OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra informačních a komunikačních technologií

Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Charakteristika katedry informačních a komunikačních technologií

Katedra zajišťuje výuku předmětů zaměřených na informační a komunikační technologie (ICT) pro všechny studenty Pedagogické fakulty, a také pro ty studenty ostatních fakult Ostravské univerzity, kteří si některý z nabízených předmětů vyberou.

Katedra garantuje studijní obor Informační technologie ve vzdělávání v bakalářské, navazující magisterské a doktorské podobě (jako jednooborové studium). Dále pak v prezenční formě bakalářský studijní obor (ICT se zaměřením na vzdělávání) a navazující magisterský obor (Učitelství ICT pro 2. st. ZŠ) jako dvouoborové studium pro různé kombinace s dalšími předměty nabízenými na Pedagogické fakultě (např. IT + ČJ, IT + OV atd.).

Vybraní studenti se se svými závěrečnými pracemi účastní pravidelně soutěží SVOČ v didaktice informatiky s vynikajícími výsledky.

Ve výzkumné práci se katedra zaměřuje na problematiku integrace ICT do vzdělávání, věnuje se problematice personalizované výuky, eLearningu, multimédiím, mobilním zařízením a sociálním sítím. To vše také v kontextu a návaznosti na využití ICT ve výuce.

V oblasti projektů byli v poslední době členové katedry hlavním řešitelem projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, který byl zaměřen na zavádění mobilních zařízení do základních a středních škol. Členové katedry se účastní také řady dalších projektů zaměřených na integraci ICT do výuky. Studenti doktorského studia se účastní řešení SGS projektů, v rámci kterých vyjíždí na mezinárodní konference.

Katedra každoročně pořádá konferenci ICTE věnovanou Informačním a komunikačním technologiím ve vzdělávání. Katedra také vydává mezinárodní časopis ICTE Journal, který je zařazen na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Katedra zabezpečuje provoz počítačových učeben na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, které slouží primárně pro výuku předmětů zajišťovaných katedrou.

facebook
rss
social hub