Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 39 824 609,60 Kč
Dotace poskytnutá EU: 33 850 918,16 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 3 982 460,96 Kč
Vlastní zdroje OU: 1 991 230,48 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. února 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. července 2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Projektový manažer: Ing. Dagmar Sochorová
Finanční manažer: Ing. Dagmar Sochorová

Popis projektu:

Záměrem projektu je dosažení kvalitativních změn v pregraduální přípravě studentů v učitelských oborech. Stěžejní aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kvality pedagogických praxí, rozvoj spolupráce učitelů škol s akademickými pracovníky a rozvoj dovedností akademických pracovníků pro práci s digitálními technologiemi ve výuce. Projekt také reaguje na potřebu praxe - připravit studenty na řešení sociálně-patologických jevů.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia. Cíl bude naplněn prostřednictvím 14 klíčových aktivit, které jsou zaměřeny na specifické oblasti podporující kvalitativní změny v přípravě budoucích učitelů napříč fakultou. Současně rozvíjejí kompetence VŠ učitelů ve vazbě na současné trendy vývoje v oblasti pregraduální přípravy budoucích učitelů a eliminují identifikované nedostatky v pregraduální přípravě budoucích učitelů.

Akademičtí pracovníci rozvinou své kompetence v oblasti poskytování zpětné vazby, vedení studentů na praxích a v oblasti využívání digi technologií v pregraduální přípravě budoucích učitelů.

Aktivity projektu:

KA1 Řízení projektu

KA2 Zvyšování kvality studentských pedagogických praxí (vytváření podmínek pro zvyšování kvality studentských reflektovaných praxí

KA3 Popularizace vědy a podpora a zpřístupňování výsledků výzkumu laboratoří žákům ZŠ, aktivita

KA4 Vzdělávání zaměřené na rozvoj mentorských/reflektivních dovedností

KA5 Pilotní ověření pozic interních mentorů

KA6 Workshopy pro VŠ učitele popisná zpětná vazba

KA7 Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí studentů

KA8 Tvorba a využití metod pro strukturované pozorování

KA9 Podpora větší provázanosti teoretické a praktické výuky

KA10 Společné projekty vysokoškolských učitelů, studentů a učitelů ze ZŠ

KA11 Vytvoření Centra didaktických inovací

KA12 Akční výzkum na základních školách

KA13 Síťování fakultních škol

KA14 Inovace přijímacího řízení

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2018