Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ bez pedagogické způsobilosti
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 281 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Anotace:Program respektuje obecné požadavky na získání pedagogické kvalifikace k vyučování na základních a středních školách. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického a psychologického hlediska, o možnostech diagnostiky a podpory učení žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností, především pak směřuje k osvojení didaktických kompetencí posílením oborově didaktických předmětů a předmětů zaměřených na samostatný výkon profesní praxe na školách (viz – učební plán).
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Ukončený nebo ukončovaný navazující magisterský (inženýrský) studijní program, motivační dopis s uvedením důvodů zájmu o studium a profesi, se zdůrazněním vykonávané pedagogické činnosti související se vzděláváním (nebo výchovně-vzdělávací činností), doložené potvrzením příslušné vzdělávací organizace. V tomto studiu je omezená kapacita. Přednostně budou přijímání již praktikující učitelé ZŠ a SŠ nebo vstupující do praxe; tuto skutečnost doložte potvrzením konkrétní školy.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Program bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf