Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium Učitelství pro mateřské školy
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Absolventi vysokoškolských studijních programů v oblasti pedagogických věd: Učitelství 1. st. ZŠ, Vychovatelství, Pedagogika volného času, Pedagogika.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 200 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 70900 Ostrava (pravděpodobně pátky odpoledne)
Číslo akreditace:MŠMT 12 185/2010 - 30/1
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Simona Hendrychová, PhD.
Pedagogický poradce:Mgr. Simona Hendrychová, PhD.
Anotace:Studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno k získání odborné způsobilosti vyučovat na jiném stupni nebo druhu školy. Cílem rozšiřujícího studijního oboru je připravit absolventy pro výkon učitelského povolání v mateřské škole a vybavit je potřebnými odbornými a oborově didaktickými kompetencemi potřebnými pro výkon profese učitele v MŠ. Absolvent studijního programu získá specifické teoretické odborné znalosti v oblasti předškolní pedagogiky, dále získá znalosti o dokumentech, zákonech a dalších normách, které se vztahují k výkonu profese učitele MŠ, k podmínkám a procesům fungování současné mateřské školy. Dokáže tvořit vlastní dlouhodobé edukační projekty vzdělávání dítěte předškolního věku, vytvářet individuální edukační program rozvoje konkrétního dítěte. Dostatečně respektuje a podporuje individuální kvality každého dítěte, je schopen vlastní sebereflexe a také reflexe vzdělávacích potřeb a zájmů dětí. Absolvent dále dokáže porozumět procesům vývoje a rozvoje dítěte předškolního věku a orientuje se ve způsobu edukace dítěte v předškolním období. Je schopen profesionálně pracovat s dítětem daného věkového období, identifikovat dítě nadané, dítě se specifickými poruchami učení, chování, rovněž dokáže identifikovat patologické projevy u dětí předškolního věku a ovládá možnosti jejich prevence a nápravy. Dokáže diagnostikovat, motivovat a regulovat procesy učení se dítěte předškolního věku vzhledem k jeho aktuálnímu individuálnímu vývoji, potřebám a možnostem, se zřetelem na jeho harmonický rozvoj.
Způsob ukončení studia:Ústní závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné písemné práce
Výstupní doklad:Osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Kvalifikace dle § 6, odst. 1b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění .
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Sršňová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na emailovou adresu:
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf