Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Uchazeči o práci vychovatelského charakteru ve školských a jiných zařízeních
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 250 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava (soboty co 14 dnů)
Číslo akreditace:29029/2017-1-1154
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Anotace:Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální a speciální pedagogiku, zvládání problémového chování, psychopatologii a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie a volitelné metodiky zájmové činnosti.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy středních škol.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:Do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf