Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium pro výchovné poradce
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:učitelé, kteří vykonávají či chtějí vykonávat činnost výchovného poradce; písemné doložení o dvouleté pedagogické praxi
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 258 h
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava (pátek co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
Anotace:Studium je koncipováno v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., se Standardem Studia pro výchovné poradce a nejnovějšími legislativními úpravami upravujícími činnost výchovných poradců. Je tvořeno čtyřmi základními moduly: 1. Právo a školské předpisy pro VP, 2. Teorie a organizace výchovného poradenství, metodika, práce výchovného poradce, 3. Kariérové poradenství, 4. Poradenská praxe. V rámci těchto modulů jsou zařazeny dílčí disciplíny, jejichž přehled je uveden v učebním plánu studia.
Způsob ukončení studia:závěrečná komisionální zkouška spojená s obhajobou závěrečné písemné práce
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy VŠ učitelského směru, popř. neučitelského směru s pedagogickým studiem.
Přihlášky:Elektronická přihláška
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + písemné doložení o dvouleté pedagogické praxi. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:Zájemci o studium budou zařazováni do programu až do naplnění jeho kapacity. Platí, že přihlášky budou vyřizovány podle času přijetí.
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková
Způsob platby:Převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB