Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Irena Plevová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 409, budova SA
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, vývojová psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2688
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 1982, jednooborová psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta – katedra psychologie
 • 1999, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta – katedra psychologie
 • 2009, doc., Pedagogická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta

Vybrané profesní aktivity

 • Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra pedagogické a školní psychologie – výuka: obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologické problémy školní praxe.
 • Vzdělávací aktivity pro pracovníky v pomáhajících profesích – kazuistické semináře balintovského typu pro pedagogy, využití dětské kresby v pedagogické praxi, relaxace a zvládání stresu aj.
 • Poradenství a psychoterapie pro dlouhodobě nezaměstnané. Motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Recenzent odborných publikací a článků.
 • Autorka studijních opor (obecná psychologie, vývojová psychologie aj.).
 • Psychologické poradenství a psychoterapie v rámci Vysokoškolské psychologické poradny.

Vědecko-výzkumné zaměření

 • Problematika zátěžových situací v edukačním prostředí
 • Problematika školní připravenosti dětí k zahájení školní docházky
 • Dětská kresba a dětský výtvarný projev
 • Kauzální atribuce, atribuční styl, kauzální atribuce a duševní zdraví. PLEVOVÁ, I.: Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007, ISBN: 978-80-85783-84-1. PLEVOVÁ, I.: Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů. Československá psychologie, Praha: Academia, 2009, LIII, 1, s. 1-17, ISSN: 0009-062X.

Grantová činnost:

 • Název projektu: Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je pod vedením dvou zahraničních expertů vytvoření nového vědeckého týmu v oblasti mezinárodní výzkumné studie HBSC, zdravého životního stylu, podpory pohybové aktivity (PPA), spirituality a zážitkové pedagogiky (ZP) na Fakultě tělesné kultury (FTK), Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Člen expertního týmu pro problematiku spirituality. Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0171, 2012-2014.
 • Název projektu: Připravenost dětí k zahájení školní povinné docházky pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU / Children’s rediness for starting compulsory schoul attendance within the koncept of current curriculum and in term sof comparison with selected EU. Registrační číslo: 406/09/0206, GAČR, 2009-2012.
 • Název projektu: Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR, zvláště dětí a mládeže s aplikacemi na antropologii, školní, poradenské a pedagogické psychologii, klinické antropologii a v ergonomii, 2000 – 2006. Katedra psychologie a patopsychologie a Katedra antropologie PdF UP v Olomouci. Pod číslem: MSM 154100020 (41601026). Dílčí úkol: Výzkum vzájemných vztahů působení stresových situací a některých osobnostních charakteristik.
 • Název projektu: Tvorba a využití výukového videoprogramu. Výcvik sociálně komunikačních kompetencí ke zkvalitnění studijních programů kombinovaného studia speciální pedagogiky. Projekt zařazen do „Programu podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002“. Schváleno březen 2002. Řešitel: Kuja, J. Spoluřešitel: Plevová, I.
 • Název projektu: Analýza efektivity metod a forem minimálních preventivních programů na základních školách. Zadavatel: MŠMT, duben 2001. Cíl projektu: Srovnávací analýza postojů a názorů dotýkajících se problematiky minimálních preventivních protidrogových programů na ZŠ. Porovnání názorů protidrogových preventistů a názory samotných žáků. Postižení reflexe efektivity a kvality uskutečňovaných programů. Řešitel: Plevová,I. Spoluřešitelé: Eva Urbanovská, Jana Křivánková. Program byl MŠMT vybrán v pořadí jako druhá nejvhodnější nabídka.
 • Název projektu: Aplikace neurostimulačního přístroje u mládeže a senzoricky postižené mládeže. MŠMT, 2000. Řešitel: Irainová,I. Spoluřešitel: Plevová, I., Děrda, R.
 • Název projektu: Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na Univerzitě Palackého: program podpory učitelského vzdělávání. MŠMT, 1999. Řešitel: Plevová, I. Spoluřešitel: Petrová, A.:

Vybrané absolvované kurzy a výcviky:

 • Skálův institut – Praha; Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii s teoretickou nádstavbou psychoterapie závislostí – 518 hodin sebezkušenostní výcvikové psychoterapie.
 • IPIPAP - Olomouc, Transakční analýza, teorie a praxe – sebezkušenostní výcvik s teoretickou nádstavbou (350 hodin výcvikové terapie).
 • International Reading Association (IRA) - Kurz aktivizačních výukových metod vycházejících z projektu RWCT (efektivní komunikace a rozvoj kritického myšlení). Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Distanční minimum – program celoživotního vzdělávání. Kompetence: tutor distančního vzdělávání, e-learning, odborník na tvorbu studijních textů distančního vzdělávání, recenze distančních textů. Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Vývoj a diagnostika dětské kresby (lektor PhDr. Lea Švancarová) – význam dětské kresby, diagnostické možnosti, etika při práci s dětským výtvarným projevem aj.
 • Sebezkušenostní výcvik v arteterapii (lektor PhDr. Zbyněk Zicha), muzikoterapie (lektor PhDr. Hana Vyhnálková), systemická terapie (MU Brno, lektor PhDr. Zdeněk Macek).


Všechny publikace

Petrová, A. a Plevová, I. EXPERIENCING THE MEANING IN LIFE BY TEACHERS AND STUDENTS IN THE FIELD OF EDUCATION. In: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencie. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 4894-4897. ISBN 978-84-09-08619-1.
Pugnerová, M., Křeménková, L. a Plevová, I. Academic Achievement among University Students in the Context of Organizational and Social Aspects of Study. In: 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2018): ICLEL 18 Conference Proceeding Book 2018-07-03 Wroclaw. Sakarya: Sakarya University, 2018. s. 453-461. ISBN 978-605-66495-3-0.
Pugnerová, M. a Plevová, I. Problematika školní zralosti ve světle multikulturní školy. In: 36. Psychologické dny. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 2018.
Plevová, I., Křeménková, L. a Pugnerová, M. Social competences in pre-service teachers in the context of selected personality traits. In: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2018 Proceedings (browse) 2018-11-12 Seville. Seville: IATED, 2018. s. 1733-1740. ISBN 978-84-09-05948-5.
Plevová, I., Křeménková, L. a Pugnerová, M. SOCIAL COMPETENCES OF UNIVERSITY STUDENTS IN RELATION TO PERSONALITY CHARACTERISTICS AND FORMS OF STUDY.. In: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2018 Proceedings(browse) 2018-11-12 Seville, Spain. Seville: IATED, 2018. s. 1733-1740. ISBN 978-84-09-05948-5.
Křeménková, L. a Plevová, I. The Relationship between Social Competences and Coping Strategies in Czech University Students. In: 9th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2018): The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 2018-10-02 Athens. London: Future Academy, 2018. s. 22-34. ISSN 2357-1330 Web SHERPA-ROMEO is unavailable.
Plevová, I. a Petrová, A. Vybrané kapitoly z obecné psychologie. 2018.
Petrová, A. a Plevová, I. Vybrané kapitoly z vývojové psychologie. 2018.
Plevová, I., Kimplová, T. a Badošek, R. Změny v komunikaci mezi vysokoškolským pedagogem a studentem - konflikt generací, přirozený vývoj, či odraz společenského úpadku?. In: 36. Psychologické dny. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 2018.
Plevová, I., Pugnerová, M. a Kvintová, J. A qualitative analysis of the attitudes of university students to university teachers.. In: 10th International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI 2017 Proceedings 2017-11-16 Seville. Madrid: Iated, 2017. s. 8446-8455. ISBN 978-84-697-6957-7.
Plevová, I. a Křeménková, L. A Qualitative Analysis Of The Attitudes To The Migration Crisis. In: 4th International Conference on Political Science, International Relations and Sociology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 2017-02-07 Olomouc. Future Academy, 2017. s. 10-22. ISSN 2357-1330.
Pugnerová, Ph.D., M. M., Plevová, I. a Petrová, A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In: Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví 2017-05-19 Vernířovice. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.
Pugnerová, Ph.D., M. M., Plevová, I. a Petrová, A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In: 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Vernířovice. 2017.
Zouharová, M. a Plevová, I. Míra existenciálního naplnění u českých adolescentů ve vztahu k pohlaví. In: Edukacja - Technika - Informatyka. Rzeszów: Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2017.
Jirásek, I., Plevová, I., Jirásková, M. a Dvořáčková, A. Experiential and outdoor education: the participant experience shared through mind maps. Studies in continuing education. 2016, č. 3, s. 334-354. ISSN 1470-126X.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools. In: 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015: ICLEL 2015 PROCEEDINGS BOOK 2015-10-29 Olomouc. Sakarya: ICLEL Conferences Sakarya University Faculty of Education, 2016. s. 302-309. ISBN 978-605-66495-0-9.
Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 30-30. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2016.
Plevová, I., Badošek, R. a Kimplová, T. Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?. Andragogika. 2016, roč. 20, s. 19-23. ISSN 1211-6378.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petrová, A. Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 31-31. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petrová, A. Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc. In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2016.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petr, M. Změny v prožívání toho, "co je důležité", u studentů FTK UP Olomouc zaznamenané prostřednictvím mentálního mapování. e-Pedagogium. 2016, roč. 2016, s. 90-101. ISSN 1213-7758.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: SGEM2015 Conference Proceedings. Book 1, Vol. 2 2015-08-26 Albena. Bulgaria: SGEM2015, 2015. s. 507-514. ISBN 978-619-7105-45-2.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools. In: International Academic Conference on Teaching, Learning and e-Learning (IAC-TLEI 2015): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vinna 2015-11-13 Wien, Austria. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 80-102. ISBN 978-80-905791-6-3.
Šmelová, E., Petrová, A., Ludíková, L., Plevová, I. a Souralová, E. Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic. In: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Vienna 2015 (IAC-TLEl 2015 in Vienna): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vienna 2015-11-13 Vienna. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. s. 80-102. ISBN 978-80-905791-6-3.
Petrová, A., Plevová, I. a Dařílek, P. Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole. In: Šimíčková-Čížková J., Škobrtal, P. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX 2013 Ostrava. PdF OU, 2014. s. 35-42. ISBN 978-80-7464-540-2.
Homolková, V. a Plevová, I. Jak na vzdělávání nadaných děti v předmětu matematika?. Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, s. 25-31. ISSN 1805-6393.
Petrová, A., Plevová, I., Křeménková, L., Pugnerová, M. a Dařílek, P. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister. 2013, s. 23-43. ISSN 1805-7152.
Urbanovská, E. a Plevová, I. Vybrané aspekty psychické zátěže v pomáhajících profesích. In: Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 477-490. ISBN 978-80-244-3472-8.
Plevová, I. a Petrová, A. Obecná psychologie. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5.
Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E., Plevová, I., Ludíková, L., Dařílek, P., Křeménková, L. a Pugnerová, M. Pre-school education in the context of curriculum. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 243 s. ISBN 978-80-244-3370-7.
Petrová, A., Dařílek, P., Plevová, I., Křeménková, L. a Pugnerová, M. Research of Basic Variables of School Maturity in the Czech Republic and some EU Countries. In: In: ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E. Pre-school education in the context of curriculum . s. 97-154. ISBN 978-80-244-3307-7.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic's conditions. In: 2011-11-10 Zagreb. Zagreb: Faculty of Teacher Education, 2011. Faculty of Teacher Education, 2011. s. 405-413. ISBN 978-953-7210-41-0.
Petrová, A., Plevová, I., Dařílek, P., Pugnerová, M. a Křeménková, L. Psychologické aspekty školní připravenosti. In: Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 182-195. ISBN 978-80-557-0239-1.
Plevová, I., Petrová, A. a Šmelová, E. SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL. In: Sapere Aude 2011- evropské a české vzdělávání: 2011-03-21 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. MAGNANIMITAS, 2011. s. 466-478. ISBN 978-80-904877-2-7.
Petrová, A., Plevová, I. a Šmelová, E. Využítí pedagogicko-psychologické diagnostiky před vstupem dítěte do školy. In: Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 51-62. ISBN 978-80-244-2775-1.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. In: ČAPV-Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 2010-09-07 Liberec. Liberec: FP TUL, 2010. FP TUL, 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.
Šimíčková-Čížková, J., Binarová, I., Holásková, K., Petrová, A. a Plevová, I. Přehled vývojové psychologie. 2010.
Plevová, I. a Pugnerová, M. Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka. In: Etika ve vědách o výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 226-239. ISBN 978-80-244-2654-9.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Use of pedagogical - psychological diagnosis efore the child?s schoul admission - pedagogical and psychological aspekt of children?s maturity for school as bases of research plan. In: Buletin STIINTIFIC STUDII SI CERCETARI, Seria Invatamant Primar si Prescolar Anul IV nr. 2/2010.Editura Universitatii din Pitesti. 2010, s. 29-39.
Plevová, I. a Pugnerová, M. Dělba práce v české rodině. -. 2009, s. 9-27. ISSN 1213-7758.
Plevová, I. Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů.. CESK PSYCHOL. 2009, roč. 53, s. 1-17. ISSN 0009-062X.
Plevová, I. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-84-1.


