Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:absolventi vysokoškolských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 1. st. ZŠ, vychovatelství, pedagogiku volného času, případně studijního oboru pedagogika a absolventi VOŠ v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 250 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava (pátky odpoledne)
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Simona Hendrychová, PhD.
Pedagogický poradce:Mgr. Simona Hendrychová, PhD.
Anotace:Cílem rozšiřujícího studijního oboru je připravit absolventy pro výkon učitelského povolání v mateřské škole a vybavit je potřebnými odbornými a oborově didaktickými kompetencemi potřebnými pro výkon profese učitele v MŠ. Absolvent studijního programu získá specifické teoretické odborné znalosti v oblasti předškolní pedagogiky, psychologie dítěte předškolního věku a speciální pedagogiky, seznámí se také se soudobou pedagogickou teorií, s normativními i metodickými materiály pro vzdělávání dítěte v preprimárním věku. Dokáže porozumět procesům vývoje a rozvoje dítěte předškolního věku a orientuje se ve způsobu edukace dítěte v předškolním období a seznámí se s principy a specifiky alternativního vzdělávání v ČR. Absolvent studijního oboru bude schopen profesionálně pracovat s dítětem daného věkového období, tvořit dlouhodobé edukační projekty, identifikovat dítě nadané, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále dokáže diagnostikovat, motivovat a regulovat procesy učení se dítěte předškolního věku vzhledem k jeho aktuálnímu individuálnímu vývoji, potřebám a možnostem, se zřetelem na jeho harmonický rozvoj. Závěr studia: Ústní závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné písemné práce. Ukončení studia: Po úspěšném zakončení studia absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.
Způsob ukončení studia:ústní závěrečná komisionální zkouška a obhajoba závěrečné písemné práce
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Kvalifikace dle § 6, odst. 1b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění .
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:po naplnění požadované kapacity programu
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková
Způsob platby:Převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB