Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 250 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava, pátek a sobota cca 1 x měsíčně
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Pedagogický poradce:PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Anotace:Cílem je připravit školní metodiky prevence tak, aby: rozeznali a sami vyhledávali žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, procovali s jedincem a třídou ve smyslu prevence, doporučovali pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovali se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Vzdělávací cíl vyplývá ze standardu MŠMT a z požadavků škol na území Moravskoslezského kraje. Vzdělávací program je zaměřen na splnění kvalifikačních předpokladů učitelů, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat) funkci školního metodika prevence. Konkrétně se studium zaměřuje na podporu a rozvoj odborných klíčových kompetencí těchto pedagogických pracovníků pro práci s rizikovými jedinci a skupinami.
Způsob ukončení studia:závěrečná komisionální zkouška (obhajoba závěrečné práce, teorie a praxe řešení sociálně nežádoucích jevů)
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. jiná VŠ s pedagogickým studiem)
Přihlášky:e-přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:po naplnění potřebné kapacity programu
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB