Recenzní řízení a instrukce pro autory

Podmínky přijímání příspěvků

Podle usnesení mezinárodní redakční rady časopisu přijímá Pedagogická fakulta OU k publikování pouze příspěvky autorů z České republiky. Recenzní řízení probíhá v několika fázích:

  1. Příspěvky jsou přijímány nejprve v elektronické verzi a v českém jazyce národní výkonnou redaktorkou Mgr. Danou Vicherkovou, Ph.D. ().
  2. Redakční rada posoudí kvalitu rukopisu a obsahovou souvislost příspěvku s tematickým zaměřením časopisu a rozhodne o přijetí příspěvku k recenznímu řízení. Po té vyzve autory k zaplacení edičního poplatku ve výši 4500 Kč na účet národní redakce. Při vlastní platbě je nutné uvést v údajích pro příjemce: příjmení a jméno autora příspěvku (příp. prvního z autorů), název instituce. Po zaslání potvrzení o platbě bude zahájeno recenzní řízení, ve kterém dva nezávislí oponenti posoudí kvalitu příspěvku. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Ediční poplatek pokrývá náklady spojené s recenzním řízením a jakkoli negarantuje jeho výsledky a publikování příspěvku.
  3. V případě dvou kladných recenzí je anglická verze příspěvku postoupena k jazykové korektuře rodilým mluvčím.
  4. Následně je příspěvek zaslán do hlavní polské redakce k finálnímu posouzení a rozhodnutí o publikování článku.

Upozorňujeme autory, že doba trvání recenzního řízení a rozhodování o publikování článku může dosáhnout až jednoho roku v národní české redakci a až jednoho roku v hlavní polské redakci časopisu.

Účet národní redakce:
Číslo bankovního účtu OU:
931761
Směrový kód banky:
0710
Variabilní symbol pro platbu:
451001

V případě zájmu u vystavení dokladu o platbě, objednávky nebo faktury prosím kontaktujte ekonomické oddělení PdF OU na adrese .


Podmínky uveřejňování příspěvků

The New Educational Review je vědeckým recenzovaným časopisem. Publikované příspěvky proto musí splňovat odborné a formální požadavky kladené na vědecké práce. Předpokládá se, že autoři čerpají z aktuální odborné literatury (nejlépe ne starší pěti let) a využívají především cizojazyčných zdrojů a spíše omezeně národních zdrojů (max. 2).

Text příspěvků prochází skrytým recenzním řízením. Posudky zpracovávají minimálně dva odborní recenzenti. S výsledky řízení je autor seznamován výkonným redaktorem. V případě pozitivní recenze (popř. po vyžádaných úpravách) zasílá autor redaktorovi anglickou verzi. Druhá fáze recenzního řízení anglické verze příspěvku probíhá v hlavní polské redakci časopisu. Recenzní řízení je prováděno v souladu s etickými zásadami a s ohledem na pravidla důvěrného zacházení s výzkumnými daty. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci národní a mezinárodní redakční rady.


Technické normy a pokyny pro formátování

Rozsah příspěvku je stanoven na max. 25 000 znaků včetně mezer. Příspěvek se odevzdává v elektronické verzi ve formátech doc/docx. Doporučujeme použít šablonu příspěvku.

Požadavky na formální úpravu příspěvků včetně odkazů (citací) v textu a seznamu literatury se řídí doporučeními APA (American Psychological Association).


Zásady publikační etiky

Přispěvatelé do vědeckého periodika The New Educational Review se zavazují:

  • citovat veškeré zdroje, z nichž čerpali při psaní studie;
  • dodržovat pravidla originality příspěvku, v případě vzniklých pochybností o originalitě studie bude přispěvatel vyzván k zaujetí stanoviska k zjištěným nejasnostem;
  • články, které nebudou odpovídat zásadám publikační etiky, budou z publikace v časopise vyřazeny.

Recenzní kritéria

Kvalita každého rukopisu je u jednotlivých kategorií příspěvků posuzována pomocí níže uvedených kritérií.

Všechny kategorie studií
Empirické studie
Teoretické studie
Přehledové studie
Soulad názvu příspěvku s abstraktem a obsahem.

Teoretické ukotvení.

Terminologická přesnost.

Aktuálnost uváděných informací.

Logická struktura a srozumitelnost textu.

Adekvátnost a aktuálnost uváděné literatury a pramenů.

Způsob použití informačních zdrojů (práce s odkazy na využité zdroje).

Přínos (významnost) článku.
Jasnost a správnost formulace výzkumného problému, cílů / otázek výzkumu či hypotéz.

Popis výzkumného souboru.

Popis výzkumných metod / technik.

Kvalita interpretace a diskuse výsledků výzkumu.
Úroveň analýzy problémového pole.

Originalita a novost pojednávané teorie.

Úroveň odborné argumentace.

Komplementarita pojednávané teorie a stávajícího teoretického rámce oboru.
Úroveň analýzy problémového pole a podstaty prezentovaného problému / jevu.

Úroveň odborného zpracování geneze, vývojových / historických proměn prezentovaného problému / jevu.

Jasnost a přiměřenost šíře kontextu a komplexnost zpracovaného přehledu.

Jasnost a zdůvodnění aspektů pro systemizaci přehledu.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 11. 2023