Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Speciální pedagogika pro absolventy vysokých škol učitelského směru nebo jiné VŠ s pedagogickým studiem
Fakulta / organizační jednotka:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU),
Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Učitelé a další pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Doba trvání / hodinová dotace:4semestry / 268 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Pedagogická fakulta Ostravské univerziya, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Číslo akreditace:28466/2007
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Anotace:Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele se zaměřením na vzdělávání představuje studium dílčích oborových specializací, ke kterým náleží studium základů psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifických poruch učení a chování, dále studium etopedie a základů z problematiky, dotýkající se osob se souběžným vícenásobným postižením. V průběhu studia je povinná specializace: vzdělávání žáků s mentálním postižením a dále výběr jedné ze čtyř povinně-volitelných specializací, a to: vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků nadaných, vzdělávání žáků s poruchami chování a s projevy rizikového chování, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením a vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami. Posluchač volí jednu specializaci.
Způsob ukončení studia:Závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky, povinné specializace, povinně-volitelné specializace a obhajoba koncepce inkluzivního vzdělávání.
Výstupní doklad:Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy učitelských magisterských programů, popř. neučitelských magisterských programů s doložením ukončeného pedagogického studia.
Přihlášky:Elektronická přihláška
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky. Podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + písemné doložení pedagogické kvalifikace je nutno zaslat na CDV! Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě poplatku za přijímací řízení. Program bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku, popřípadě možnost prodloužení přijímacího řízení.
Kontakt / další informace:Vladimír Vašků
Způsob platby:převod z účtu, složenka, faktura
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf