Reciproční aktivity

Co jsou to reciproční aktivity?

Dovolujeme si vám představit jedinečný systém recipročních aktivit, který Pedagogická fakulta Ostravské univerzity zavedla v říjnu 2012. Naši studenti mají možnost získat obrovské množství zkušeností v rámci tolik požadované praxe. Studenti zapojení do RCA potvrzují, že získali skvělé zkušenosti, ze kterých profitují v učitelské praxi. Jedná se tedy o systém, ve kterém instituce, se kterými má PdF OU podepsané rámcové smlouvy reciproční, nabízí každému studujícímu možnost vyzkoušet si v rámci nepovinných aktivit různé činnosti týkající se studovaného oboru, ale také mimo něj.

Jaké máme typy RA?

Mezi reciproční aktivity patří např. jednorázové aktivity: doprovody (bazén, divadlo, dopravní hřiště,...), asistence ve výuce, výpomoc na stanovištích v rámci Sportovního dne, aj., dlouhodobé aktivity: vedení kroužků (sportovní, hudební, výtvarné, ... ), doučování, aj. a ozdravné pobyty a školy v přírodě: působení ve funkci vychovatele, zdravotníka, nočního dozoru, v zimě instruktor lyžování nebo snowboardingu.

Co za to?

  • mimořádné stipendium (aktivity jsou omezeny jen vaším zájmem a vašimi časovými možnostmi – někteří studující čerpají za tyto aktivity stipendium pravidelně každý měsíc)
  • kredity „navíc“ (pokud např. za půl roku splníte 5 jednorázových aktivit nebo pravidelně vedete kroužek, získáte 4 kredity za výběrový předmět (označován jako C); kredity je možné získat opakovaně)
  • spoustu zkušeností a rozšíření praxe v rámci studovaného oboru i mimo něj; aktivity konané nad rámec studijních povinností mohou být zajímavým místem životopisu pro potenciálního zaměstnavatele


RCA se řídí Opatřením děkana PdF OU č. 26/2020, jehož přílohou je Ceník aktivit pro stanovení výše stipendia.

Znění naleznete po přihlášení na Portál a dále:

  • Dokumenty ⇒ Pedagogická fakulta ⇒ Fakultní dokumenty ⇒ Vnitřní řídící normy PdF OU ⇒ Opatření děkana ⇒ Reciproční aktivity

nebo

  • Web RA ⇒ Dokumenty ⇒ Opatření děkanaZveřejněno / aktualizováno: 10. 03. 2022