Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Doplňující didaktické studium německého jazyka
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno učitelům NJ v ZŠ, ŠŠ a speciálních školách se vstupní úrovní C1 SERR (již praktikujícím či připravujícím se).
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr /65 hodin přímé výuky
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:Výuka bude probíhat v pátky v 4 hodinových blocích. V kontrolovaném samostudiu se budou řešit korespondenční úkoly a úkoly kontrolní na základě konzultací s tutorem.
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 70900 Ostrava
Číslo akreditace:7384/2017-1-418
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Cindlerová
Anotace:Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky německého jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků (výstupem učitelské portfolium). Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce německého jazyka. Získají rovněž praktické dovednosti potřebné pro efektivní práci s žáky se SPU.
Výstupní doklad:Osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Požadována vstupní úroveň je C1 SERR.
Přihlášky:e-přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB