OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Taťána Göbelová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 513, budova G
funkce:pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2679
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Seberová, A., Göbelová, T. a Sikorová, Z. Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravica. 2016.
Göbelová, T. Možnosti využití fenomenologického přístupu jako metodologie evidence reality - možnosti interpretace zkušeností učitelů a žáků se SCF (scaffoldingem) metodou IPA. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: PdF OU. 2016.
Káňová, Ž. a Göbelová, T. Velké příběhy pro malé myslitele. In: Konference ČPdS 2016 - Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Göbelová, T. Humboldt-Universität zu Berlin. 2015.
Göbelová, T. Principy efektivního vyučování - na co se zaměřit při plánování výuky. Moderní řízení. 2015, roč. 2015, ISSN 0026-8720.
Göbelová, T. Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele. 1. vyd. OU Ostrava: PdF OU, 2015. 120 s. ISBN 978-80-7464-808-3.
Kaleja, M., Göbelová, T., Höflerová, E., Krpec, R., Zezulková, E., Rochovská, I., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7464-674-4.
Göbelová, T. Kritéria efektivního a inkluzivního vzdělávání - společné klíčové faktory. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších souvislostech. Ostravská univerzita. 2014.
Göbelová, T. The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools. In: Pedagogika Wczesnoszkolna. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. s. 190-201. ISBN 978-83-7780-552-7.
Göbelová, T. Obecná pedagogika. Základní pedagogické kategorie.. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Göbelová, T. Ke konstruktu kvality školního života žáků - kvalitativní výsledky 1. etapy fáze výzkumu. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 464-476. ISBN 978-80-7464-167-1.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesiografické otázky učitelství. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7464-197-8.
Göbelová, T. The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools. In: I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - PEDAGOGIKA DZIECKA. PERSPEKTYWY TEORETYCZNE A PRAKTYKA. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. 2012.
Göbelová, T. Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního šetření. In: Místo vzdělávánív současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace. UK Praha: Pedagogická fakulta UK Praha. 2011.
Göbelová, T. Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního výzkumu. In: Místo vzdělávání v současné společnosti. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 20-30. ISBN 978-80-263-0064-9.
Göbelová, T. Authority in the teacher`s work. 2011.
Göbelová, T. "Hodina zvláštního povolání" fiosofky a teoložky Boženy Komárkové. In: Česká vzdělanost v Evropě I. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 2011. s. 145-165. ISBN 978-80-7290-515-7.
Göbelová, T. Research on Professional Values of Primary Student Teachers - Results of Mixed Model Research. New Educational Review. 2011, roč. 2011, s. 109-118. ISSN 1732-6729.
Göbelová, T. Svět hodnot - svět člověka. Specifika výchovy k hodnotám v pedagogické praxi.. In: Nauczyciel-Wartości-świat. 2011. vyd. Krakov: IMPULS Kraków, 2011. s. 171-190. Dialog bez Granic. ISBN 978-83-7308-350-9.
Seberová, A. a Göbelová, T. Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 247-284. ISBN 978-80-557-0162-2.
Göbelová, T. Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky smíšeného modelu výzkumu. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Sborník příspěvků z 19. výroční konference ČAPV.. Brno: Brno, 2011. Brno, 2011. s. 292-297. ISBN 978-80-210-5774-6.
Göbelová, T. Funkce individuálních a sociálních hodnot v osobnostně-sociální výchově. Možnosti výchovného působení učitele.. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PedF OU v Ostravě: PeDF OU v Ostravě, 2010. PeDF OU v Ostravě, 2010. s. 756-766. ISBN 978-80-7368-771-7.
Göbelová, T. Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.. In: Edukacja elementarna - wyzwania, konteksty, dylematy. Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowe: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego, 2010. Wydawnictwo im. S. Podobinskiego, 2010. s. 39-47. ISBN 978-83-7455-136-6.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 62-70. ISBN 978-80-7368-912-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele. In: Evaluace. Beskydy - Sepetná: PedF OU , konference. 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Göbelová, T. Professional Values and Primary teacher¨s competent practice. In: Teachers in Theory Practice Research. 1. vyd. Banská Bystrica, Slovensko: PedF UMB Banská Bystrica, 2010. s. 141-149. ISBN 978-80-557-0036-6.
Seberová, A., Göbelová, T. a Durčáková, H. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. 2010.
Seberová, A., Göbelová, T. a A Kol., .. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe. 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. s. 275-288. ISBN 978-80-8083-902-4.
Göbelová, T. Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.. In: Edukacja elementarna - wzywania, konetxty, dylematy. Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowe: Akademi im. J. Dlugosza w Czestochowea. 2009.
Seberová, A. a Göbelová, T. Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Göbelová, T. Profese učitele primárního vzdělávání v České republice - historický kontext a současnost.. In: Učitel v preprimárnej a primárnej edukácii. Teória, Výskum, Vývoj. 1. vyd. PedF UMB Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2009. s. 62-84. ISBN 978-80-8083-814-0.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe. In: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. Votobia Olomouc, 2009. s. 142-148. ISBN 978-80-7220-315-4.
Göbelová, T. Profesní hodnoty v učitelství. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii vo výskumoch a v teórii. UMB Banská Bystrica: UMB PdF Banská Bystrica. 2009.
Göbelová, T. Profesní hodnoty v učitelství.. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: PdF, Univerzita Mateja Bela, 2009. PdF, Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 143-148. ISBN 978-80-8083-902-4.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Göbelová, T. Příběhy nelhostejnosti ve Starém a Novém zákoně. Paidea. 2009, roč. 4, s. 65-68. ISSN 1214-8725.
Göbelová, T. The Values Dimension in Professional Teacher Preparations in the Czech Republic.. In: Mezinárodní konference TEPE Quality in Teacher Education. University Umea: University, Umea. 2009.
Göbelová, T. Učitelská profese a profesní hodnoty. In: Profesia učitela v preprimárneja primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2009. UMB Banská Bystrica, 2009. s. 143-148. ISBN 978-80-8083-902-4.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2009.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2009.
Göbelová, T. Výchova k hodnotám. In: Odkaz kultúrneho dedictva v primárnej edukácii. UMB Banská Bystrica: DALI-BB, 2009. DALI-BB, 2009. s. 62-68. ISBN 978-80-8083-703-7.
Göbelová, T. Aplikovaná fenomenologie - poznání smyslu a účelu existence. In: Pedagogický výzkum jako podpora porměny současné školy. Hradec Králové: PdF UHK, 2008. PdF UHK, 2008. s. 25-25. ISBN 978-80-7041-958-8.
Göbelová, T. Filosofický fundament v oboru učitesltví 1. stupně a učitelství por MŠ. In: Profesionalizace učiteslkého vzdělávání. Ostrava: OU Ostrava, 2008. OU Ostrava, 2008. s. 36-40. ISBN 978-80-7368-486-0.
Göbelová, T. Hodnocení jako lidský vztah. In: Pedagogická evaluace 08. Ostrava: OU Ostrava, 2008. OU Ostrava, 2008.
Göbelová, T. Hodnotová výchova v pedagogické praxi. 2008.
Göbelová, T. J.A. Komensky and his reform of human affairs. In: Razem ku przyszlosti.
Göbelová, T. J.A. Komensky and his reform of human affairs. In: Razem ku przyszlosci.. Krakow: Krakow. 2008.
Göbelová, T. Profese učitele v ČR - historický kontext a současnost. In: Pracovní seminář - mezinárodní projekt A. UMB Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica. 2008.
Göbelová, T. Profesionalizace učitelského vzdělávání [Workshop]. Ostrava, UO, PdF, KPA, Česká republika. 2008.
Göbelová, T. Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém. In: Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila Metoda: FF Univerzita sv. Cyrila Metoda,Trnava. 2008.
Göbelová, T. Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém. In: Výchova v pedagickom výzkume a praxi. FF Univerzita sv, Cyrila Metoda, Trnava: FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, 2008. FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-8105-007-7.
Göbelová, T. Učitelská profese a potřeba porozumění světu významů a hodnot. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: OU Ostrava, 2008. OU Ostrava, 2008. s. 146-152. ISBN 978-80-7368-615-4.
Göbelová, T. UK Bratislava. 2008.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2008.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2008.
Göbelová, T. Filosofický fundament v přípravě budoucích učitelů. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. ISBN 978-80-7368-486-0..
Göbelová, T. Filozofia i pedagogika. 2007.
Göbelová, T. Hodnotová výchova v pedagogické praxi. 2007.
Göbelová, T. The Christianity and multicultural Europe. 2007.
Göbelová, T. UMB Banská Bystrica. 2007.
Göbelová, T. Uniwersytet Slaski Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn. 2007.
Göbelová, T. Zamyšlení nad vztahem křesťanství a multikulturní Evropy. Křesťanství a multikulturní Evropa. 2007,
Göbelová, T. ATEE RDC 19 ITQ Identifying Teacher Quality. 2006.
Göbelová, T. Axiologická dimenhze ve výchově a vzdělávání. první. vyd. PdF OU Ostrava: Ostarvská univerzita, 2006. PdF OU. 74 s. ISBN 80-7368-240-0.
Göbelová, T. Axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání. 2006.
Göbelová, T. Dětství a rodinná výchova v kontextu evropských hodnot. In: Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny?. 1. vyd. Krakov: Impuls, 2006. s. 63-69. Impuls. ISBN 83-7308-665-X.
Göbelová, T. Výchova a vzdělání v rozměru diskursu o lidských záležitostech. Texty k filosofii výchovy. . 2006.
Göbelová, T. Hodnoty - konstitutivní v životě člověka.. In: Člověk, dějiny, hodnoty II. jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén.. Ostrava: VŠB TU, 2005. VŠB TU, 2005. ISBN 80-7368-021-1..
Göbelová, T. Proč je potřebná filosofie výchovy ve vysokoškolské přípravě učitelů primárního vzdělávání?. In: Príprava učitelov elementaristov a euröpsky multikultúrny proestor. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2005. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2005. s. 153-158. ISBN 80-8068-372-7.
Göbelová, T. Reflection of values in the pre-service elementary scholl teacher education. The New Educational Review. 2005, roč. 2, s. 139-143. ISSN 1732-6729.
Göbelová, T. Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni. 2005.
Göbelová, T. Pluralita hodnot ve vysokoškolské přípravě učitelů. Reflexe hodnot v disciplíně filosofie výchovy. In: Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 115-126. ISBN 80-7042-376-5.
Göbelová, T. Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni ZŠ. 2004.
Göbelová, T. Vědomí hodnot a výchova. In: Aktuálne trendy v teórii výchovy: Aktuálne trendy v teórii výchovy 2003-10-02 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita, 2004. Prešovská univerzita, 2004. s. 19-26. ISBN 80-8068-256-9.
Göbelová, T. Výchova a vědomí hodnot. In: Aktuálně trendy v obsahu teorie výchovy. Prešov, Fakulta humanitních a prírodných vied PU. 2003.
Göbelová, T. Reflexe hodnot v kontextu mravní výchovy. In: II konferencja naukowa z cyklu: Premiany edukacyjne w: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee,koncepcje,rzeczywistosc edukacyjna 2.10.2003 Polsko, Polský Těšín. Krakov: Impuls, 2002. Impuls, 2002. s. 261-268. ISBN 83-7308-190-9.
Cisovská, H. a Göbelová, T. Komplementarita čtyř základních pilířů ve vzdělávání ve vysokoškolské přípravě. In: sborník k projektu Výzkumného záměru organizace CEZ:J09/98: 174500001. Empirická část výzkumných výsledků za rok 2001: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání Ostrava. Ostrava: PdFOU, 2001. PdFOU, 2001. s. 123-125. ISBN 80-7042-189-4.
Göbelová, T. Rozvoj hodnotových kompetencí ve vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ. In: IX. Konference ČAPV: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-28 PdF OU Ostrava. PdF Ostrava: Repronis, VZO, 2001. Repronis, VZO, 2001. s. 113-119. ISBN 80-7042-189-4.
Göbelová, T. Výchova k hodnotovým postojům. In: ČAPV IX. konference: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-27 PdF OU Ostrava. PdF Ostrava: Repronis z VZO, 2001. Repronis z VZO, 2001. s. 202-205. ISBN 80-7042-181-9.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub