Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Název studijního programu: Specializace v pedagogice
Název studijního oboru: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studijního programu: doktorský
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

Obor je akreditován společně pro čtyři fakulty vzdělávající učitele informatiky a odborníky v oblasti informačních technologií ve vzdělávání na základě dohody podepsané děkany těchto fakult:

 • Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni
 • Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě
 • Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové

Doktorské studium na všech uvedených pracovištích probíhá pod společnou (republikovou) oborovou radou, která je povinna zajistit jednotnou úroveň vstupních i výstupních požadavků a kontrolu plnění společně ujednaných zásad doktorského studia.
www.indict.cz

Cílem studia je příprava odborníků v oboru Informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávání se schopností samostatné tvůrčí práci ve vědě a s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet.

Absolventi rozšíří své znalosti z oboru informatiky i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii používání informačních technologií ve výuce a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice, nové znalosti a dovednosti v oblasti projektování moderních informačních systémů, v teoretických základech informatiky a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning. Budou umět používat moderní autorské systémy, což předpokládá i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování, znalostí z oblasti teorie i praxe počítačů.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia budou moci působit zejména jako:

 • učitelé, didaktici informatiky na základních i středních školách;
 • pedagogové na fakultách připravující vyučující informatických disciplín;
 • tvůrci eLearningových kurzů, vzdělávacích materiálů a výukových programů;
 • výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a její didaktika;
 • pracovníci státní správy školství;
 • vědečtí pracovníci zabývající se informačními technologiemi ve vzdělávání.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení jsou dány:

Pozn. Aspoň jedna zkouška musí být vykonána na některém jiném ze smluvních pracovišť, než na které byl student přijat ke studiu.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a dále § 50 zákona o vysokých školách.

Přijímací řízení se koná na každé ze smluvních fakult samostatně. Minimálně jeden člen přijímací komise je z další smluvní fakulty.

V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Uchazeč představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí některého cizího jazyka.

Tvorba individuálního studijního plánu

Student doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání volí z předmětů nabízených všemi čtyřmi zúčastněnými univerzitami. Do individuálního studijního plánu může zařadit libovolný předmět. Povinností studenta je si zvolit alespoň jeden předmět nabízený jinou univerzitou, než domácí, na které je imatrikulován (do tohoto počtu není započítáván předmět „cizí jazyk“, který je pro všechny studenty studia zajišťován JČU).

Povinným předmětem je předmět „cizí jazyk“ a předmět zaměřený na metodologii výzkumu.

Předměty studijního plánu se skládají z předmětů teoretického základu, oborových předmětů a předmětů jazykové přípravy. Studijní plán schvaluje oborová rada fakulty.

Členové oborové rady na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

 • doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.,
  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor informační a komunikační technologie - předsedkyně oborové rady
 • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.,
  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor ICT v přírodních vědách
 • doc. PaedDr. Ján Gunčaga, CSc.,
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, obor matematika a informatické vědy
 • doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.,
  Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor informatika
 • doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, obor matematika a počítačové vědy
 • doc. PhDr. Josef Malach, CSc.,
  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor pedagogika
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.,
  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor psychologie
 • PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor pedagogika
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, PhD.
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, didaktika angličtiny, ICT ve vzdělávání
 • prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.,
  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor technologie ve vzdělávání, teorie vzdělávání v informatice

Seznam studentů

Absolventi

Dokumenty

Disertační práce

Přijímací řízení


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 04. 2019

facebook
rss
social hub