Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity nabízí vzdělávací programy a kurzy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zahrnuje programy, jejichž absolvováním je možno si zvýšit nebo rozšířit kvalifikaci.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí Centrum dalšího vzdělávání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity doplňující, rozšiřující a specializační studium nad rámec běžného vysokoškolského vzdělávání, a to jak pro externí, tak interní posluchače. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je důležitou složkou profesního rozvoje pedagogů.

Organizace přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

První kolo přijímacího řízení do studijních programů začíná 1. února 2023 a bude otevřeno do naplnění kapacity jednotlivých programů.

Vyrozumění o zařazení/nezařazení do studia a informace k úhradě školného obdrží uchazeč do 30. června 2023.

Úhrada školného je do 15. srpna 2023. Neuhrazením školného k datu splatnosti uchazeč nesplnil podmínky pro zařazení do studia v akademickém roce 2023/2024 a jeho místo bude nabídnuto v druhém kole přijímacího řízení.

V případě, že po uzavření prvního kola přijímacího řízení dojde u některého z nabízených studijních programů k uvolnění kapacity, bude otevřeno druhé kolo přijímacího řízení dne 28. srpna 2023 opět do naplnění kapacity studijního programu. O otevření druhého kola přijímacího řízení budete informování na webových stránkách Ostravské univerzity.

Podávání elektronických přihlášek:

od počátku února do naplnění kapacity jednotlivých programů.

Přihlašování ke studiu probíhá na základě:

  1. elektronické přihlášky
  2. úhrady poplatku ve výši 300 Kč (viz Platební údaje - vygenerované po založení elektronické přihlášky; nezbytné je uvedení variabilního a specifického symbolu)
  3. zaslání požadovaných dokumentů v tištěné formě – ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání a další dokumenty dle zpřesnění u jednotlivých programů

K vyhledání konkrétní elektronické přihlášky zadejte následující:

Fakulta: pedagogická
Forma: jakákoliv
Typ: jakýkoliv
Jazyk: jakýkoliv
Hledaný název: nic nevyplňujte
Zvolit: jednoobory


Postup přihlášení:

Elektronickou přihlášku zadejte do systému dle instrukcí viz výše.

Vytiskněte zkrácenou verzi přihlášky (klikněte na ikonu Přehled – dále klikněte na ikonu: Verze pro tisk). Vytištěnou přihlášku podepište, přiložte ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání a další tištěné dokumenty, pokud jsou u daného studijního oboru požadovány.

Vše zašlete poštou na adresu Centra dalšího vzdělávání PdF OU:
Centrum dalšího vzdělávání PdF OU
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zařazení do kvalifikačních a specializačních studijních progamů a kurzů průběžného vzdělávání

Po ukončení příjmu přihlášek obdrží uchazeč písemné vyrozumění o přijetí / nepřijetí ke studiu a informace k úhradě školného. S uchazeči zařazenými do studijních programů, tedy nikoliv krátkodobých kurzů, bude uzavřena smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023