Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglický jazyk - Výtvarná výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Anglický jazyk

Studijní program v kostce

Po absolvování studijního programu se stanete plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na 2. stupni základní školy. Prohloubíte si znalosti lingvistických disciplín a anglofonní literatury a kultury. Jelikož se jedná o učitelskou přípravu, důraz bude kladen na pedagogické a psychologické disciplíny a oborovou didaktiku. Značný prostor bude věnován pedagogické praxi na základních školách a vytvoření dovedností profesní sebereflexe.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás ukončené bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (nebo jiné oborově příbuzné studium), zájem se dále rozvíjet v oboru a touhu předat nadšení pro anglický jazyk dalším generacím.

Co se naučíte?

Seznámíte se s přístupy a metodami výuky cizích jazyků z hlediska historického vývoje i současných trendů, klíčovými pojmy a tématy didaktiky anglického jazyka jako cizího jazyka. Naučíte se plánovat, realizovat a hodnotit výuku, rozvíjet řečové dovednosti žáků, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní, a ve výuce používat různé metody výuky. Získáte přehled o základních principech a cílech obsahově a jazykově integrovaného vyučování (CLIL) a zapojíte tak cizí jazyk do výuky dalších předmětů. Budete schopni zvolit si vhodné učebnice a doplňkové materiály pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Propojíte znalosti z teoretických disciplín se zkušenostmi z pedagogické praxe.

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování studia se uplatníte jako plně kvalifikovaný učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška má dvě části

Test znalostí z oboru

Požadováno je vzdělání alespoň bakalářského studijního programu anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium. Pokud uchazeč uvedené vzdělání nesplňuje je pozván k přijímací zkoušce, která ověří znalosti z příslušné aprobace. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Uchazeč splnění podmínky příbuznosti zjistí v elektronické přihlášce ke studiu podle bodů za zkoušku, a to nejpozději do konce dubna. Nula bodů znamená, že vzdělání ještě nebylo posouzeno. Jeden bod znamená, že předchozí vzdělání bylo posouzeno jako nepříbuzné. Uchazeč se musí zúčastnit testu znalostí z oboru a v systému mu bude zobrazen termín zkoušky. Po vykonání zkoušky budou doplněny skutečně získané body ze zkoušky. U vzdělání, které je posouzeno jako příbuzné, obdrží uchazeč sto bodů a neuvidí termín zkoušky.

Motivační pohovor k učitelství

Motivační pohovor nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Motivační pohovor k učitelství

Přijímací pohovor s využitím portfolia

Obsah:

  1. Osobní vize a očekávání spojené se studiem učitelství a vlastní zkušenost s edukačními aktivitami: max. 40 bodů, min. 20 bodů.
  2. Pedagogicko-psychologická připravenost ke studiu prostřednictvím řešení modelových pedagogických situací a jejich kvalifikovaného odůvodnění (v rozsahu studia pedagogicko-psychologického základu bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.): max. 20 bodů, min. 10 bodů.
  3. Orientace uchazeče v oborovém základu obou aprobací (specializaci) v rozsahu studia předmětů bakalářských programů zaměřených na vzdělávání
    1. oborový základ 1: max. 20 bodů, min. 10 bodů,
    2. oborový základ 2: max. 20 bodů, min. 10 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.