Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Fakulta PRO > Univerzita třetího věku

Ostravská univerzita

Programy Univerzity třetího věku 2020/21: nově zahajované a pokračující = možnost doplnění volných míst

Základní informace:

V důsledku rychlého rozvoje ve všech oblastech našeho života jsme neustále nuceni k různým formám průběžného učení se, poznávání nových věcí, skutečností, získávání nových dovedností. V neustálém procesu celoživotního učení si člověk obnovuje anebo získává nové poznatky a kompetence, rozvíjí svou osobnost, a tím se zároveň i aktivně zapojuje do společenského dění. Také vzdělávání seniorů je nezbytnou podmínkou orientace v rychle se měnícím světě. Získávání nových informací a setkávání se jsou pak klíčem k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu. Univerzity třetího věku se orientují na přiměřené seznamování s vědeckými poznatky v oblastech odborností pořádajících fakult. Pedagogická fakulta OU nabízí tyto dvousemestrální a čtyřsemestrální programy:


Nabízené studijní programy:


Podmínky přihlášení ke studiu:

 • senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod)
 • vyplnění závazné elektronické přihlášky
 • zaplacení studijního poplatku, tj. 1200,- až 2400,- Kč za 2 semestry

Přihláška:

Způsoby přihlášení ke studiu:

Způsoby úhrady studijního poplatku:

 • Bankovním převodem (nebo poštovní poukázkou)

V případě, že nabízený program nebude otevřen (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude uhrazený studijní poplatek vrácen v plné výši.


Instrukce pro vyplnění elektronické přihlášky:

Po zadání rodného čísla a začátečních písmen jména a příjmení se objeví parametry k vyhledání konkrétní elektronické přihlášky. Zvolte následující:

 1. Fakulta: pedagogická
 2. Forma:kombinovaná
 3. Typ: jakýkoliv
 4. Jazyk: jakýkoliv
 5. kliknout na: Jednoobory
 6. vybrat daný program (U3V je v dolní části)
  • Do přihlášky vyplňte telefonní kontakt.
  • Přihláška musí obsahovat emailovou adresu z důvodu zasílání aktuálních informací.
  • Platbu proveďte po vyplnění elektronické přihlášky (při platbě uvádějte variabilní symbol a specifický symbol; bez těchto symbolů není možné identifikovat jméno účastníka kurzu). V případě, že nedojde k otevření kurzu (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude platba vrácena v plné výši uchazeči.

Další důležité informace:

Přednáškový cyklus II

doplnění volných míst (20)


Zimní semestr 2020/21

Proměny českého jazyka a literatury

Garant: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou připravila pro posluchače U3V cyklus osmi přednášek pod názvem Proměny českého jazyka a literatury. V průběhu jednotlivých setkání budou posluchači seznámeni s aktuálním teoretickým i praktickým pojetím jazykové kultury, s proměnami českého pravopisu v minulosti a současnosti, a to včetně praktických ukázek práce jazykového korektora a dotazů z řad veřejnosti, kterými se zabývají pracovníci Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR; obeznámí se rovněž s pohledem na žánr reality show z hlediska jazykové komunikace nebo s rozličnými přístupy českých distributorů zahraničních filmů k prezentaci jejich názvů. Dvě literární témata se zaměřují na českou literaturu 20. století a současnou literární tvorbu pro děti a mládež s reflexí způsobů, jakými příslušníci této věkové kategorie ke čtenářství přistupují.

 1. Jazyková kultura v teorii a praxi (Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.)
 2. Reality show jako hra na komunikaci (Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.)
 3. Vývoj českého pravopisu (Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.)
 4. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (Mgr. Pavlína Kašpárková)
 5. Práce jazykového korektora (Mgr. Pavlína Kašpárková)
 6. České překlady názvů zahraničních filmů (doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.)
 7. Toulky českou literaturou 20. století (Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.)
 8. Stav dětského čtenářství a současná literární tvorba pro děti a mládež (doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.)

Letní semestr 2020/21

Psychologie

Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. Katedra pedagogické a školní psychologie

 1. Životní cykly a osobnostní zrání (PhDr. Radim Badošek, Ph.D.)
  Lidský život probíhá v etapách, kdy završení jedné tvoří základnu etapy následující. Díky poznatkům v jedné z oblastí vývojové psychologie se pak můžeme bez větších emočních ztrát připravit na etapu následnou. Znalost nám také usnadňuje prožívání stádia, ve kterém se aktuálně nacházíme, protože je možné volním úsilím dosahovat naplnění vývojového úkolu, který je po nás přírodou, tedy vývojem, požadováno. Cílem přednášky je informovat účastníky o zákonitostech procesu změny, nabídnout způsoby jak se vyrovnávat s jejími důsledky.
 2. Životní příběh a jeho utváření. (Graf života) (PhDr. Jan Svoboda)
  Smysl: účastníci v rámci retrospektivy zjišťují periodické prožívání svého života, což posiluje motivaci k životu.
  Život každého člověka má svůj ustálený rytmus prožívání. Jen je třeba si jej povšimnout. Cílem semináře je nabídnout účastníkům za pomoci osobního prožitku náhled na jejich subjektivní životní rytmus a s ním související prožitkovou kvalitu života.
 3. Trénink kognitivních schopností a regulace emocí (PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.)
  Kognitivní funkce jsou zahrnovány mezi komplexní funkce mozku. Jsou popisovány jako funkce zpracování informací, na nichž se podílí asociační mozková kůra. Při tréninku kognitivních funkcí se využívá škála různých postupů s cílem napravit, nebo zmírnit kognitivní deficit. Cílem je zvýšit rychlost, flexibilitu a následně efektivitu zpracování informací.
  Emoce vyjadřují subjektivní vztah člověka k jeho vlastním projevům a k jeho okolí. Jedná se o psychické projevy, které mají hodnotící význam. Doprovázejí každé duševní dění člověka. Emoční dopad určité události a reakce na ni ve formě zjevného chování jsou způsobeny kognitivním zpracováním těchto událostí. Umění regulace vlastního emočního prožívání je z toho důvodu jedním z předpokladů spokojeného života.
 4. Životní mantinely a jejich překonávání (PhDr. Jan Svoboda)
  Danost, obava, problém, štěstí, potěšení – kategorie, které zásadně utváření kvalitu života, techniky nabízejí návod k práci s danými tématy.
  Lidský mozek nedokáže být „bez problémů“, protože jeho vývoj souvisí s neustálou adaptací na vyvstávající překážky a neshody mezi přáním a realitou. Seminář nabízí první významný krok pro snížení obav z překážek – návod jak pojmenovávat své prožitky, jak je uchopit a hledat řešení.
 5. Životní prostory a psychosomatika (PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.)
  Téma upozorňuje na důsledky méně kvalitní náplně v životních prostorech. Seminář nabízí pochopení souvislostí prožitků a tělesného vyjádření v podobě symptomu až nemoci. Cílem setkání je zprostředkovat náhled na vnímavost vlastního těla, které citlivě reaguje na nerovnováhu mezi svými potřebami a okolím. Probereme také nejčastější psychosomatické choroby a možnosti (nejen) psychologických příčin.
 6. Psychologie agrese a násilí (PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.)
  Emocionální prožitky mají svůj behaviorální doprovod a zejména emoce hněvu bývá provázena agresivním chováním. Agresi lze definovat jako „behaviorální komponentu některých negativních emocí, jakými jsou především vztek, příp. i strach.“ Agresivní chování se může vyskytovat i v nepřítomnosti těchto negativních emocí, v takových případech mluvíme o tzv. instrumentální agresi.
  Mnozí autoři soudí, že o agresi můžeme mluvit pouze tehdy, když osoba jedná se záměrem ublížit. Mnohé agresivní impulsy i projevy jsou pravděpodobně hluboce nevědomé. Diskuse o příčinách lidského agresivního chování se točí kolem otázky, zdali je agrese vrozená nebo naučená.
 7. Rodinné zvyklosti – jejich smysl a celospolečenský význam. Mýty o mužích, ženách a soužití (PhDr. Jan Svoboda)
  Dochází k atomizaci rodiny a tím rozpadu ustálené společenské pospolitosti. Téma sděluje obsah rodičovské lásky a upozorňuje na další návaznosti. Reaguje také na současné zhoubné trendy rovnostářství.
  Cílem semináře je nabídnout cestu ke korekci aktuálních trendů, které vycházejí z blahobytu a bohužel kopírují mnohé chyby, které byly sekundárními znaky pádu civilizací. (Egypt, Řecko, Řím) Především se bude zabývat novodobým fenoménem, který se chystá uškodit především ženám.
 8. Psychologie sebeobrany (PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.)
  K útokům a napadením často dochází v okamžicích, kdy je lidé nejméně očekávají. Důležité je v takové situaci překonat a potlačit prvotní šok a následnou dezorientaci. Je více než potřebné vypěstovat si schopnost předem identifikovat hrozící útok, vyhnout se mu, nebo v případě nutnosti jej odrazit. Podstatnou částí sebeobrany je také psychická příprava na takové situace, aby se jedinec naučil efektivně bránit i pod velkým stresem zapříčiněným nenadálým útokem.

Místo výuky:

 • budova SD, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Čtvrtek - sudý (1x za 14 dní) -14.10 - 16.35 hod.;
 • Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 přednášek)

Kalokagathia – hudbou a pohybem k duševní a tělesné harmonii a dokonalosti

nově zahajovaný program

bude otevřen při minimálním počtu 20 účastníků (maximální počet - 30 účastníků). Po naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení programu. Po ukončení všech čtyř programů (2 akademické roky) získají účastníci certifikát.


Zimní semestr 2020/21

KALOKAGATHIA I

Garant: doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., katedra hudební výchovy

Program je zaměřen na praktické hudební činnosti směřující k duševní a tělesné harmonii a dokonalosti. Praktické hudební činnosti programu reprezentují dílčí složky hudební výchovy – hlasovou / pěveckou výchovu, rytmický výcvik, intonaci a sluchovou analýzu, sborový zpěv a základy dirigování, hudebněpohybovou / taneční výchovu, instrumentální výcvik (hra na nástroje Orffova instrumentáře, hra na perkusní a další hudební nástroje včetně flétny), hudební teorii a dějiny hudby. Absolvování programu nevyžaduje předchozí praktické hudební zkušenosti frekventantů, např. hru na hudební nástroj, znalost notopisu apod.

 1. Úvod do hudební teorie (PhDr. David Kozel, Ph.D.)
 2. Hlasová a pěvecká příprava I  (PhDr. Martin Kajzar, Ph.D.)
 3. Rytmická výchova a intonace I  (doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.)
 4. Rytmická výchova a intonace II (doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.)
 5. Sborový zpěv a dirigování I  (doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.)
 6. Sborový zpěv a dirigování II (doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.)
 7. Hudba – pohyb – tanec (Mgr. Věra Marhevská, Ph.D.)
 8. Dějiny a poslech hudby I: klasicismus (doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.)

Letní semestr 2020/21

KALOKAGATHIA II

Garant: Mgr. Markéta Rygelová, katedra studií lidského pohybu

Program je zaměřen na teoretické i praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. Teoretická část výuky seznamuje studenty s moderními metodami analýzy lidského pohybu, využitím mobilních technologií pro podporu zdraví, základy první pomoci a sportovního tréninku. V rámci praktické výuky se studenti aktivně zapojí do pohybových činností přizpůsobených individuálním potřebám studenta.

 1. Biomechanická analýza lidského pohybu I. (Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.)
 2. Využití mobilních technologií pro podporu aktivního stáří (doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.)
 3. Sportovní trénink I. (Mgr. Adam Motyka)
 4. Badminton I. (Mgr. Miroslav Pacut)
 5. První pomoc (doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.)
 6. Pohybová cvičení (Mgr. Barbora Kaštovská)
 7. Nordic Walking I. – sportovní chůze s holemi (Mgr. Michal Sebera)
 8. Nordic Walking II. – sportovní chůze s holemi (Mgr. Michal Sebera)

Místo výuky:

 • budova SC, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory).
 • budova V (ul. Varenská 4a, Moravská Ostrava)
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Čtvrtek - lichý (1x za 14 dní) -14.10 - 16.35 hod.;
  Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 přednášek)

Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku I

nově zahajovaný program

Pro max. počet 15 účastníků (minimální počet 12). Po naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení výtvarného kurzu. Po ukončení programů 1 až 4 (2 akademické roky), získají účastníci certifikát. Výtvarné potřeby jsou zahrnuty do kurzovného.

Garant: Mgr. Milan Cieslar, PhD., vyučující: Mgr. Gabriela Pienias, katedra výtvarné výchovy


Zimní semestr 2020/21

Ateliér kresby a grafiky 1 

Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v kresbě a grafice. Frekventanti se mohou přihlásit, i když před tím nikdy nekreslili. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v kresbě a grafice. (Kresba tužkou, přírodním a umělým uhlem, fixem, tuší, dřívkem, štětcem, otisky, monotypy, kombinované techniky). Vedoucí ateliéru má zkušenosti s vedením tohoto typu kurzů. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

 1. Nabídka kresebných a grafických technik a témat. Individuální domluva s frekventanty na technikách a tématech. (zátiší, portrét, figura, krajina, abstrakce)
 2. Teoretický nástin kresby a grafiky, charakteristika. Praktická činnost v ateliéru. Koláž s prvky dokreslení.
 3. Kresba přírodniny, technika dle individuální domluvy.
 4. Kresba přírodniny, technika dle individuální domluvy.
 5. Kresba přírodniny, technika dle individuální domluvy.
 6. Kresba zátiší (možno i fotografická předloha) nebo dle individuální domluvy.
 7. Kresba zátiší (možno i fotografická předloha) nebo dle individuální domluvy.
 8. Kresba zátiší (možno i fotografická předloha) nebo dle individuální domluvy.

Letní semestr 2020/21

Ateliér kresby a grafiky 2 

Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v kresbě a grafice. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v kresbě a grafice. (Kresba tužkou, přírodním a umělým uhlem, fixem, tuší, dřívkem, štětcem, otisky, monotypy, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na kresbu figury a portrétu. Posluchači mohou místo kresby figury a portrétu pokračovat v tématech z prvního semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

 1. Nabídka kresebných a grafických technik a témat. Individuální domluva s frekventanty. Kresba figury nebo portrétu bude individuální s každým posluchačem samostatně. Může být stanoven i zcela individuální program práce v semestru.
 2. Kresba a grafika - portrét. Výběr techniky a formátu. Kresba dle modelu nebo fotografie.
 3. Kresba a grafika - portrét. Výběr techniky a formátu. Kresba dle modelu nebo fotografie.
 4. Kresba a grafika - portrét. Výběr techniky a formátu. Kresba dle modelu nebo fotografie.
 5. Kresba a grafika - figura. Výběr techniky a formátu. Kresba dle modelu nebo fotografie.
 6. Kresba a grafika - figura. Výběr techniky a formátu. Kresba dle modelu nebo fotografie.
 7. Kresba a grafika - figura. Výběr techniky a formátu. Kresba dle modelu nebo fotografie.
 8. Kresba a grafika - figura. Výběr techniky a formátu. Kresba dle modelu nebo fotografie.

Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku II

možnost doplnění volných míst – omezený počet

Garant: Mgr. Milan Cieslar, PhD., vyučující: Mgr. Gabriela Pienias, katedra výtvarné výchovy


Zimní semestr 2020/21

Ateliér kresby a grafiky 3

Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v kresbě a grafice. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v kresbě a grafice. (Kresba tužkou, přírodním a umělým uhlem, fixem, tuší, dřívkem, štětcem, otisky, monotypy, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na kresbu krajiny. Posluchači mohou místo kresby krajiny pokračovat v tématech z prvního a druhého semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

 1. Nabídka kresebných a grafických technik a témat. Individuální domluva s frekventanty. Kresba krajiny bude individuální s každým posluchačem samostatně. Může být stanoven i zcela individuální program práce v semestru.
 2. Kresba a grafika krajiny. Výběr techniky a formátu. Kresba dle představy nebo fotografie.
 3. Kresba a grafika krajiny. Výběr techniky a formátu. Kresba dle představy nebo fotografie.
 4. Kresba a grafika krajiny. Výběr techniky a formátu. Kresba dle představy nebo fotografie.
 5. Kresba a grafika architektury města. Výběr techniky a formátu. Kresba dle představy nebo fotografie.
 6. Kresba a grafika architektury města. Výběr techniky a formátu. Kresba dle představy nebo fotografie.
 7. Kresba a grafika architektury města. Výběr techniky a formátu. Kresba dle představy nebo fotografie.
 8. Kresba a grafika architektury města. Výběr techniky a formátu. Kresba dle představy nebo fotografie.

Letní semestr 2020/21

Ateliér kresby a grafiky 4

Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v kresbě a grafice. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v kresbě a grafice. (Kresba tužkou, přírodním a umělým uhlem, fixem, tuší, dřívkem, štětcem, otisky, monotypy, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na abstraktní kresbu a grafiku. Posluchači mohou místo abstraktní kresby a grafiky pokračovat v tématech z prvního, druhého nebo třetího semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

 1. Nabídka kresebných a grafických technik a témat. Individuální domluva s frekventanty. Abstraktní kresba bude individuální s každým posluchačem samostatně. Může být stanoven i zcela individuální program práce v semestru.
 2. Abstraktní kresba a grafika. Výběr techniky a formátu.
 3. Abstraktní kresba a grafika. Výběr techniky a formátu.
 4. Abstraktní kresba a grafika. Výběr techniky a formátu.
 5. Abstraktní kresba a grafika. Samostatný výběr techniky a formátu.
 6. Abstraktní kresba a grafika. Samostatný výběr techniky a formátu.
 7. Abstraktní kresba a grafika. Samostatný výběr techniky a formátu.
 8. Abstraktní kresba a grafika. Samostatný výběr techniky a formátu.

Místo výuky:

 • budova SB, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Pátek (1x za 14 dní) -10.00 - 12.30 hod.;
  Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 přednášek)

Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu II

možnost doplnění volných míst – omezený počet

Garant a vyučující: Mgr. Milan Cieslar, PhD., katedra výtvarné výchovy

Pro max. počet 15 účastníků (minimální počet 12). Výtvarné potřeby jsou zahrnuty do kurzovného.


Zimní semestr 2020/2021

Ateliér malby 3

Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na zjednodušení-stylizaci, která může vést k abstrakci. Posluchači mohou místo výtvarného zjednodušení-stylizace pokračovat v tématech z prvního a druhého semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.


Letní semestr 2020/2021

Ateliér malby 4

Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na schopnost samostatného výběru tématu a techniky po konzultaci s vyučujícím. Posluchači mohou pokračovat v tématech z prvního, druhého a třetího semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.


