Postup pro zajištění praxe

Postup pro zajištění praxe se liší podle toho, zda je praxe zajištěna ze strany referátu praxí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nebo zda si ji student zařizuje sám. Tyto informace studentovi sdělí pedagog ve výuce. V případě praxí, které jsou zajištěny referátem, je dokumentace připravena v místě realizace praxe, tedy není potřeba, aby si ji student zařizoval sám. Student pouze podepisuje dokumentaci při nástupu na praxi.

U praxí, které si student zařizuje samostatně a kde si místo realizace praxe volí sám, je potřeba, aby student vyplnil Žádost – Akceptační formulář studenta k praxi, který nalezne pod příslušnou zkratkou předmětu souvislé praxe. Student Žádost kompletně vyplní (vč. IČ) a kontaktuje zástupce organizace praxe s prosbou o umožnění výkonu odborné praxe. Po dohodě se zástupcem organizace zašle student potvrzenou Žádost emailem na referentku praxí: (formát .pdf), případně doručí osobně nebo zašle poštou. Z důvodu přehlednosti a dohledatelnosti prosíme studenty o komunikaci prostřednictvím studentského emailu.

V případě, že je s organizací praxe už uzavřena Rámcová smlouva o zajištění pregraduální praxe, zasílá referentka praxí na studentský email dvě vyhotovení dokumentace k praxi studenta – BOZP a GDPR, včetně instrukcí k vyplnění této dokumentace. Student v tomto okamžiku již může nastoupit na praxi. Dokumentaci student potvrdí první den praxe, jedno vyhotovení dokumentace zůstává v organizaci praxe, druhý originál je zaslán poštou na adresu: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ing. Jana Uhlařová, referát praxí a recipročních aktivit, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, předán osobně na referátu praxí nebo nechán na recepci budovy.

V případě, že Rámcová smlouva o zajištění pregraduální praxe s organizací uzavřena není, je nutné nejprve smlouvu vypracovat a následně vystavit i dokumentaci k praxi – BOZP a GDPR. Smlouvu podepisuje pan děkan, nelze ji tedy zaslat emailem, pouze poštou nebo vyzvednout osobně. Smlouva i dokumentace k praxi jsou provedeny ve dvou vyhotoveních. Student dokumentaci a smlouvu potvrdí první den praxe, jedno vyhotovení pak zůstává v organizaci praxe, druhý originál je zaslán poštou na adresu: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ing. Jana Uhlařová, referát praxí a recipročních aktivit, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, předán osobně na referátu praxí nebo nechán na recepci budovy.

Lhůta pro vystavení dokumentace k praxi u organizace s uzavřenou Rámcovou smlouvou je minimálně 5 pracovních dnů, v případě nutnosti uzavřít smlouvu novou je to minimálně 10 pracovních dnů. Bez platné dokumentace student nemůže nastoupit na praxi, je proto nutné se lhůtami počítat a dokumentaci/smlouvu zařídit s dostatečným časovým předstihem.

Ing. Jana Uhlařová
referát praxí a recipročních aktivit


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 01. 2022