacím programu ZŠbakalářská 2011 
Mlynáriková MonikaEnvironmentální výchova v hodinách OVbakalářská 2010 


Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub