Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogové kvalifikující se na přímou pedagogickou činnost dle § 7, odst. 1 b, c, d), 2 b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 281 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - soboty ve 14 denním cyklu.
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Anotace:Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy. Cíle a obsah programu vychází z profilu absolventa učitele 1. stupně ZŠ, který je koncipován jako systém profesních kompetencí. Obsah studijního programu je tvořen systémem složek s interdisciplinárním charakterem. Těžiště je v pedagogicko psychologické a oborově didaktické přípravě. Jádrem pedagogicko psychologické složky jsou předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, jež svým profesionalizačním zaměřením respektují vývojová a osobnostní specifika dětí mladšího školního věku a specifika procesů výchovy a vzdělávání v období primárního stupně vzdělávání. Respektovány jsou rovněž možnosti a potřeby inkluzivního vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Složka oborově didaktická vychází ze struktury vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dílčí předměty odpovídající vzdělávacím oblastem jsou koncipovány jako systém deklarativních znalostí oboru a didaktických znalostí obsahu.
Způsob ukončení studia:závěrečná komisionální zkouška spojená s obhajobou závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno absolventům magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na – učitelství pro 2. stupeň ZŠ; učitelství výchovně-vzdělávacích předmětů pro SŠ; učitelství pro MŠ; vychovatelství; pedagogika volného času; speciální pedagogika a magisterského studijního oboru pedagogika
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV.
Uzávěrka přihlášek:Zájemci o studium budou zařazováni do programu až do naplnění jeho kapacity. Platí, že přihlášky budou vyřizovány podle času přijetí.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB