Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě

Test předpokladů ke studiu, praktické zkoušky, motivační pohovory, testy odborných znalostí a výběrová řízení jsou organizované Pedagogickou fakultou (Filozofickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou u mezifakultních studií). Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazečům doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Ostravské univerzity nebo písemně poštovní zásilkou.

Uchazeči budou konat předepsanou přijímací zkoušku jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů a specializací; výsledek bude započítán do všech přihlášených programů a specializací se stejnou přijímací zkouškou.


Uchazečům o studium budou na základě výsledku přijímacích zkoušek přiděleny body. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí nejlepších. U sdružených studijních programů rozhoduje pořadí na dané kombinaci. U učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ rozhoduje pořadí na dané specializaci.

Uchazeči jsou povinni po vykonání zkoušky podepsat protokol o přijímací zkoušce. Na uchazeče, který protokol nepodepsal, je nahlíženo, jako by se zkoušky nezúčastnil.

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Hodnocení přijímací zkoušky, která se skládá z částí, je součtem bodů za každou část. V případě, že uchazeč neuspěl u některé z části přijímací zkoušky, neuspěl celkově.

Podmínkou pro přijetí u sdruženého studia je úspěšné splnění podmínek stanovených fakultou z obou studijních programů.

Podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ je splnění podmínek pro přijetí z jednotlivých aprobací a také z pedagogiky a psychologie.

V testech, motivačních pohovorech a u praktických zkoušek je možné získat maximálně 100 bodů. U všech testů je vždy jen jedna správná odpověď, která se hodnotí přidělením odpovídajícího počtu bodů. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají.

Test z anglického jazyka

Písemná zkouška znalostí v rozsahu středoškolského učiva angličtiny – vědomosti na úrovni B1+, samostatný uživatel jazyka. Test je zaměřen na ověření jazykové kompetence uchazeče a čtení textu s porozuměním.

Test z anglického jazyka nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Ukázka vzorového testu ikona pdf

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Složena ze sedmi disciplín:

 • Vytrvalostní běh (běh na 1500 m), maximálně 10 bodů
 • Cvičení na hrazdě (shyby na hrazdě doskočné u mužů a výdrž ve shybu na hrazdě dosažné u žen), maximálně 10 bodů
 • Sprint, atletika (běh na 100 m), maximálně 10 bodů
 • Akrobatická cvičení z gymnastiky (povinná akrobatická sestava), maximálně 20 bodů
 • Plavání (vybraná plavecká disciplína na 100 m), maximálně 20 bodů
 • Basketbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů
 • Volejbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů

V případě, kdy uchazeč neobdrží za disciplínu plavání žádný bodový zisk, bude jeho celkový výsledek praktické zkoušky z tělesné výchovy hodnocen jako nevyhověl.


Praktickou zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace ke zkoušce

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Test předpokladů ke studiu nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testu

Motivační pohovor

Pohovor se skládá z rozboru domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) a z diskuze s uchazeči nad znalostmi z dějin výtvarné kultury.

Motivační pohovor nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu

Bez přijímacích zkoušek

V případě velkého zájmu o studium v programu se bude konat přijímací zkouška. U bakalářských programů hudební výchova, informační a komunikační technologie, matematika, sbormistrovství a technická výchova formou testu obecných studijních předpokladů. U navazujících magisterských programů hudební výchova, informační a komunikační technologie a technická výchova formou testu odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského programu. U navazujícího magisterského programu sbormistrovství formou praktické zkoušky ze sbormistrovství. U všech výtvarných programů formou motivačního pohovoru.

Výběrové řízení

Řízení formou ohodnocení vyžádaných dokumentů a diskuse nad projektem návrhu disertační práce. Součástí může být zkouška z cizího jazyka formou pohovoru i ověření dalších znalostí v oboru. Detailnější informace jsou umístěny na webových stránkách kateder zajišťujících doktorské studijní programy.

Písemné a ústní zkoušky Filozofické fakulty OU a Přírodovědecké fakulty OU

U mezifakultních studií s Filozofickou fakultou OU nebo Přírodovědeckou fakultou OU, kdy část studia je uskutečňována těmito fakultami. Uchazeči se řídí, v této části přijímacího řízení, také podmínkami pro přijetí příslušné fakulty Ostravské univerzity. Detailnější informace ke zkouškám jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Ostravské univerzity v sekci přijímací řízení.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 11. 2019

facebook
rss
social hub