Místo výuky:

 • budova SB, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Pátek (1x za 14 dní) -10.00 - 12.30 hod.;
 • Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 lekcí)

Relaxační a experimentální výtvarné činnosti I a II

nově zahajovaný program

Pro max. počet 15 účastníků (minimální počet 12). Po naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení výtvarného kurzu. Po ukončení programů 1 až 4 (2 akademické roky), získají účastníci certifikát. Výtvarné potřeby jsou zahrnuty do kurzovného.

Garant: Mgr. Milan Cieslar, PhD., katedra výtvarné výchovy
Vyučující: Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.

Výtvarný ateliér je zaměřen na poznávání různých výtvarných vyjadřovacích prostředků, technik, metod, forem (např. metody koláže, kresby, frotáže, akvarelu, fumage a dalších). Frekventanti se s nimi budou seznamovat prostřednictvím vlastních výtvarných činností. Těm způsobům práce, jimiž budou více zaujati, lze věnovat větší pozornost a po prvotních etudách, průzkumech a cvičeních je rozvíjet k hlubšímu pochopení a zvládání. Posluchači budou také orientačně seznamováni s uměleckými kontexty, jež se k technikám, metodám, koncepcím vztahují. Tato seznámení budou mít formy obrazových prezentací a návštěv galerií.

V kurzu je kladen důraz na individuální přístup k posluchačům, k domluvám o vlastním směru a tempu osvojování různých relaxačních a experimentálních technik.

Vedoucí kurzu se dlouhodobě věnuje zprostředkování umění a věnuje se vlastní výtvarné tvorbě.


Zimní semestr 2020/2021

Ateliér 1 - kresebné variace

Ateliér je zaměřen na praktické činnosti zkoumající a uplatňující různé kresebné techniky, kresebné prostředky a přístupy vzhledem k účelu či koncepci kresby. Studenti budou rozvíjet své receptivní i produktivní dispozice v oblasti vizuální komunikace, seznámí se s možnostmi kresby od jejího využití jako prostředku relaxace až k přístupům v konceptuální tvorbě. Práce v kurzu je postavena na individuálním přístupu k frekventantům.


Letní semestr 2020/2021

Ateliér 2 - experimenty s barvou

Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti experimentující především s barvou (např. dekalky, benzinové papíry, akční akvarel ...) a uplatňující ve tvorbě principy náhody a řízené náhody. Studenti se seznámí se škálou technických postupů a jejich uplatněním ve výtvarném umění. Využijí je ve vlastních etudách a realizacích. Zde si mohou z probrané škály zvolit vlastní téma a techniku. Práce v kurzu je postavena na individuálním přístupu k frekventantům.


Místo výuky:

 • budova SB, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Pátek (1x za 14 dní) -10.00 - 12.30 hod.;
 • Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 lekcí)

Jazykové kurzy

bude otevřen pro maximální počet 25účastníků. Při naplnění počtu 20 zájemců obdrží účastníci informace o zahájení kurzu. Kurz trvá 1 akademický rok. Účastníci kurzu získají certifikát. Kurz trvá 2 akademické roky. Účastníci 2letého kurzu získají certifikát.

Bližší údaje v nabídce Celoživotní vzdělávání Studium pro seniory - Univerzita 3. věku


Místo výuky:

 • budova SC (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 lekcí). O zahájení výuky jsou účastníci informováni emailem.

Čas výuky může být upraven lektorem po zahájení první výuky.


Nově zahajované programy:

 • Anglický jazyk pro věčné začátečníky I: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Německý jazyk pro věčné začátečníky I: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Německý jazyk pro mírně pokročilé I: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Latinský jazyk I pro všechny zájemce, kteří i v 21. století hledají své evropské kořeny: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.

Možnost doplnění volných míst

 • Anglický jazyk pro věčné začátečníky II: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.

Možnost doplnění volných míst – omezený počet

 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé I: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Anglický jazyk – konverzace I a II: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Německý jazyk pro středně pokročilé II: čtvrtky-pátky (bude upřesněno, 1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 03. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub