Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Uchazeči o práci vychovatelského charakteru ve školských a jiných zařízeních s dětmi a mládeží se specifickými vzdělávacími potřebami
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 259 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Anotace:Účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s mládeží se specifickými vzdělávacími potřebami). Učební plán obsahuje následující předměty: základy speciální pedagogiky, školní obtíže v učení a chování, aktuální pedagogická a psychologická témata ve vzdělávání, současné trendy ve speciální pedagogice, psychopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, speciálněpedagogická diagnostika, poradenství a intervence, speciálněpedagogická praxe.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška ze základů speciální pedagogiky
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy středních škol (u učitelů odborného výcviku stačí výuční list), příp. i absolventů VŠ. Předpokladem je doložení pedagogické kvalifikace.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky. Podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + písemné doložení pedagogické kvalifikace je nutno zaslat na CDV! Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě poplatku za přijímací řízení. Program bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku, popřípadě možnost prodloužení přijímacího řízení.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf