Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k rozšíření odb. kvalifikace zaměřené na speciálně pedagog., výchov. a vzděl. čin. ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a stud. se spec. vzděl. potřebami (pro kvalifikované uč. prakt. vyučování, uč. odbor. výcviku, uč. MŠ a vychovatele)
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:uchazeči o speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací práci ve školských a jiných zařízeních s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 264 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Pedagogický poradce:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Anotace:Účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s mládeží se specifickými vzdělávacími potřebami). Učební plán obsahuje následující předměty: základy speciální pedagogiky, školní obtíže v učení a chování, aktuální pedagogická a psychologická témata ve vzdělávání, současné trendy ve speciální pedagogice, psychopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, speciálněpedagogická diagnostika, poradenství a intervence, speciálněpedagogická praxe.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná komisionální zkouška ze základů speciální pedagogiky
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy středních škol (u učitelů odborného výcviku stačí výuční list), příp. i absolventů VŠ. Předpokladem je doložení pedagogické kvalifikace.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + písemné doložení pedagogické kvalifikace. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Program bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:Zájemci o studium budou zařazováni do programu až do naplnění jeho kapacity. Platí, že přihlášky budou vyřizovány podle času přijetí.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB