Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Pedagogická fakulta uskutečňuje programy:

Bakalářské – standardní doba studia 3 roky. Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni. Na konci studia je přidělován titul Bc. – bakalář.

Navazující magisterské – standardní doba studia 2 roky. Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni. Na konci studia je přidělován titul Mgr. – magistr.

Fakulta dále stanovuje podmínku pro předchozí vzdělání v programu.

Magisterské – standardní doba studia 5 let. Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni. V rámci nabídky fakulty je realizován jediný studijní program – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Na konci studia je přidělován titul Mgr. – magistr.

Doktorské – standardní doba studia 4 roky. Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program. Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni. Na konci studia je přidělován titul Ph.D. – doktor.

Fakulta nabízí dvě formy studia:

Prezenční studium, PS, je forma, která je založena na pravidelné účasti studenta ve výuce – přednášky, semináře, cvičení a další aktivity.

Kombinované studium, KS, je forma, kdy studenti mají organizovanou výuku zpravidla jedno odpoledne za týden v průběhu konání pravidelné výuky v semestru. Zbytek časové dotace činí samostudium.


Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku ve výši 560 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením.

Ke studiu všech programů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se podává pouze elektronická přihláška. Žádné dokumenty se na fakultu neposílají s výjimkou doktorských studijních programů, kde jsou materiály vyžadovány. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost údajů není dále kontrolována. Doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.

Hlásí-li se uchazeč na více programů, musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku zvlášť. Společná platba, za více podaných přihlášek není možná, byla by považována za chybnou. Všem podaným přihláškám je přidělen jedinečný specifický symbol.

Převody přihlášek nejsou možné ani mezi jednotlivými studijními programy, ani mezi jejich formami.

Fakultou požadovaná potvrzení

Ke studiu programů Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Kinantropologie a Učitelství tělesné výchovy je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Formulář k potvrzení ikona pdf 0,09 MB

Ke studiu programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.

Formulář k potvrzení ikona pdf 0,05 MB

U mezifakultních studií s Filozofickou fakultou OU nebo Přírodovědeckou fakultou OU, kdy část studia je uskutečňována těmito fakultami, se uchazeči řídí, v této části přijímacího řízení, také podmínkami pro přijetí příslušné fakulty.


Termíny a organizace přijímacího řízení pro AR 2021/2022

Přijímací zkoušky


Fakulta si vyhrazuje právo nepřijmout ke studiu žádného uchazeče, pokud v přijímacím řízení v programu či specializaci vyhoví méně než 20 uchazečů. Případné neotevření bude oznámeno do 30. dubna 2021 prostřednictvím korespondence s uchazeči, kterým pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1. písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu či specializace.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU. email: ; telefon: +420 553 46 1234, mobil: +420 733 784 095. Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.

Dokládání výsledků předchozího studia a požadovaných potvrzení

Ověřené kopie maturitního vysvědčení, bakalářského nebo magisterského diplomu a dalších požadovaných potvrzení, odevzdají přijatí uchazeči až u zápisu ke studiu.

Prokázání rovnocennosti zahraničního vzdělání

Studenti fakulty, kteří měli přerušené studium a z důvodu změny studijního programu nemohou pokračovat ve studiu svého původního programu, si mohou podat přihlášku ke studiu v odpovídajícím studijním programu. Tito uchazeči budou přijati v souladu s paragrafem 49 odstavce 3 zákona o Vysokých školách.


Adresa pro doručování písemností:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Adresa pro osobní návštěvu, sídlo fakulty:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
budova SA - Fráni Šrámka 3
Ostrava-Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 597 092 525


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2020