The New Educational Review

Časopis The New Educational Review (ISSN 1732-6729) je vědeckým recenzovaným časopisem, jehož cílem je publikovat kvalitní odborné příspěvky tematicky zaměřené na pedagogickou problematiku a přispívat tím k odbornému diskurzu a řešení problémů pedagogické teorie, praxe a výzkumu.

Historie časopisu The New Educational Review se začala psát v roce 2003, kdy byl založen pedagogickými fakultami tří univerzit - Slezské univerzity v Katovicích, Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a Ostravské univerzity - a zastřešen největším polským nakladatelstvím odborné literatury Adam Marszalek v Toruni. V současnosti je The New Educational Review společným editorským projektem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (Česko), Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko), Sociologické a pedagogické fakulty Varšavské zemědělské univerzity a Fakulty sociálních věd Slezské univerzity v Katovicích (Polsko) a nakladatelství Adam Marszalek.

The New Educational Review uveřejňuje teoretické, přehledové, metodologické a empirické studie, které reflektují aktuální stav bádání v oblastech pedagogických věd, pedagogické psychologie a sociologie výchovy a vzdělávání. Všechny příspěvky prochází nezávislým recenzním řízením. K recenzím jsou oslovováni významní odborníci působící na českých univerzitách. Časopis vychází čtyřikrát ročně, vždy v anglickém jazyce.

Časopis The New Educational Review je indexován v databázích Scopus, Google Scholar, Ulrichsweb a Index Copernicus, EBSCO databases (Education Research Complete; Education Source), ERIH PLUS, Open Academic Journals Index.

Odkazy můžete najít pod zkráceným názvem "New Educational Review" nebo ISSN 1732-6729 (IF(2012)=0.149)


Oficiální internetové stránky The New Educational Review


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 11. 2023