Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kurz Hejného edukační metody v matematice
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogové 1. stupně, asistenti pedagogů, rodiče připravující se na domácí vzdělávání
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry (24 h přímé výuky + konzultace)
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:soboty - 6hodinové bloky ve 14 denních intervalech;
Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Garantující odborná katedra:Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Pedagogický poradce:RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Anotace:Podstatou vyučování orientovaného na budování schémat (VOBS) v matematice 1. stupně ZŠ podle prof. M. Hejného je tedy: 1) dobrá znalost všech didaktických prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů; 2) dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost individualizovat výuku podle úrovně každého žáka. Účastníci kurzu pro učitele Hejného metody vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na (a) seznámení se se základními matematickými prostředími na takové úrovni, aby mohli začít vyučovat matematiku metodou VOBS, aby úlohy z jednotlivých prostředí uměli sami řešit, (b) principy výuky Hejného metodou tak, aby uměli vést žáky objevitelskou cestou a uměli individualizovat výuku, tj. formulovat úlohy přiměřené obtížnosti pro každého žáka, (c) rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl.
Způsob ukončení studia:bude upřesněno
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:U učitelů: Kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ dle § 8 zákona 563/2004 Sb.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:po naplnění potřebné kapacity programu
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB