Postup pro zajištění praxe

Postup pro zajištění praxe se liší podle toho, zda je praxe zajištěna ze strany referátu praxí PdF nebo zda si praxi zařizuje student sám. Tyto informace studentovi sdělí vyučující ve výuce. V případě praxí, které jsou zajištěny referátem praxí PdF je dokumentace k praxi studenta již připravena v místě realizace praxe, tedy není potřeba, aby si ji student zařizoval. Student pouze dokumentaci podepisuje při nástupu na praxi.

U praxí, které si student zařizuje sám a kde si místo realizace praxe volí sám, je potřebné aby student vyplnil Žádost - Akceptační formulář studenta k praxi, který nalezne pod příslušnou zkratkou předmětu souvislé praxe. Student Žádost kompletně vyplní (vč. IČ) a kontaktuje zástupce organizace praxe s prosbou o umožnění výkonu odborné praxe. Po dohodě se zástupcem organizace zašle student potvrzenou Žádost emailem na referentku praxí: (format .pdf), případně doručí osobně nebo zašle poštou. Z důvodu přehlednosti a dohledatelnosti prosím studenty o komunikaci prostřednictvím studentského emailu.

V případě, že je s organizací praxe už uzavřena Rámcova smlouva o zajištění pregraduální praxe, zasílá referentka praxí na studentský email dvě vyhotovení dokumentace k praxi studenta - BOZP a GDPR včetně instrukcí k vyplnění této dokumentace. Student v tomto okamžiku již může na praxi nastoupit. Dokumentaci student potvrdí první den praxe, jedno vyhotovení dokumentace zůstává v organizaci praxe, druhý original je zaslán poštou na adresu: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Michaela Sikorová, referát praxí a recipročních aktivit, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, předán osobně na referát praxí nebo můžete nechat na recepci budovy.

V případě, že Rámcová smlouva o zajištění pregraduální praxe s organizací uzavřena není, je nutné nejprve smlouvu vypracovat a následně vystavit i dokumentaci k praxi - BOZP a GDPR. Smlouvu podepisuje pan děkan, nelze ji tedy zaslat emailem, pouze poštou nebo vyzvednout osobně. Smlouva i dokumentace k praxi jsou provedeny ve dvou vyhotoveních. Student dokumentaci a smlouvu potvrdí první den praxe, jedno vyhotovení pak zůstává v organizaci praxe, druhý original je zaslán poštou na adresu: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Michaela Sikorová, referát praxí a recipročních aktivit, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, předán osobně na referát praxí nebo můžete nechat na recepci budovy.

Lhůta pro vystavení dokumentace k praxi u organizace s uzavřenou rámcovou smlouvou je min. 5 pracovních dní, v případě nutnosti uzavřít smlouvu novou je to min. 10 pracovních dní.

Bez platné dokumentace nemůže student na praxi nastoupit, je proto nutné se lhůtami počítat dokumentaci/smlouvu zařídit s dostatečným časovým předstihem.

 
Michaela Sikorová
referát praxí a recipročních aktivit
553 46 2699


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2023