OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Irena Plevová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 409, budova SA
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, vývojová psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2688
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 1982, jednooborová psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta – katedra psychologie
 • 1999, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta – katedra psychologie
 • 2009, doc., Pedagogická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta

Vybrané profesní aktivity

 • Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra pedagogické a školní psychologie – výuka: obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologické problémy školní praxe.
 • Vzdělávací aktivity pro pracovníky v pomáhajících profesích – kazuistické semináře balintovského typu pro pedagogy, využití dětské kresby v pedagogické praxi, relaxace a zvládání stresu aj.
 • Poradenství a psychoterapie pro dlouhodobě nezaměstnané. Motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Recenzent odborných publikací a článků.
 • Autorka studijních opor (obecná psychologie, vývojová psychologie aj.).
 • Psychologické poradenství a psychoterapie v rámci Vysokoškolské psychologické poradny.

Vědecko-výzkumné zaměření

 • Problematika zátěžových situací v edukačním prostředí
 • Problematika školní připravenosti dětí k zahájení školní docházky
 • Dětská kresba a dětský výtvarný projev
 • Kauzální atribuce, atribuční styl, kauzální atribuce a duševní zdraví. PLEVOVÁ, I.: Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007, ISBN: 978-80-85783-84-1. PLEVOVÁ, I.: Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů. Československá psychologie, Praha: Academia, 2009, LIII, 1, s. 1-17, ISSN: 0009-062X.

Grantová činnost:

 • Název projektu: Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je pod vedením dvou zahraničních expertů vytvoření nového vědeckého týmu v oblasti mezinárodní výzkumné studie HBSC, zdravého životního stylu, podpory pohybové aktivity (PPA), spirituality a zážitkové pedagogiky (ZP) na Fakultě tělesné kultury (FTK), Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Člen expertního týmu pro problematiku spirituality. Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0171, 2012-2014.
 • Název projektu: Připravenost dětí k zahájení školní povinné docházky pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU / Children’s rediness for starting compulsory schoul attendance within the koncept of current curriculum and in term sof comparison with selected EU. Registrační číslo: 406/09/0206, GAČR, 2009-2012.
 • Název projektu: Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR, zvláště dětí a mládeže s aplikacemi na antropologii, školní, poradenské a pedagogické psychologii, klinické antropologii a v ergonomii, 2000 – 2006. Katedra psychologie a patopsychologie a Katedra antropologie PdF UP v Olomouci. Pod číslem: MSM 154100020 (41601026). Dílčí úkol: Výzkum vzájemných vztahů působení stresových situací a některých osobnostních charakteristik.
 • Název projektu: Tvorba a využití výukového videoprogramu. Výcvik sociálně komunikačních kompetencí ke zkvalitnění studijních programů kombinovaného studia speciální pedagogiky. Projekt zařazen do „Programu podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002“. Schváleno březen 2002. Řešitel: Kuja, J. Spoluřešitel: Plevová, I.
 • Název projektu: Analýza efektivity metod a forem minimálních preventivních programů na základních školách. Zadavatel: MŠMT, duben 2001. Cíl projektu: Srovnávací analýza postojů a názorů dotýkajících se problematiky minimálních preventivních protidrogových programů na ZŠ. Porovnání názorů protidrogových preventistů a názory samotných žáků. Postižení reflexe efektivity a kvality uskutečňovaných programů. Řešitel: Plevová,I. Spoluřešitelé: Eva Urbanovská, Jana Křivánková. Program byl MŠMT vybrán v pořadí jako druhá nejvhodnější nabídka.
 • Název projektu: Aplikace neurostimulačního přístroje u mládeže a senzoricky postižené mládeže. MŠMT, 2000. Řešitel: Irainová,I. Spoluřešitel: Plevová, I., Děrda, R.
 • Název projektu: Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na Univerzitě Palackého: program podpory učitelského vzdělávání. MŠMT, 1999. Řešitel: Plevová, I. Spoluřešitel: Petrová, A.:

Vybrané absolvované kurzy a výcviky:

 • Skálův institut – Praha; Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii s teoretickou nádstavbou psychoterapie závislostí – 518 hodin sebezkušenostní výcvikové psychoterapie.
 • IPIPAP - Olomouc, Transakční analýza, teorie a praxe – sebezkušenostní výcvik s teoretickou nádstavbou (350 hodin výcvikové terapie).
 • International Reading Association (IRA) - Kurz aktivizačních výukových metod vycházejících z projektu RWCT (efektivní komunikace a rozvoj kritického myšlení). Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Distanční minimum – program celoživotního vzdělávání. Kompetence: tutor distančního vzdělávání, e-learning, odborník na tvorbu studijních textů distančního vzdělávání, recenze distančních textů. Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Vývoj a diagnostika dětské kresby (lektor PhDr. Lea Švancarová) – význam dětské kresby, diagnostické možnosti, etika při práci s dětským výtvarným projevem aj.
 • Sebezkušenostní výcvik v arteterapii (lektor PhDr. Zbyněk Zicha), muzikoterapie (lektor PhDr. Hana Vyhnálková), systemická terapie (MU Brno, lektor PhDr. Zdeněk Macek).


Všechny publikace

Plevová, I., Pugnerová, M. a Kvintová, J. A qualitative analysis of the attitudes of university students to university teachers.. In: 10th International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI 2017 Proceedings 2017-11-16 Seville. Madrid: Iated, 2017. s. 8446-8455. ISBN 978-84-697-6957-7.
Plevová, I. a Křeménková, L. A Qualitative Analysis Of The Attitudes To The Migration Crisis. In: 4th International Conference on Political Science, International Relations and Sociology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 2017-02-07 Olomouc. Future Academy, 2017. s. 10-22. ISSN 2357-1330.
Pugnerová, Ph.D., M. M., Plevová, I. a Petrová, A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In: 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Vernířovice. 2017.
Pugnerová, Ph.D., M. M., Plevová, I. a Petrová, A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In: Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví 2017-05-19 Vernířovice. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.
Jirásek, I., Plevová, I., Jirásková, M. a Dvořáčková, A. Experiential and outdoor education: the participant experience shared through mind maps. Studies in continuing education. 2016, č. 3, s. 334-354. ISSN 1470-126X.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools. In: 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015: ICLEL 2015 PROCEEDINGS BOOK 2015-10-29 Olomouc. Sakarya: ICLEL Conferences Sakarya University Faculty of Education, 2016. s. 302-309. ISBN 978-605-66495-0-9.
Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 30-30. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2016.
Plevová, I., Badošek, R. a Kimplová, T. Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?. Andragogika. 2016, roč. 20, s. 19-23. ISSN 1211-6378.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petrová, A. Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc. In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2016.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petrová, A. Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 31-31. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petr, M. Změny v prožívání toho, "co je důležité", u studentů FTK UP Olomouc zaznamenané prostřednictvím mentálního mapování. e-Pedagogium. 2016, roč. 2016, s. 90-101. ISSN 1213-7758.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: SGEM2015 Conference Proceedings. Book 1, Vol. 2 2015-08-26 Albena. Bulgaria: SGEM2015, 2015. s. 507-514. ISBN 978-619-7105-45-2.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools. In: International Academic Conference on Teaching, Learning and e-Learning (IAC-TLEI 2015): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vinna 2015-11-13 Wien, Austria. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 80-102. ISBN 978-80-905791-6-3.
Šmelová, E., Petrová, A., Ludíková, L., Plevová, I. a Souralová, E. Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic. In: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Vienna 2015 (IAC-TLEl 2015 in Vienna): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vienna 2015-11-13 Vienna. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. s. 80-102. ISBN 978-80-905791-6-3.
Petrová, A., Plevová, I. a Dařílek, P. Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole. In: Šimíčková-Čížková J., Škobrtal, P. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX 2013 Ostrava. PdF OU, 2014. s. 35-42. ISBN 978-80-7464-540-2.
Homolková, V. a Plevová, I. Jak na vzdělávání nadaných děti v předmětu matematika?. Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, s. 25-31. ISSN 1805-6393.
Petrová, A., Plevová, I., Křeménková, L., Pugnerová, M. a Dařílek, P. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister. 2013, s. 23-43. ISSN 1805-7152.
Urbanovská, E. a Plevová, I. Vybrané aspekty psychické zátěže v pomáhajících profesích. In: Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 477-490. ISBN 978-80-244-3472-8.
Plevová, I. a Petrová, A. Obecná psychologie. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5.
Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E., Plevová, I., Ludíková, L., Dařílek, P., Křeménková, L. a Pugnerová, M. Pre-school education in the context of curriculum. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 243 s. ISBN 978-80-244-3370-7.
Petrová, A., Dařílek, P., Plevová, I., Křeménková, L. a Pugnerová, M. Research of Basic Variables of School Maturity in the Czech Republic and some EU Countries. In: In: ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E. Pre-school education in the context of curriculum . s. 97-154. ISBN 978-80-244-3307-7.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic's conditions. In: 2011-11-10 Zagreb. Zagreb: Faculty of Teacher Education, 2011. Faculty of Teacher Education, 2011. s. 405-413. ISBN 978-953-7210-41-0.
Petrová, A., Plevová, I., Dařílek, P., Pugnerová, M. a Křeménková, L. Psychologické aspekty školní připravenosti. In: Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 182-195. ISBN 978-80-557-0239-1.
Plevová, I., Petrová, A. a Šmelová, E. SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL. In: Sapere Aude 2011- evropské a české vzdělávání: 2011-03-21 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. MAGNANIMITAS, 2011. s. 466-478. ISBN 978-80-904877-2-7.
Petrová, A., Plevová, I. a Šmelová, E. Využítí pedagogicko-psychologické diagnostiky před vstupem dítěte do školy. In: Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 51-62. ISBN 978-80-244-2775-1.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. In: ČAPV-Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 2010-09-07 Liberec. Liberec: FP TUL, 2010. FP TUL, 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.
Šimíčková-Čížková, J., Binarová, I., Holásková, K., Petrová, A. a Plevová, I. Přehled vývojové psychologie. 2010.
Plevová, I. a Pugnerová, M. Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka. In: Etika ve vědách o výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 226-239. ISBN 978-80-244-2654-9.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Use of pedagogical - psychological diagnosis efore the child?s schoul admission - pedagogical and psychological aspekt of children?s maturity for school as bases of research plan. In: Buletin STIINTIFIC STUDII SI CERCETARI, Seria Invatamant Primar si Prescolar Anul IV nr. 2/2010.Editura Universitatii din Pitesti. 2010, s. 29-39.
Plevová, I. a Pugnerová, M. Dělba práce v české rodině. -. 2009, s. 9-27. ISSN 1213-7758.
Plevová, I. Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů.. CESK PSYCHOL. 2009, roč. 53, s. 1-17. ISSN 0009-062X.
Plevová, I. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-84-1.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub