OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Ondřej Šimik


„Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.“

biblické přísloví

Ondřej Šimik

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
místnost, podlaží, budova: G 528, budova G
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2677
731 639 623
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Šimik, O. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě. 1. vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7464-945-5.
Šimik, O. Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zagadnienia Społeczne. 2016, č. 6, s. 129-150. ISSN 2353-7426.
Šimik, O. Zadania uczenia sie w czeskich podrecznikach przyrodniczych jako środek aktywacji ucznia. In: Krzysztof Kraszewski, Ingrid Paśko. Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UP, 2016. s. 344-353. Prace Monograficzne, 758. ISBN 978-83-7271-979-9.
Šimik, O. Člověk a jeho svět - úvod do studia. 2015.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti. Pedagogické rozhlady. 2014, roč. 23, s. 12-16. ISSN 1335-0404.
Šimik, O. Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7464-687-4.
Šimik, O. Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 130 s. ISBN 978-80-7464-223-4.
Šimik, O. Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. 253 s. ISBN 978-80-7368-988-9.

Všechny publikace

Šimik, O. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě. 1. vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7464-945-5.
Šimik, O. Didaktická vybavenost učebnic pro tematický okruh Lidé a čas v primární škole. In: Sapere Aude 2017 - působnost pedagogiky a psychologie: Sapere Aude 2017 2017-05-17 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 79-87. ISBN 978-80-87952-19-1.
Šimik, O. Pinterest - using the picture social network in classes. Rocznik Lubuski. 2017, č. 43, s. 203-214. ISSN 0485-3083.
Šimik, O. Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the Human and his world. Konteksty Pedagogiczne. 2017, č. 1, s. 183-201.
Šimik, O. Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku. In: Edukacja małego dziecka - Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej 2015-11-23 Cieszyn. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2017. s. 193-199. ISBN 978-83-7587-468-6.
Šimik, O. Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zagadnienia Społeczne. 2016, č. 6, s. 129-150. ISSN 2353-7426.
Šimik, O. Osobnosti a události v historické části učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. In: Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba - hodnocení - používání. Brno: Masarykova univerzita. 2016.
Šimik, O. Perception of air in preschool children - research findings. In: II Konferencja naukowa - pedagogika dziecka. Tradycje a wyzwania. Zielona Góra: Uniwersytet zielonogórski. 2016.
Šimik, O. Syntaktyczna i semantyczna trudność tekstu w historycznej części podręczników dla obszarzu edukacyjnego Człowiek i jego świat. In: Nauczyiel i uczeń wobec wyzwań współczesności. Bielsko - Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2016.
Šimik, O. The Socrative Application and its use in primary school. In: Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszyne (Uniwersytet Śląski). 2016.
Šimik, O. Zadania uczenia sie w czeskich podrecznikach przyrodniczych jako środek aktywacji ucznia. In: Krzysztof Kraszewski, Ingrid Paśko. Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UP, 2016. s. 344-353. Prace Monograficzne, 758. ISBN 978-83-7271-979-9.
Šimik, O. Analysis of visual components in Czech history textbooks for lower grades of elementary schools. In: 13th IARTEM Conference. Berlín: Humboldt-Universität Berlin. 2015.
Šimik, O. Člověk a jeho svět - úvod do studia. 2015.
Šimik, O. Dziecko jako partner nauczyciela w elementarnej edukacji przyrodniczej - interpretowanie wybranych pojęc przyrodniczych przes dzieci w wieku przedszkolnym. In: Seminarium Pedagogiczne "Edukacja - nauczyciel - uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej". Bialystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. 2015.
Šimik, O. Learning Tasks in Natural Science Textbooks as a Tool for Pupils Development of Scientific Literacy. In: Zborník vedeckovýskumných prác č. 15 ACTA UNIVERSITATIS MATTHAEI BELII . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 161-174. ISBN 978-80-557-0889-8.
Šimik, O. Názory žáků primární školy na Vlastivědu. In: Sapere Aude 2015. Koncepty dneška: Sapere Aude 2015. Koncepty dneška 2015-04-20 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 80-88. ISBN 978-80-87952-09-2.
Šimik, O. Obsah vzdělávání v českých v českých učebnicích přírodovědy po kurikulární reformě. In: Wspólczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej: Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka, J.Juszczyk-Rygałło (red.), Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015 2014-05-20 Czestochowa. Czestochowa: Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. s. 341-356. ISBN 978-83-7455-474-9.
Šimik, O. Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku. In: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - Edukacja małego dziecka - Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Ustroń. 2015.
Šimik, O. Analýza obrazových komponent v současných učebnicích přírodovědy. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové: Magnanimtas, 2014. Magnanimtas, 2014. ISBN 978-80-87952-03-0.
Šimik, O. Analýza obtížnosti textu učebnic přírodovědy zpracovaných dle RVP ZV. In: Sborník příspěvků XI. ročníku mezinárodní konference Pedadogická diagnostika a evaluace 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 62-75. ISBN 798-80-7464-651-5.
Šimik, O. Obsah vzdělávání v českých učebnicích přírodovědy po kurikulární reformě. In: Konferencja naukowa "Wspólczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej". Czenstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti. Pedagogické rozhlady. 2014, roč. 23, s. 12-16. ISSN 1335-0404.
Šimik, O. Učební úlohy v českých učebnicích přírodovědy jako prostředek aktivizace žáka. In: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Poznanie i działanie w edukacji dziecka". Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. 2014.
Šimik, O. Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7464-687-4.
Šimik, O. University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science. 2014.
Šimik, O. Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení. In: Sborník příspěvků (elektronická forma) XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně, 2013. Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně, 2013. s. 331-341. ISBN 978-80-7414-602-2.
Šimik, O. Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení. In: XXI. celostátní konference ČAPV - Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 2013.
Šimik, O. Kristianstad University College. 2013.
Šimik, O. Learning tasks in the natural studies textbooks as a tool to develop pupil´s scientific literacy. In: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Šimik, O. University of Huelva. 2013.
Šimik, O. Výchova předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu. 2013.
Šimik, O. Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 - mezinárodní konference. Ostravice. 2012.
Šimik, O. Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě. In: Sborník abstraktů mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 308-320. ISBN 978-80-7464-167-1.
Švrčková, M. a Šimik, O. Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ. Pedagogika. 2012, roč. 62, č. 1-2, s. 53-64. ISSN 0031-3815.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka - využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 305-311. ISBN 978-80-555-0664-7.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka - využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2012.
Šimik, O. Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 130 s. ISBN 978-80-7464-223-4.
Šimik, O. Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání. In: Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku. Žilina: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešově. 2012.
Šimik, O. Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání. In: Trvalo udržatelný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ludstva optikou deti predškolského veku: Trvalo udržatelný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ludstva optikou deti predškolského veku - zborník z vedecko-odbornej konference 2012-09-14 Žilina. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově a Slovesnký výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2012. Prešovská univerzita v Prešově a Slovesnký výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2012. s. 111-123. ISBN 978-80-555-0704-0.
Šimik, O. Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe - výzkumná sonda. In: Závěrečná konference projektu SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ - sborník příspěvků. Dolní Životice: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 53-58. ISBN 978-80-7368-965-0.
Šimik, O. Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe - výzkumná sonda. In: Závěrečná konference projektu SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Ostravice. 2012.
Šimik, O. Instituto Politécnico de Portalegre. 2011.
Šimik, O. Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. 253 s. ISBN 978-80-7368-988-9.
Šimik, O. Pojetí a význam přírodovědného pokusu na 1.stupni zš v současné přípravě učitelů primární školy na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání pedagogické fakulty v Ostravě. In: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia - rozprawy - praktyka. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2011. Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2011. s. 405-414. ISBN 978-83-929881-8-2.
Šimik, O. Pokus v přírodovědě na prvním stupni a jeho využití ve výuce. 2011.
Šimik, O. Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu - analýza pracovních listů žáků. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 461-466. ISBN 978-80-210-5774-6.
Šimik, O. Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu - analýza pracovních listů žáků. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu - 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova unniverzita v Brně. 2011.
Šimik, O., Švrčková, M., Sztablová, D., Pisklák, B., Klimtová, H., Karaffa, J. a Cisovská, H. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Šimik, O. Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu 2009-09-09 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 539-547. ISBN 978-80-7368-769-4.
Šimik, O. Žákovský pokus v přírodovědě. 2010.
Šimik, O. "Život" v představách 3-6ti letých dětí. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity, 2010. PdF Ostravské univerzity, 2010. s. 583-596. ISBN 978-80-7368-771-7.
Šimik, O. Život v představách 3-6ti letých dětí. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání - mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Šimik, O. Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu - XVII. ročník celostátní konference ČAPV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Šimik, O. Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: PdF OU - Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2009. PdF OU - Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2009. s. 28-36. ISBN 978-80-7368-730-4.
Šimik, O. Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Šimik, O. Queen Maud University College Trondheim. 2009.
Šimik, O. Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata - inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2009. Pedagogická fakulta UMB, 2009. s. 326-334. ISBN 978-80-8083-902-4.
Šimik, O. Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata - inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: Unverzita Mateja Bela. 2009.
Šimik, O. Çanakkale Onsekiz Mart University. 2008.
Šimik, O. Experiment in science teaching at primary education. In: Science Education Workshop. Canakkale: Onsekiz Mart University, Pedagogical Faculty. 2008.
Šimik, O. Experimentování v přírodovědě na zahraničních internetových stránkách jako inspirace pro výuku - odkaz Komenského zásady aktivity a možnosti jejího pojetí v předmětech o přírodě. In: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, 2008. Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, 2008. s. 169-174. ISBN 978-80-8083-703-7.
Šimik, O. Putování s Pepíkem po mikroregionu obcí povodí Stonávky. 2008.
Šimik, O. Svět kolem nás jako východisko pro realizaci přírodovědné a společensko-vědní složky na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. s. 63-73. ISBN 978-80-7368-486-0.
Šimik, O. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA PRO UČITELSTVÍ 1. STUPNĚ. 2007.
Šimik, O. Na podzimní výpravě za plody. Učitelské listy. 2007, roč. 15, č. 11, s. 15-16. ISSN 1210-6313.
Šimik, O. Poznávání místního regionu s využitím projektového vyučování jako cesta k utváření klíčových kompetencí.. In: Proměny primárního vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. Univerzita Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-033-2.
Šimik, O. Projekt Voda nad zlato. In: Alternativní přístupy k technické výchově. 1.vydání. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 174-194. ISBN 978-80-7043-626-4.
Šimik, O. Univerzita Mateja Bela. 2007.
Šimik, O. Výprava jako cesta k dobrodružství (nejen) ve výuce přírodovědy. Učitelské listy. 2007, č. 3, s. 5-7. ISSN 1210-6313.
Šimik, O. Základy seznamování s přírodou a společností. 2007.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub