Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku ve výši 560 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 15. března 2019 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou spojena a přihláška bude posouzena jako neplatná. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.

U doktorských studijních oborů je mezním termínem pro podání a zaplacení poplatku 15. květen 2019.

Ke studiu všech oborů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se podává pouze elektronická přihláška, žádné dokumenty se na fakultu neposílají. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost údajů není dále kontrolována. Doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů, musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku zvlášť. Společná platba, za více podaných přihlášek není možná, byla by považována za chybnou. Všem podaným přihláškám je přidělen jedinečný specifický symbol pro platbu.

Test obecných studijních předpokladů, praktické zkoušky, motivační pohovory, testy odborných znalostí a výběrová řízení jsou organizované Pedagogickou fakultou (Filozofickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou u mezifakultních studií). Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Termíny a organizace přijímacího řízení pro AR 2019/2020

Uchazečům o studium budou na základě výsledku přijímacích zkoušek přiděleny body. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení - rozhoduje pořadí nejlepších.

Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít. Uchazečům pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1. písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu či studijního oboru.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU. email: ; telefon: +420 553 46 1234, mobil: +420 733 784 095. Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.

Dokládání výsledků předchozího studia a požadovaných potvrzení

Žádné dokumenty se na fakultu předem neposílají. Ověřené kopie maturitního vysvědčení, bakalářského nebo magisterského diplomu a dalších požadovaných potvrzení, odevzdají přijatí uchazeči až u zápisu ke studiu.

Fakultou požadovaná potvrzení

  • Ke studiu oboru Rekreologie, programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Učitelství tělesné výchovy je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení.
    Formulář k potvrzení ikona pdf

  • Ke studiu programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.
    Formulář k potvrzení ikona pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2018

facebook
rss
social hub