ZkratkaNázev předmětu
BOPPPObecná psychologie a psychol. osobnosti
COBPSObecná psychologie
DPEPSPedagogicko-psychologická diagnostika
GENDEHry a manipulace v mezilidských vztazích
NKVYSVývojová a sociální psychologie
NPPP1Psychologie pro předškolní pedagogiku 1
NVYSOVývojová a sociální psychologie
SPSNKSociální psychologie
SPSNTSociální psychologie
SPVSVývojová psychologie
SURPSAplikovaná psychologie
UPSJZPsychologie strategie jednání se žákem
WURPSAplikovaná psychologie
YO1VPVybrané kap. z obecné a vývoj. psycholo.
0ISPKSociální psychologie
0ISPSSociální psychologie
2NKSPSociální psychologie
22SEXSexuální výchova
22ZSSZátěžové situace ve škole
3VYPSVývojová psychologie
4ZOVPObecná a vývojová psychologie
44ZOVObecná a vývojová psychologie
5O1SZáklady obecné psychologie
5V1SVývojová psychologie
55O1SZáklady obecné psychologie
55SP1Psychologické problémy školní praxe 1
55SP2Psychologické problémy školní praxe 2
55V1SVývojová psychologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BVPSVývojová psychologie
6OJROVybrané kapitoly z psychologie osobnosti
6PSPRPsychologická problematika školní praxe
6PSRDPsychologie rodiny
6PSROPsychologie rodiny
6SOPSZáklady sociální psychologie
6SZZSSZZ - Základy psychologie pro pedagogy
6ZAPSZáklady pedagogické psychologie
66APSZáklady pedagogické psychologie
66JROVybrané kapitoly z psychologie osobnosti
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SROPsychologie rodiny
66VPSVývojová psychologie
66ZSPZáklady sociální psychologie
7APPSAplikovaná psychologie
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7PSDGPsychodiagnostika
7PSYOZáklady psychologie osobnosti
7SCPASociálně patologické jevy v prostředí SŠ
7SZZSSZZ - Psychologie pro pedagogy
7TMPZTvor. a metod. projektů k podpoře zdraví
7VKPRVýchova k partnerství a rodičovství
7VPROVýchova k partnerství a rodičovství
77PPSAplikovaná psychologie
77SYOZáklady psychologie osobnosti
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PP1SPsychologie pedagogická
8ZO1SZáklady obecné psychologie
88O1SZáklady obecné psychologie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88P1SPsychologie pedagogická
9DPPSPedagogická psychologie
9DZSVZátěžové situace ve výuce


AutorNázev práceTypRok
Klimková VeronikaInternetové sociální sítě v životech pubescentů a možná rizika jejich užívánídiplomová 2019 
Kutálková AdélaInkluzivní vzdělávání z pohledu osob na něm se podílejícíchdiplomová 2019 
Mischingerová LenkaVnímání zátěže žáků na základní škole.diplomová 2019 
Orszuliková IvetaPozitiva a negativa užívání internetu v mladším školním věkudiplomová 2019 
Zábranská JanaMobbing a bossing na základní školediplomová 2019 
Sigmundová KláraŽivot osob se zdravotním postižením po úraze.diplomová 2018 
Kročková ŽanetaInkluzivní forma vzdělávání pohledem učitelůbakalářská 2019 
Nováková VeronikaVnímání zátěže žáků ve školním prostředí.bakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub