Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogové kvalifikující se na přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo jiném typu školy (§ 6, vyhl. 317/2005 Sb., v platném znění)
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 275 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - soboty ve 14 denním cyklu.
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Anotace:Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy. Cíle a obsah programu vychází z profilu absolventa učitele 1. stupně ZŠ, který je koncipován jako systém profesních kompetencí. Obsah studijního programu je tvořen systémem složek s interdisciplinárním charakterem. Těžiště je v pedagogicko psychologické a oborově didaktické přípravě. Jádrem pedagogicko psychologické složky jsou předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, jež svým profesionalizačním zaměřením respektují vývojová a osobnostní specifika dětí mladšího školního věku a specifika procesů výchovy a vzdělávání v období primárního stupně vzdělávání. Respektovány jsou rovněž možnosti a potřeby inkluzivního vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Složka oborově didaktická vychází ze struktury vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dílčí předměty odpovídající vzdělávacím oblastem jsou koncipovány jako systém deklarativních znalostí oboru a didaktických znalostí obsahu
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno absolventům magisterského studijního programu – učitelství pro 2. stupeň ZŠ; učitelství výchovně-vzdělávacích předmětů pro SŠ; učitelství pro MŠ; vychovatelství; pedagogika volného času; pedagogika; speciální pedagogika
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf