Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 13 049 180,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 11 091 803,00 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 304 918 Kč
Vlastní zdroje OU: 652 459,00 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Řešitel: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
projektový manažer: Mgr. Milan Cabala
finanční manažer: Mgr. Milan Cabala

Popis projektu:

Projektovým záměrem je přispět k řešení problému vytvořením podmínek pro vzájemné učení pedagogů s rozdílnými zkušenostmi. V rámci projektu dojde k zasíťování základních škol do center kolegiální podpory ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Aktivní účast učitelů síťovaných inkluzivních základních škol na setkáních v Centrech kolegiální podpory, které se budou opírat o kazuistiky, příklady z praxe a metodické materiály, povede k rozvoji jejich didaktických dovedností a posílení profesionální jistoty. Zvýšení profesionální připravenosti učitelů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je jednou ze základních podmínek pro stimulaci optimálního rozvoje žáků se SVP. Projektový záměr přispívá k naplnění strategie podpůrných opatření pro plnohodnotné vzdělávání v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na léta 2016-2018 a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je podpořit profesionální připravenost pedagogů ZŠ v centrech kolegiální podpory, které budou zajišťovat výměnu zkušeností mezi pedagogy v síti inkluzivních škol. Realizací projektu vzniknou 4 centra kolegiální podpory:

  • v kraji Moravskoslezském kraji - spádová oblast Ostrava a Opava
  • ve Zlínském kraji – spádová oblast Zlín a Valašské Meziříčí.

Obsahovou shodu a odbornou úroveň vzdělávacích aktivit center bude garantovat odborný tým příjemce podpory. Vedoucí center a koučové budou průběžně proškolováni a metodicky vedeni odborným týmem složeným z expertů katedry speciální pedagogiky PdF OU a speciálních pedagogů z praxe. Na setkáních s pedagogy síťovaných škol, která budou realizována v centrech jednou měsíčně, budou členové odborného týmu provádět hospitace a zajišťovat konzultační činnost.

Současně budou uplatňovány takové aktivity, které budou plnit osvětovou roli ve vztahu k rodičům a širší veřejnosti. Cílem těchto aktivit je narušit bariéru a předsudky, které brání plnému přijetí myšlenky inkluzivního vzdělávání v ČR.

Aktivity projektu:

KA1 – Řízení projektu (11/2017 – 10/20) – výběr realizačního týmu, nastavení a realizace procesů řízení a kontroly projektu za účelem jeho úspěšného naplnění a dosažení definovaných cílů. V rámci této aktivity budou zajišťované jednotlivé činnosti v souladu s harmonogramem projektu.
KA2 – Centra kolegiální podpory (1/2018-10/2020) – v Moravskoslezském a Zlínském kraji vzniknou celkem 4 centra kolegiální podpory, která vytvoří síť 50 inkluzivních základních škol. Centra budou zřízena v Ostravě, Opavě, Valašském Meziříčí a ve Zlíně. Kritériem pro výběr těchto škol je zkušenost s integrací žáků a motivace ke sdílení zkušeností. Centrum kolegiální podpory bude platformou pro vzájemné učení pedagogických pracovníků formou sdílení poznatků a zkušeností s cílem posílit kompetence všech zúčastněných pro práci s žáky se SVP. Aktivity žadatele budou soustředěny na metodickou, osvětovou a materiální podporu center při přípravě i realizaci prezenčních setkání s učiteli síťovaných škol a při šíření osvěty na podporu inkluzivního vzdělávání.

KA3 – Zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou (1 stáž/2019, 1 stáž/2020) – je zaměřena na uskutečnění stáží pro vedoucí center a kouče a další pracovníky pracující s cílovou skupinou. Cílem stáže je získat nové znalosti a zkušenosti ze zahraničí a přenést je do vzdělávání žáků se SVP v ČR. Součástí zahraniční stáže je také předání vlastních zkušeností z výuky žáků s SVP v inkluzivním prostředí na příjímací zahraniční instituci. Stáž bude obsahově připravena ve spolupráci s pracovištěm, se kterým katedra speciální pedagogiky PdF OU dlouhodobě spolupracuje (Univerzita Kristianstad). Pracoviště je zárukou kvality a efektivity stáže.

K4 - Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání (1/2018-10/2020) - Cílem osvětových aktivit v rámci K4 je zpřístupnit myšlenku inkluzivního vzdělávání širší veřejnosti. Aktivity budou zaměřeny na:

  1. překonání bariér na straně širší veřejnosti, které tvoří překážku pro přijetí konceptu inkluze,
  2. posílení prosociálního chování k žákům se SVP, které je nezbytné pro úspěšný proces inkluze v prostředí běžné ZŠ.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2018